Udostępnij

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Materiał marketingowy

Schroder ISF Frontier Markets Equity oferuje inwestorom dostęp do niektórych z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Celem funduszu jest osiągnięcie wyniku wyższego o 2,5 % rocznie (bez opłat) w porównaniu z indeksem MSCI Frontier Markets w okresie każdych 3 lat.

Dlaczego warto inwestować?

  • Możliwość inwestowania w niektórych z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, wspieranych poprzez długoterminowe czynniki wzrostu. To istotne z inwestycyjnego punktu widzenia, gdyż od liberalizacji rynków oraz ekonomicznej ekspansji jest to w długim terminie determinanta stóp zwrotu.
  • Zapewnia korzyści z dywersyfi kacji – frontier markets mają relatywnie niską korelację z rynkami rozwiniętymi, wschodzącymi oraz pomiędzy sobą nawzajem.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0903428604

Kod Bloomberg

SISFA1P:LX

Data uruchomienia funduszu

15.12.2010

Benchmark

MSCI Frontier Markets (PLN Hedged)

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,50%

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Fundusz może inwestować w produkty strukturyzowane, by uzyskać dostęp do rynków objętych ograniczeniami. W przypadku niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązań wartość produktów strukturyzowanych może być zerowa.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– W przypadkach gdy fundusz (lub podmiot zarządzający) posiada znaczący odsetek akcji jednej lub większej liczby spółek, przeprowadzenie szybkiej transakcji sprzedaży tych akcji może być trudne. Może mieć to wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach rynkowych, na jego zdolność do przeprowadzania na żądanie transakcji umorzenia.
– Zbycie inwestycji w małe spółki może być trudne, co może mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach rynkowych także na jego zdolność do realizacji na żądanie transakcji umorzenia.
– Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie d o zmian na rynkach.
– Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
– Podwyższone ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji na rynkach wschodzących jest na ogół jeszcze wyższe na rynkach słabo rozwiniętych (ang. frontier markets).

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.