Udostępnij

Fundusze w PLN Hedged

Materiał marketingowy

W odpowiedzi na specjalne zapotrzebowanie polskich inwestorów firma Schroders zdecydowała się uzupełnić ofertę ponad 100 funduszy inwestycyjnych, w które już od 2008 roku mogą Państwo inwestować w Polsce, o jednostkę uczestnictwa w polskim złotym zabezpieczonym specjalnie dla Państwa przed ryzykiem walutowym dla kilku z naszych strategii. Dla nas to bardzo ważne, aby mieli Państwo do dyspozycji klasę jednostki, która umożliwia Państwu dostęp do szeregu możliwości inwestycyjnych na świecie bez ryzyk związanych z niestabilnością rynków walut. Zależy nam na tym, aby docenili Państwo zalety naszych strategii, gdyż od lat koncentrujemy się na efektywnym zarządzaniu aktywami klientów na całym świecie.

Klasy aktywów oferty PLN Hedged

1 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Acc w PLN Hedged.
2 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Acc w PLN Hedged. Fundusz zamknięty na wpłaty.
3 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Dis w PLN Hedged, ze stałym kuponem rocznym w wys. 7 %.
4 Wiele klas aktywów.
Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Dis w PLN Hedged, ze stałym kuponem rocznym w wys. 5 %.
6 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A, Acc w PLN Hedged.

Aktualną broszurę funduszy PLN Hedged można znaleźć tutaj

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”).
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu.
Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie.
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.