Udostępnij

Schroder ISF Indian Opportunities

Schroder ISF Indian Opportunities to fundusz inwestujący w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe emitowane przez fi rmy z Indii, jak też spółki, których działalność w znacznym stopniu opiera się o rynek indyjski. W celu identyfi kacji najlepszych okazji inwestycyjnych fundusz bazuje na profesjonalnych analizach firmy Axis AMC1

Dlaczego warto inwestować?

  • Istotne perspektywy wzrostu: lokując kapitał w starannie wyselekcjonowane akcje indyjskich spółek, inwestorzy mają szansę skorzystać na wysokim potencjale wzrostu, jaki oferuje obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.
  • Styl zarządzania nieograniczony benchmarkiem: możemy inwestować w dowolnie wybrane, najbardziej atrakcyjne według nas akcje indyjskich spółek.
  • Wewnętrzne kompetencje inwestycyjne: fundusz zarządzany jest przez zespół akcyjny Schroders w Azji, wspierany przez Axis AMC – jedną z najszybciej rozwijających się fi rm zarządzających aktywami w Indiach. Prowadzona współpraca przekłada się na szerszy zasięg pomysłów inwestycyjnych i możliwość czerpania z lokalnych zasobów wiedzy i narzędzi wykorzystywanych w inwestowaniu.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1280498434
Kod Bloomberg SIIA1PL:LX
Data uruchomienia funduszu 10.09.2013
Benchmark MSCI India Net TR PLN Hedged
Roczna opłata za zarządzanie 1,50%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)* 2,42%

 

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1Schroders przejął 25% udziałów w spółce Axis AMC we wrześniu 2012 r.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.