印刷する
Udostępnij

Globalne Badanie Inwestorów

Efekty inwestowania - nierealistyczne oczekiwania

Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders ujawnia niepokojący trend wśród inwestorów, którzy oczekują zbyt wysokich dochodów przy krótkoterminowym podejściu do inwestycji. To może sprawić, że inwestorzy nie będą w stanie osiągnąć swoich celów inwestycyjnych.

17-06-2016

Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone w 2016 roku rysuje obraz świata, w którym oczekiwania inwestycyjne tkwią jeszcze w minionej epoce. Powinno to budzić niepokój u wszystkich osób zaangażowanych w długoterminowe planowanie finansowe.

Globalne Badanie Inwestorów: efekty inwestowania – kluczowe wnioski:

  • Przeciętnie inwestorzy oczekują stopy zwrotu na poziomie 9,1%, podczas gdy średnia stopa zwrotu z akcji wynosi 3,8%1
  • Inwestorzy utrzymują przeciętnie swoje inwestycje przez 3,2 roku, o wiele krócej niż minimum 5 lat, jak sugerują zarządzający aktywami
  • Inwestorzy nie są skłonni do podejmowania ryzyka, by osiągnąć zakładane stopy zwrotu
  • Inwestorzy realistycznie oceniają okres, przez który będą żyć na emeryturze: 21,2 roku

Przy stopach procentowych, które na całym świecie ustabilizowały się na poziomie poniżej 1%, osiąganie rocznej stopy zwrotu rzędu 8% lub 9% jest praktycznie niemożliwe bez podejmowania ryzyka na znaczną skalę.

Przy przypisaniu najwyższego priorytetu ochronie kapitału oraz niepokojąco krótkiej perspektywie inwestycyjnej, osiągnięcie takich poziomów stóp zwrotu w dzisiejszym otoczeniu gospodarczym jest mało prawdopodobne.

Bolesny proces dostosowawczy

Jeszcze do niedawna uważano, że wyjątkowo ekspansywna polityka pieniężna przyjęta w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy jest zjawiskiem tymczasowym.

Wcześniej lub później, zgodnie z konsensusem, tempo wzrostu gospodarczego wyraźnie przyśpieszy, wzrosną stopy procentowe, a pewna normalność - przynajmniej w rozumieniu przedkryzysowego otoczenia - powróci.

Osiem lat później, takie nadzieje są jednak coraz mniej powszechne.

Stopy procentowe mogły być podniesione w USA na próbę, jednak przy niskim poziomie inflacji na świecie niewielu państwom spieszy się aby iść w ślady Rezerwy Federalnej. W rzeczywistości, decydenci w Japonii oraz strefie euro wyraźnie pozostają w trybie łagodzenia.

Jeśli tak wygląda nowa rzeczywistość, to znaczną liczbę inwestorów czeka bolesny proces dostosowawczy.

Nierealistyczne oczekiwania

Nasze badania sugerują, że wielu inwestorów oczekuje zbyt wiele w zakresie stopy zwrotu i że nie są oni świadomi tego, jak wiele oraz przez jak długi czas muszą oszczędzać.

W tym samym czasie, przy wciąż krótkim przeciętnym okresie utrzymywania inwestycji, przekonanie, że inwestowanie w akcje powinno być długoterminowe jest w dużej mierze zlekceważone.

Wszystko to stanowi wyzwanie dla firm zarządzających aktywami. Muszą one podejmować trudną próbę zmiany oczekiwań inwestorów, przy jednoczesnym przekonywaniu ich o korzyściach płynących z długoterminowego oszczędzania i inwestycji.

 

Pełną edycję Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku mogą Państwo pobrać poniżej.

 

1Źródło: FTSE, S&P 500, CAC, DAX, Shanghai, Nikkei, ASX, Hang Seng, Bovespa, Mexbol. Przeciętna oczekiwana 12-miesięczna stopa zwrotu 11 indeksów na dzień 18 maja 2016 r. na podstawie danych Bloomberg.

 

Przypisy: O Globalnym Badaniu Inwestorów przeprowadzonym przez firmę Schroders w 2016 r.

Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 30 marca do 25 kwietnia 2016 r., niezależnego badania online obejmującego 20,000 inwestorów z 28 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Na potrzeby badania, "inwestorów" zdefiniowano jako osoby, które będą inwestowały minimum 10.000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 5 lat dokonali zmian w swoim portfelu. Osoby te reprezentują poglądy inwestorów w poszczególnych krajach objętych badaniem.

Ważne informacje

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Unit Trusts Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority.

Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.