Udostępnij

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities zapewnia skoncentrowane zaangażowanie w najlepsze koncepcje inwestycyjne opracowane przez nasz światowy zespół specjalistów ds. rynków wschodzących. Jest on na tyle elastyczny, aby w sposób agresywny maksymalizować potencjał wzrostowy, gdy warunki rynkowe są korzystne, a także, aby zachować ostrożność, gdy rynki akcji mają być, zgodnie z przewidywaniami, słabe. Fundusz może posiadać do 40%* w środkach pieniężnych i światowych obligacjach, jeśli jest konieczne dla ochrony stóp zwrotu w takich okresach. Na ogół większość portfela jest inwestowana w akcje rynków wschodzących, ponieważ uważamy, że prawdopodobnie przyniosą one znaczne stopy zwrotu w dłuższej perspektywie czasu.

Dlaczego warto inwestować?

  • Zapewnienie całkowitego zwrotu.
  • Fundusz inwestuje w akcje i podobne papiery wartościowe z rynków wschodzących całego świata. 
  • Dla celów podwyższenia bezpieczeństwa inwestycji fundusz może też inwestować w papiery wartościowe o stałym dochodzie z całego świata oraz w instrumenty płynnościowe.
  • Możliwość inwestowania na jednych z najszybciej rozwijających się rynkach świata.
  • Elastyczne podejście do inwestycji w krajach rozwijających się, na rynkach akcji, instrumentów dłużnych, gotówki, oraz obligacji globalnych.
  • Dążenie do osiągania atrakcyjnych stóp zwrotu przy zachowaniu minimalnego poziomu ryzyka dzięki solidnemu procesowi inwestycyjnemu oraz proaktywnej kontroli ryzyka.
  • Dostęp do unikalnej wiedzy o rynku, dzięki naszemu globalnemu zespołowi ekspertów rynków wschodzących.
  • Wsparcie ze strony niezwykle doświadczonego zespołu 41 specjalistów ds. inwestycji, których średni staż pracy w tym obszarze wynosi 14 lat.

Dane funduszu

Kod ISIN LU1280497972
Kod Bloomberg SGEA1PL:LX
Data uruchomienia funduszu 19.01.2007
Benchmark MSCI Emerging Markets Net TR PLN Hedged
Roczna opłata za zarządzanie 1,25%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)** 2,39%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Limit ustalony przez zarządzającego funduszem

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.