Global Investor Study

Het verband tussen hoge staatspensioenen en verminderde belangstelling voor beleggingskennis

Maakt het vooruitzicht op een royaal staatspensioen mensen minder geneigd zelf voor hun pensioen te zorgen? En vermindert het de wens om hun beleggingskennis te vergroten?

26-09-2016

In veel landen staat de discussie over de manier waarop in de pensioenopbouw van inkomen moet worden voorzien, hoog op de politieke agenda.

De resultaten van de Schroders Global Investor Study, die de mening van 20.000 beleggers in 28 landen in kaart brengt, biedt nieuwe inzichten in de verhouding tussen het bieden van een vangnet voor gepensioneerden en de stimulering van de eigen pensioenopbouw.

In het onderzoek werd aan beleggers (mensen die minstens € 10.000 of het equivalent daarvan beleggen) gevraagd welk deel van hun pensioeninkomen afkomstig zal zijn (of is, voor degenen die al met pensioen zijn) van een staatspensioen. In het onderzoek werd ook gevraagd of beleggers hun kennis van beleggen wensen te vergroten.

Lage verwachtingen, hoge interesse in beleggen

Hoewel het één niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het ander, geven de cijfers aan dat er toch een bepaald verband bestaat tussen de verwachtingen die beleggers hebben van hun staatspensioen en de mate waarin zij willen beleggen. Wereldwijd bleken beleggers in Azië en Zuid-Amerika het meeste interesse te hebben in meer informatie over beleggen. In deze landen zijn de vooruitzichten op een staatspensioen ook het laagst.

Europeanen rekenen het meest op een goed staatspensioen: de gemiddelde belegger verwacht hier dat 27% van de totale inkomsten na pensionering afkomstig zal zijn van het staatspensioen, vergeleken met slechts 14% in Azië en 12% in Amerika.

De wil om te leren is wereldwijd prominent aanwezig, maar in Europa minder dan elders: hier gaf 85% van de beleggers aan meer over beleggen te willen weten, tegenover 90% in Amerika en 94% in Azië.

Azië wil het beter begrijpen

Ook op landenniveau zijn er opmerkelijke constateringen. Hongkong biedt samen met Zuid-Afrika de slechtste vooruitzichten op een door de staat verzorgd pensioen.

Beleggers verwachten hier slechts 5% van hun inkomsten na pensionering van de staat te ontvangen. Met 94% behoorden respondenten in Hongkong ook tot degenen die de grootste wil hadden om hun beleggingskennis te vergroten.

De wil om te leren was het hoogste in Indonesië (99%), waar net als in Hongkong slechts uitzicht is op een laag staatspensioen. Respondenten verwachten hier slechts 7% van hun pensioeninkomsten uit een staatspensioen te betrekken.

Aan het andere eind van het spectrum staan de Belgische beleggers, die verwachten dat de staat voor 31% van hun pensioeninkomsten zal zorgen. Hier gaf slechts 78% aan meer over beleggen te willen leren.

Het land waar beleggers het meest verwachten van de staat, is Spanje. Hier verwachten beleggers 39% van de benodigde inkomsten uit een staatspensioen te halen. Maar in dit land ging dit samen met een relatief sterke belangstelling in beleggingskennis (92% wil deze kennis vergroten).

Verwacht staatspensioen en de wil om beleggingskennis te vergroten

De verwachte bijdrage van het staatspensioen aan het pensioeninkomen hangt grotendeels samen met de huidige hoogte van het pensioen in de verschillende landen.

In Spanje behoort het staatspensioen in relatie tot het gemiddelde salaris bijvoorbeeld tot de hoogste ter wereld, volgens een analyse gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, zie grafiek hieronder), een denktank, in december 2015.

In andere landen waar beleggers een grote bijdrage van het staatspensioen in hun inkomen verwachten, zoals Nederland, België en Portugal, is het staatspensioen op dit moment ook relatief hoog.

Andersom zijn de pensioenen in het Verenigd Koninkrijk en Chili op dit moment lager dan in andere landen (volgens het rapport van de OESO) en ook de verwachting ten aanzien van de toekomstige bijdrage van het staatspensioen zijn hier laag, blijkt uit het onderzoek van Schroders.

Waarde van het basis- en minimum-pensioen

Percentage van gemiddeld salaris per land

 

In landen met een hoge staatsschuld en een snel vergrijzende bevolking staan de staatspensioenen echter onder druk. Het OESO-rapport stelt dat overheden ertoe overgaan de stijgende pensioenkosten in toom te houden door “de uitkeringen voor toekomstige gepensioneerden te verlagen”. De OESO gaat uit van een afnemende groei van de staatspensioenen en een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Voor de 20-jarigen van nu zal de leeftijd waarop ze met pensioen kunnen gaan in meer dan de helft van de landen in het OESO-onderzoek stijgen.

Om bijvoorbeeld terug te keren naar Spanje, waar beleggers het meest rekenen op steun van de staat, is het van belang erbij stil te staan dat hier grote veranderingen op til zijn. Het OESO-rapport wijst erop dat de initiële uitkeringen voor nieuwe gepensioneerden vanaf 2019 elke vijf jaar zal worden bijgesteld op basis van de stijgende levensverwachting.

Als u denkt aan uw inkomsten tijdens uw pensionering, welk percentage van het totaal zal dan afkomstig zijn (of is afkomstig) uit de volgende bronnen?

Ga voor het volledige verhaal en een interactieve infographic naar www.schroders.nl/gis of download hieronder het volledige rapport.

Test hoe het met uw kennis van beleggen gesteld is met behulp van onze income IQ test, die uw beleggingsgedrag analyseert en u nuttige tips kan geven om u te helpen betere beleggingsbeslissingen te nemen.

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers in 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. “Beleggers” wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Belangrijke informatie
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31, Gresham Street, London, EC2V 7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd. De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. Onze aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.

Note: Het kan zijn dat sommige percentages tellen niet optellen tot 100%. Dit is te wijten aan decimaalafronding of een multi-gecodeerde vraag.

Lees het volledige rapport

9 pagina’s | 392 kb

DOWNLOAD