Schroders’ Income Solutions

Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged

Този фонд инвестира главно в корпоративни облигации с инвестиционен клас, емитирани от качествени дружества по целия свят. Той се радва на неограничен подход при управлението, който му позволява да се адаптира към пазарните условия, като максимизира възможностите във всеки определен момент и позволява инвестиране в широк кръг стратегии, за да помогне за запазване на печалбите.

Честота на дистрибуция: На тримесечие
Годишно плащане на дивиденти: 3%

Schroder ISF Global High Income Bond

Целта на този фонд е да осигури висока възвращаемост под формата на доход главно чрез инвестиции във висококачествен портфейл облигации и други дългови ценни книжа по целия свят. Нашата глобална перспектива търси възможности за висока доходност, като възприема подхода на „най-добрите идеи“, които включват преобладаващо участие на богати на ресурси държавни емитенти като Русия, Бразилия и Обединените арабски емирства, за да насочват съсредоточаването на фондовете върху високата доходност.

Честота на дистрибуция: Ежемесечна
Годишно плащане на дивиденти: Фиксиран доход в размер на 7%

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Този фонд инвестира в комбинация от акции и облигации, за да генерира устойчив доход. Той не е ограничен от база за сравнение и може да инвестира гъвкаво в различни държави, сектори и пазарни капитализации. Целта на тази гъвкавост на състава на портфейла е да генерира достатъчна доходност, която да покрие разпределението във фиксирани инструменти. Фондът е широко диверсифициран, за да се минимизира специфичният за ценните книжа риск, и съществуват граници на класовете активи, за да се гарантира, че фондът не е твърде концентриран.

Честота на дистрибуция: На тримесечие
Годишно плащане на дивиденти: Фиксиран доход в размер на 5%

Тези фондове инвестират в дружества, които предлагат привлекателна доходност и устойчиви плащания на дивиденти. Мениджърите на фондовете се стремят да създадат диверсифициран портфейл от акции с висока доходност, които според тях са привлекателни на две равнища: първо, поради качеството, устойчивостта и потенциала за растеж на дивидентите от тях, и, второ, тъй като фундаменталната прогноза на дружествата е благоприятна.

Честота на дистрибуция: На тримесечие
Годишно плащане на дивиденти: Фиксиран доход в размер на 4%

Тези фондове се стремят да постигнат по-висока доходност от 8% годишно чрез своята установена Стратегия за максимизиране. Те постигат това, като инвестират в дружества с високо качество, които плащат дивиденти над средните, и допълват този доход чрез продажба на опции върху лежащите в основата им акции. Фондовете получават плащане ("премия") за тези опции в замяна на потенциалното жертване на част от печалбата в цените на акциите.

Честота на дистрибуция: На тримесечие
Годишно плащане на дивиденти: Фиксиран доход в размер на 8%