Beleggingsfilosofie

Filosofie

Onafhankelijk fundamenteel onderzoek, dat berust op kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de ondernemingen, staat bij Schroders voorop. Bijna 75% van het onderzoek waarop de beheerders hun beslissingen baseren, wordt uitgevoerd door het interne analistenteam.

Schroders is er vast van overtuigd dat de aandelen- en obligatiemarkten inefficiënt zijn en dat een actieve beheerder van deze inefficiëntie kan profiteren, op voorwaarde dat hij over de benodigde mensen en middelen beschikt en een gedisciplineerd en samenhangend proces hanteert.

Beleggingsproces

Het selectieproces vormt de kern van de portefeuille-opbouw

Fundamentele analyse en een diepgaand inzicht in ondernemingen, dat is verkregen dankzij de nauwe contacten tussen de beheerders en het management van die ondernemingen, stellen Schroders in staat om bovengemiddelde rendementen voor zijn klanten te genereren.

Het beheersproces wordt gekenmerkt door een intensieve samenwerking tussen beheerders en analisten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door gespecialiseerde sectorteams met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden en specifieke kennisgebieden. De beheerder gebruikt de resultaten van dit onderzoek als uitgangspunt voor de samenstelling van zijn portefeuille en heeft daarnaast een zekere speelruimte om, op basis van zijn eigen inzichten, waarden op te nemen die door de analisten niet zijn onderzocht en zodoende van inefficiënties te profiteren.

De portefeuillebeheerders van Schroders beschikken over een enorme ervaring. Ze beleggen alleen in de namen waarvan zij het sterkst overtuigd zijn en stellen met behulp van unieke tools portefeuilles samen die erop gericht zijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen en het risico effectief te beperken en spreiden.

  • Beheerders, creditanalisten en kwantitatieve analisten, waar ter wereld ze ook werken, volgen hetzelfde proces. Dit wereldwijd geïntegreerde team van gespecialiseerde beheerders en analisten onderzoekt de lokale markten om kansen op outperformance op te sporen.

  • De beheerders zijn overtuigd van het belang van een gedisciplineerd proces en de toegevoegde waarde van gedegen onderzoek. Ze nemen frequente, kleine beslissingen over een zo groot mogelijke variatie aan beleggingskansen, met als doel extra performance te genereren uit bronnen zoals rentegevoeligheid, rentecurve, sectorallocatie en obligatieselectie.
  • Schroders is een langetermijnbelegger: om de reële waarde van een aandeel te bepalen, is tijd nodig en de discipline om zich niet door de waan van de dag te laten leiden; ook vereist het voldoende zelfvertrouwen om zo nodig tegen de marktconsensus in te durven gaan.

  • Bij hun onderzoek kijken de beheerders vooral in hoeverre een activiteit duurzame waarde kan toevoegen en een houdbare winstgroei kan opleveren, waarbij ze de kwaliteit van de winst even belangrijk vinden als de hoogte ervan. Ze spreken regelmatig met het management van de ondernemingen, zodat ze volledig op de hoogte zijn van hun marktpositie en hun strategie.

Waarom Schroders voor vastrentende waarden?

  • Beheerders, creditanalisten en kwantitatieve analisten, waar ter wereld ze ook werken, volgen hetzelfde proces. Dit wereldwijd geïntegreerde team van gespecialiseerde beheerders en analisten onderzoekt de lokale markten om kansen op outperformance op te sporen.

  • De beheerders zijn overtuigd van het belang van een gedisciplineerd proces en de toegevoegde waarde van gedegen onderzoek. Ze nemen frequente, kleine beslissingen over een zo groot mogelijke variatie aan beleggingskansen, met als doel extra performance te genereren uit bronnen zoals rentegevoeligheid, rentecurve, sectorallocatie en obligatieselectie.

Waarom Schroders voor aandelen?

  • Schroders is een langetermijnbelegger: om de reële waarde van een aandeel te bepalen, is tijd nodig en de discipline om zich niet door de waan van de dag te laten leiden; ook vereist het voldoende zelfvertrouwen om zo nodig tegen de marktconsensus in te durven gaan.

  • Bij hun onderzoek kijken de beheerders vooral in hoeverre een activiteit duurzame waarde kan toevoegen en een houdbare winstgroei kan opleveren, waarbij ze de kwaliteit van de winst even belangrijk vinden als de hoogte ervan. Ze spreken regelmatig met het management van de ondernemingen, zodat ze volledig op de hoogte zijn van hun marktpositie en hun strategie.

Risicobeheer: hoeksteen van het beleggingsproces

Een strikt en gedisciplineerd risicobeheer

Beantwoorden aan de rendementsverwachtingen en het risico zoveel mogelijk beperken: met dat doel voor ogen heeft Schroders geavanceerde risicomodellen en controlemechanismen ontwikkeld om het risico doelmatig te beheren. Daarnaast is er een speciaal team in het leven geroepen, het “Schroders Investment Risk Framework”. Dit essentiële onderdeel van het risicosysteem van Schroders vormt de overkoepelende governance-structuur voor het beheer van het beleggingsrisico in de portefeuilles. Het risicoteam is gevestigd in Londen en is geheel onafhankelijk van de beheersteams.