Важна информация

Този сайт е предназначен за институционални инвеститори. Ние определяме „институционалните инвеститори“ като институции с подходящ експертен опит и познания, напр. мениджъри на активи, дистрибутори и финансови посредници. Не следва да използвате този сайт, ако не попадате в тази категория.

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.предоставя единствено информация за своите продукти и услуги, а не дава консултации за инвестиции на основата на индивидуални обстоятелства. Ако имате съмнения дали дадена инвестиция е подходяща, следва да потърсите независима консултация.

Моля, прочетете отказа за поемане на отговорност по-долу и приемете условията, преди да влезете в сайта.

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. е основана през януари 1995 г. и предоставя централизирана подкрепа за европейския бизнес с взаимни фондове на Schroders. Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) е инвестиционна компания с променлив капитал, регистрирана в Люксембург.

Ефективността в миналото не е гаранция за бъдеща ефективност. Стойността на инвестициите (акциите) и доходността им може да намалее, както и да се увеличи, а инвеститорите могат да не си възвърнат първоначалната инвестиция. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Всички данни за ефективност в миналото не са показателни за бъдещата ефективност. Обменният курс може да варира и да предизвика повишаване или спад на стойността на международни инвестиции. Нивата и облекченията при данъчно облагане могат да се променят. Споменатите данъчни облекчения са наличните в момента, и тяхната стойност зависи от обстоятелствата на отделния инвеститор. Инвестициите в новопоявяващи се пазари съдържат висока степен на риск. Не инвестирайте в никой от подфондовете, споменати тук, без да сте прочели внимателно съответния проспект. Информацията, която се съдържа на тези страници, не е част от договор, нито можете да разчитате на нея за каквито и да е договорни цели.

Информацията, съдържаща се в този сайт, не представлява покана за записване и има маркетингов характер. Записването се извършва и акциите се издават единствено въз основата на текущия проспект на фонда и на най-актуалния одитиран годишен отчет. Копия от текущия проспект на всеки фонд и на най-актуалния одитиран отчет на английски език, както и от документа с ключовата информация за инвеститорите на български език, могат да се получат от Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. или от вашия местен офис на Schroders на адрес 5, rue Höhenhof, L-1736, Senningerberg, Luxembourg всеки работен ден от 08.00 до17.00 ч.

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A се регулира от Люксембургския закон от 5 април 1993 г. (Финансов сектор), а Schroder International Selection Fund е подчинен на Люксембургския закон от 17 декември 2010 г.

Отказ от даване на гаранции и ограничаване на отговорността.

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A вярва, че предоставената информация е точна към датата на публикуване, но не дава гаранции за точност и Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A или нейни филиали, или директори, или служители на Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A, или на нейни филиали, не поемат отговорност по отношение на грешки или пропуски на трета страна.

В случай, че дадена разпоредба от настоящите Общи условия стане неприложима, останалите общи условия остават непроменени и неприложимото условие или разпоредба се заменя с приложимо условие или разпоредба, което се доближава в най-голяма степен до съдържанието на неприложимото условие или разпоредба.

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A може да изменя настоящите Общи условия по всяко време, като промяната влиза в сила незабавно и без предварително уведомление.

Поверителност

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A е също толкова загрижена, колкото и вие по отношение на поверителността на всяка лична информация, която вие бихте могли да ни предоставяте чрез този сайт. Когато посещавате този сайт, вие не сте задължен да ни предоставяте никаква лична информация, с изключение на името на държавата, в която пребивавате, освен ако вие не решите да направите това. Нашият уеб сървър не разпознава името на вашия домейн или имейл адреса ви, а само указаната държава на пребиваване.

Уеб сайтът на Schroders използва „бисквитки“ за събиране на потребителска информация от определени страници на уебсайтовете. Под „бисквитки“ ние имаме предвид малкият текстов файл, който се съхранява на твърдия диск на даден компютър от уеб браузъра на компютъра. Той съдържа информация, изпратена от уеб сървъра на уебсайта, който даден потребител е посетил. Бисквитката идентифицира потребители и може да съхранява информация за тях и за тяхното използване на даден сайт. Schroders използва бисквитки, за да проследява потребителската активност и за да съхранява потребителското име и паролата на даден потребител, за да позволи на потребителя достъп до някои от своите защитени уеб сайтове. Информацията, предоставена от бисквитките, позволява на Schroders да определи кои области на уебсайта са по-интересни, и по този начин да подобрява своите уебсайтове и информацията, която предоставя на потребителите си. Бисквитките, които Schroders използва за съхраняване на потребителските имена и пароли, са кодирани и не могат да се четат. Даден потребител може да избере да не приема определени бисквитки, като „изключи“ тази функция от настройките на браузъра, това обаче може да намали „възможностите за потребителя“ в определени уебсайтове или дори да попречи на достъпа до някои от нашите уебсайтове.

Използване на препратки

Уебсайтът може да съдържа препратки към уебсайтове, публикувани от трети страни. Също така препратки към този уебсайт могат да са включени в уебсайтове на трети страни. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A не е правила преглед на никой от уебсайтовете на трети страни, към които има препратки в уебсайта, или на които има препратки към уебсайта. Тя не носи отговорност за съдържанието, което се намира директно или индиректно на който и да е уебсайт на трета страна, и тя не рекламира или препоръчва продуктите и услугите, представяни на такъв уебсайт на трета страна. Посещаването на препратки към уебсайт или страница на трета страна се извършва на ваша собствена отговорност.

Уебсайтът и информацията, или други материали, съдържащи се в него, не са насочени към или предназначени за разпространение или за използване от което и да било лице или субект, който е гражданин или пребивава в, или е учреден или разположен в юрисдикция, където подобно разпространение, публикуване, предоставяне или използване би противоречило на местното законодателство или на подзаконовите нормативни актове, или когато Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A би нарушила дадено изискване за регистрация или лицензиране в рамките на тази юрисдикция.

Функция Електронна поща

Възможността за комуникация чрез електронна поща между вас и Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A представлява единствено удобство, предоставено от Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Вие потвърждавате, че сте запознати с ограниченията по отношение на надеждност на доставката, своевременност и сигурност на интернет имейла и разбирате, че Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A не носи отговорност за никаква загуба или вреда, която може да произтече от неприемането, непотвърждаването или необработването на вашите искания или поради това, че вашите имейли са били засечени от трети страни. В резултат на тези опасения вие не следва да изпращате чувствителна информация в електронно съобщение, което може да не е защитено.. Ако правите това, вие го правите на своя отговорност.

Права върху интелектуална собственост

Информацията и материалите, съдържащи се в уебсайта, са защитени от права върху интелектуалната собственост, които се притежават или за които Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A, нейните филиали или трети страни претендират. Информацията и материалите могат да се показват и разпечатват единствено за ваше лично ползване с нетърговска цел, при условие,че не премахвате от тях никакви уведомления за правата върху интелектуалната собственост или други подобни. Вие се съгласявате да не прехвърляте, възпроизвеждате или продавате информацията и материалите, съдържащи се в този уебсайт, в каквато и да било форма и с каквито и да било средства без изричното предварително писмено съгласие на Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Приложимо законодателство и юрисдикция

Вашият достъп до, посещаването и използването на уебсайта и настоящите Общи условия се регулират от и се тълкуват в съответствие със законодателството на Люксембург. Съдилищата в Люксембург имат изключителна юрисдикция върху всеки спор, свързан с това, при зачитане на избора на Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A на друга съдебна юрисдикция за такъв спор съгласно всяко приложимо законодателство.

MSCI отказ от поемане на отговорност:
Източник: MSCI

Информацията, получена от MSCI и от други доставчици на данни, включена в доклади, налични на този уебсайт, може да се използва единствено за ваше вътрешно ползване, не може да се възпроизвежда или разпространява под каквато и да било форма и не може да се използва за създаване на финансови инструменти или продукти, или показатели. Информацията на MSCI и тази на други доставчици на данни се предоставя на база „такава, каквато е“, и потребителят на тази информация поема цялата отговорност за всяко използване на тази информация. MSCI, всеки от нейните филиали и всяко друго лице, участващо в или свързано със съставянето или създаването на информация на MSCI (наричани събирателно „MSCI страни“) и останалите доставчици на данни изрично отказват предоставянето на всякакви гаранции (включително без ограничение всякакви гаранции за оригиналност, точност, цялостност, своевременност, ненарушение, годност за пазарна реализация и уместност за конкретна цел) по отношение на тази информация. Без ограничение на горепосоченото, при никакви обстоятелства MSCI страна или друг доставчик на данни не носи никаква отговорност за каквито и да е преки, непреки, специални, случайни, наказателни, последващи (включително, без ограничение, пропуснати приходи), или някакви други вреди.