Udostępnij

Schroder ISF Asian Total Return

Celem funduszu Schroder ISF Asian Total Return jest osiąganie stabilnych długoterminowych stóp zwrotu w ramach inwestycji w spółki regionu Azji i Pacyfiku, ale przy niższym poziomie zmienności. Nasze podejście, chociaż zdyscyplinowane, nie jest powiązane z indeksem referencyjnym, a inwestycje w spółki z solidnymi bilansami i wzrostami zysków powinny przynieść najbardziej obiecujące stopy zwrotu w długim horyzoncie czasowym. Poza bezpośrednimi inwestycjami w akcje, celem Funduszu jest również oferowanie pewnego stopnia zachowania kapitału poprzez taktyczne wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych. Fundusz może osiągnąć ten cel nabywając lub sprzedając kontrakty terminowe futures na indeksy akcji, indeksowe opcje na indeksy lub poszczególne akcje.

Dlaczego warto inwestować?

  • Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje i podobne papiery wartościowe chińskich spółek.
  • Celem Funduszu jest również oferowanie pewnego stopnia ochrony kapitału poprzez wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych.
  • Przynajmniej dwie trzecie aktywów Funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane w akcje spółek w regionie Azji i Pacyfiku.
  • Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować do 10% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
  • Fundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe typu futures, forward i opcje w celach inwestycyjnych oraz dla efektywnego zarządzania portfelem.
  • Fundusz może nabywać lub sprzedawać kontrakty terminowe futures na indeksy akcji oraz nabywać lub sprzedawać indeksowe opcje na indeksy bądź poszczególne akcje. Inwestycje w indeksy akcji lub poszczególne akcje mogą również polegać na zawieraniu kontraktów na różnice, zgodnie z którymi brak jest dostawy instrumentu bazowego, a rozliczenia dokonuje się w formie pieniężnej.
  • Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0514756823

Kod Bloomberg

SCPHA1A:LX

Data uruchomienia funduszu

16.11.2007

Benchmark

MSCI AC Asia Pacific ex Japan (PLN Hedged)*

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)**

2,43%


Dokumenty

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1Źródło: Schroders, na dzień 31 kwietnia 2013 r.

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2015 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.