Nowy raport: Polscy inwestorzy oczekują wzrostów na rynkach akcji w 2014 r.

27 February 2014

Według nowego kompleksowego raportu Schroders dotyczącego nastrojów inwestorów, inwestorzy w Polsce i na całym świecie oczekują, że rynki akcji okażą się w tym roku wzrostowe. Z analizy raportu Schroders dotyczącego trendów inwestycyjnych na całym świecie w 2014 r. – 1Z badania przeprowadzonego wśród 15749 inwestorów w 23 krajach – wynika, że ponad cztery piąte (82%) inwestorów na całym świecie zamierza utrzymać bądź zwiększyć wielkość swoich inwestycji i oszczędności w 2014 r., natomiast 70% inwestorów2 zamierza zainwestować w akcje.

Zgodnie z tendencjami na całym świecie ponad dwie piąte (46%) spośród 195 polskich inwestorów, którzy wzięli udział w badaniu, planuje zwiększyć w tym roku wielkość swoich inwestycji i oszczędności, natomiast prawie sześć na dziesięć osób (59%) zamierza zainwestować w akcje, a 22% w rynki instrumentów stałodochodowych (takich jak np. obligacje) – odsetki te stanowią jedne z najwyższych wyników wśród wszystkich europejskich inwestorów.

Popularne wśród polskich inwestorów są także inwestycje w nieruchomości – prawie jedna czwarta (24%) inwestorów zamierza zainwestować w tym roku w tę klasę aktywów.

Większy apetyt na akcje odzwierciedla bardziej pozytywne długoterminowe perspektywy gospodarcze, mimo odnotowanej ostatnio zmienności rynkowej. Z raportu wynika, że inwestorzy na całym świecie zamierzają zwiększyć swoje inwestycje w gospodarki rozwinięte , które według nich zapewniają bardziej stabilne potencjalne zwroty oraz najlepsze możliwości wzrostu.

Raport pokazuje istotnie, że zaufanie inwestorów na całym świecie do rozwiniętych gospodarek, takich jak Ameryka Północna i Europa Zachodnia, wzrosło w porównaniu do wyników badania przeprowadzonego w 2013 r. – 27% inwestorów skupia się na inwestycjach w Europie Zachodniej (wzrost w stosunku do 10% w 2013 r.), a 31% inwestorów oczekuje, że Ameryka Północna zapewni im znaczące możliwości wzrostu (w porównaniu do wyniku wynoszącego jedynie 18% w 2013 r.). Region Azji i Pacyfiku zachowuje jednak swoją silną pozycję jako region, który, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów na całym świecie, ma zapewnić najsilniejszy ogólny wzrost w 2014 r., o czym świadczy przychylne nastawienie do tego regionu przez 39% inwestorów.

Zaufanie polskich inwestorów jest jednak silnie zakorzenione w Europie – jedna czwarta (25%) osób biorących udział w badaniu wskazuje Europę Wschodnią (w tym Rosję) jako region, który według nich może zapewnić najlepsze zwroty, natomiast ponad jedna trzecia (39%) inwestorów uznaje za taki region Europę Zachodnią. Dla porównania, 23% inwestorów uważa, że region Azji i Pacyfiku zapewni najlepsze możliwości rozwoju, natomiast jedynie 10% polskich inwestorów twierdzi, że źródłem najlepszych zwrotów w 2014 r. będzie region Ameryki Północnej.

Beata Idem, Head of Polan, Czech Republic and Slovakia w Schroders, powiedziała: „Raport ten przedstawia zachęcające oznaki odbudowanego zaufania polskich inwestorów do europejskich rynków akcji, wynikające z pozytywnych prognoz dotyczących gospodarki europejskiej oraz atrakcyjnej wyceny pojawiających się możliwości inwestycyjnych. Fakt, że niemal połowa polskich inwestorów planuje zwiększenie wielkości swoich inwestycji, dodatkowo podkreśla odbudowywujace zaufanie inwestorów oraz siłę ożywienia gospodarczego”.

"Nel 2014 questo trend di maggiore propensione verso l’azionario deve tuttavia affrontare alcune sfide” ha proseguito Massimo Tosato aggiungendo che “nonostante notizie positive in alcuni Paesi, la crescita del PIL globale resta inferiore alle attese, se comparata ai tassi di ripresa all’indomani delle precedenti recessioni. Tale crescita non sarà uniforme in tutti i settori, economie e regioni. Questo per la significativa debolezza che permane in alcuni Paesi dell’Eurozona, così come nei mercati emergenti, dove l’uscita dal quantitative easing sta fortemente pesando sui listini azionari. Siamo ancora in una fase di transizione per l’economia globale e per gli investitori continua a essere fondamentale affidarsi a un approccio attivo”.

Do najważniejszych priorytetów finansowych inwestorów na całym świecie w 2014 r. należą inwestowanie dochodu, który maja do dyspozycji (48%) oraz lokowanie pieniędzy na kontach oszczędnościowych (23%). Priorytety te odpowiadają tendencjom odnotowanym w Polsce, zgodnie z którymi prawie dwie piąte (38%) inwestorów planuje uznać za priorytetowe zainwestowanie wolnego dochodu rozporządzalnego, natomiast trzy dziesiąte (30%) twierdzi, że ulokuje ten dochód na koncie oszczędnościowym.

Ponad jedna czwarta (27%) polskich inwestorów uważa, że akcje polskich spółek giełdowych przyniosą najlepsze zwroty, i planuje w tym roku w nie zainwestować. Odsetek ten można porównać z tendencjami na całym świecie, zgodnie z którymi około dwie piąte (41%) inwestorów planuje zakup akcji we własnym kraju, natomiast pozostali inwestorzy zamierzają zainwestować w większym zakresie w akcje spółek innych regionów lub inne klasy aktywów.

Beata Idem, Head of Poland, Czech Republic and Slovakia w Schroders, podsumowuje: „Podejście inwestorów w tym roku jest bardziej globalne, bowiem dążą oni do czerpania korzyści z nowych możliwości wzrostu, przy czym fakt, że jedynie 27% polskich inwestorów zamierza zainwestować w akcje we własnym kraju, podczas gdy pozostali inwestorzy planują inwestycje w inne klasy aktywów i akcje spółek zagranicznych, stanowi odzwierciedlenie tego trendu. Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania rynkami zagranicznymi wielu inwestorów bedzie zmotywowanych do poszerzenia zakresu swojej wiedzy. Polscy inwestorzy powinni skupić się na korzystaniu z usług profesjonalnego doradztwa finansowego, mając na celu inwestowanie na nowych obszarach oraz czerpanie korzyści ze wzrostu i możliwości inwestycyjnych na całym świecie”.

Więcej informacji na temat raportu z dnia 26 lutego można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.schroders.com/sgitr2014 oraz na Twitterze (wyszukując nazwę użytkownika #SGITR2014).

 

Uwagi dla redaktorów

Tylko dla mediów. Aktualne komunikaty prasowe Schroders można znaleźć na stronie internetowej: http://ir.schroders.com/media

Schroders zleciła firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie niezależnego badania na próbce 15749 inwestorów w 23 krajach na całym świecie (506 inwestorów pochodziło z Rosji), zamierzających zainwestować co najmniej 10 000 EUR (lub równowartość tej kwoty) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Badanie przeprowadzono w Internecie w dniach 2–24 stycznia 2014 r. Poglądy powyższych osób odzwierciedlają poglądy biorących udział w badaniu inwestorów w poszczególnych krajach.

Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu dostarczać porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zawartych tu informacjach. Niektóre opinie zawarte w niniejszej prezentacji przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi.

Schroders plc
Schroders to światowa spółka zarządzająca aktywami, której aktywa w zarządzaniu na dzień 30 września 2013 r. mają wartość 256,7 mld GBP (307,2 mld EUR/ 415,8 mld USD). Do naszych klientów należą duże instytucje finansowe, w tym fundusze emerytalne, banki i firmy ubezpieczeniowe, organy administracji lokalnej i publicznej, rządy, organizacje charytatywne, osoby zamożne i inwestorzy detaliczni. 

Dzięki jednej z największych sieci oddziałów wśród wszystkich aktywnie działających na rynku spółek zarządzających aktywami prowadzimy działalność w 37 oddziałach znajdujących się w 27 krajach w Europie, Ameryce Południowej i Północnej, Azji i na Środkowym Wschodzie. Spółka Schroders rozwijała się przez ponad 200 lat przy stabilnej strukturze własnościowej — cechuje nas długoterminowe podejście do inwestowania, budowania relacji z klientami i rozwoju naszej firmy. Dodatkowe informacje na temat Schroders można znaleźć na stronie internetowej www.schroders.com

Wydane przez Schroder Investment Management Ltd, która posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority). Aby regularnie otrzymywać aktualne informacje za pośrednictwem poczty e-mail, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.schroders.com i zapisać się na naszą usługę powiadamiania.

1Schroders zleciła firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie niezależnego badania na próbce 15749 inwestorów w 23 krajach na całym świecie (506 inwestorów pochodziło z Rosji), zamierzających zainwestować co najmniej 10 000 EUR (lub równowartość tej kwoty) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Badanie przeprowadzono w Internecie w dniach 2–24 stycznia 2014 r. Poglądy powyższych osób odzwierciedlają poglądy biorących udział w badaniu inwestorów w poszczególnych krajach.

2Do celów tego projektu badawczego termin „inwestor” oznacza kogoś, kto planuje zainwestować co najmniej 10 000 EUR lub równowartość tej kwoty w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

 

 

Download PDF

 Back