Global Investor Study

Waarom moet ik weten wat een vermogensbeheerder doet?

Vermogensbeheerders spelen een belangrijke rol in de financiële planning voor de lange termijn. Toch blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2016 dat de meerderheid van de beleggers niet precies weet wat een vermogensbeheerder doet. Hier leggen we uit welke rol zij in het beleggingsproces spelen en waarom het voor beleggers van belang is om dit te weten.

26-09-2016

Kunt u precies uitleggen wat een vermogensbeheerder doet? Het is zeer waarschijnlijk dat u op dit moment al met een vermogensbeheerder te maken heeft. Bijvoorbeeld als u deelneemt in een bedrijfspensioenregeling, waarbij in veel gevallen een vermogensbeheerder betrokken is. 

Toch begrijpt de grote meerderheid van de beleggers niet welke rol een vermogensbeheerder in het beleggingsproces speelt, zelfs niet de mensen die al een behoorlijk kapitaal via een vermogensbeheerder beleggen.

In het kader van de Schroders Global Investor Study 2016 vroegen we aan 20.000 beleggers in 28 landen of ze konden zeggen wat een vermogensbeheerder doet. Deze beleggers zijn mensen die minstens € 10.000 beleggen, nog afgezien van hun opgebouwde pensioen en geld dat geïnvesteerd is in vastgoed.

Wat is een vermogensbeheerder?

Ook al hebben veel mensen direct of indirect met een vermogensbeheerder te maken, meer dan een kwart van de respondenten in het onderzoek verwarde de rol van een vermogensbeheerder met die van een financieel adviseur. Uit de vijf beschrijvingen waaruit de respondenten konden kiezen, koos 27% voor: "geeft beleggingsadvies en doet aanbevelingen over financiële producten waarin cliënten kunnen beleggen”.

Slechts 37% koos het juiste antwoord: "Beheert geld ten behoeve van cliënten en voegt hun geld samen in verschillende beleggingsstrategieën voor de lange termijn". 12% verwarde de rol van de vermogensbeheerder met die van een zakenbank en 10% dacht zelfs dat vermogensbeheerders hetzelfde waren als een retail-bank.

Is dit echt een verrassing? Vermogensbeheerders werken al tientallen jaren onopvallend op de achtergrond. Ze dragen in stilte zorg voor pensioenmandaten en andere beleggingen, vaak zonder dat de eindbelegger er iets van merkt.

Tijd voor verandering?

In het verleden waren de meeste pensioenen gebaseerd op het eindloon. Het waren zogenaamde "toegezegd-pensioenregelingen" ("defined benefit”), die uitgingen van een bepaald vastgesteld inkomen dat gedurende de hele pensioentijd zou worden uitgekeerd. Weinig deelnemers in dergelijke pensioenfondsen realiseren zich dat de groei van het vermogen is toevertrouwd aan beleggingsmaatschappijen of vermogensbeheerders, ook wel aangeduid als de "fondsbeheerder" of  "beleggingsbeheerder", zoals Schroders en vergelijkbare firma's.

Hier komt langzaam maar zeker verandering in, deels omdat de bedrijfspensioenregelingen veranderen.

Steeds minder pensioenen zijn gebaseerd op het eindloon. In plaats daarvan komen pensioenregelingen gebaseerd op het middelloon, ofwel beschikbare premies ("defined contribution"). In dit geval geeft de werkgever geen garantie wat betreft de hoogte van het pensioeninkomen; dit is afhankelijk van de ingelegde premies en het rendement dat deze hebben opgebracht. De werknemer loopt dus een risico.

Dit betekent dat de deelnemers van dergelijke pensioenregelingen meer betrokken zouden moeten zijn bij de manier waarop hun geld wordt belegd. Ze moeten weten hoe hun geld beheerd wordt en welk rendement ze kunnen verwachten.

Welke inbreng van vermogensbeheerders is noodzakelijk?

In de meeste landen gaapt er een flinke kloof tussen het benodigde pensioeninkomen en het pensioen dat daadwerkelijk wordt opgebouwd. Hierdoor dreigen miljoenen mensen na hun pensionering een inkomen te hebben dat ver onder de 70% van het laatst verdiende salaris ligt – het percentage dat door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt aangeraden.

Uit verschillende hoeken wordt er bij beleidsmakers op aangedrongen de opbouw van pensioen meer te stimuleren en sommige regeringen hebben hierop inderdaad gereageerd.

De beleggingssector kan op veel manieren een bijdrage leveren. Eén zeer basale manier is consumenten niet alleen beter duidelijk te maken wat het belang van beleggen is, maar ook wat de sector doet en op welke manier particulieren hiervan kunnen profiteren.

Dit is essentieel om meer mensen tot bewuste beleggers te maken en hen te helpen hun financiële doelen te realiseren.

De Schroders Global Investor Study 2016 laat gelukkig duidelijk zien dat er onder consumenten een sterke wil is om hun beleggingskennis te vergroten.

Vermogensbeheerders moeten niet langer onopgemerkt hun bijdrage leveren aan de vermogensopbouw van particulieren, maar uit de schaduw treden en uitleggen welke rol zij in het beleggingsproces spelen.

Ga voor het volledige verhaal en een interactieve infographic naar www.schroders.nl/gis of download hieronder het volledige rapport.

Sheila Nicoll is hoofd Public Policy bij Schroders en voormalig voorzitter van de Financial Services Authority, de Britse toezichthouder voor de financiële markten.

Opmerkingen: Over de Schroders Global Investor Study 2016

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. “Beleggers” wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Belangrijke informatie: Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd. De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. Onze aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.
Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, overgenomen of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. Gegevens van derden worden verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens noch de uitgever van dit document kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. Het prospectus en/ofwww.schroders.nl bevatten aanvullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden.

Lees het volledige rapport

9 pagina’s | 392 kb

DOWNLOAD