Udostępnij

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Schroder ISF EURO Credit Conviction to fundusz inwestujący w różnorodne dłużne papiery korporacyjne oraz obligacje o ratingu inwestycyjnym, celem wypracowania dochodu z odsetek i zysków kapitałowych. Fundusz inwestuje zgodnie z najlepszymi pomysłami wygenerowanymi w trakcie procesu inwestycyjnego oraz koncentruje się na zastosowaniu strategii najsilniejszego przekonania do obligacji wybranych spośród oferujących najwyższą wartość. 

Dlaczego warto inwestować?

  • Zarządzany w opozycji do niższej jakościowo części obligacji ze standardowego benchmarku dla długu denominowanego w euro1, który jest bogatym źródłem okazji inwestycyjnych, niezidentyfikowanych przez brak dostatecznej liczby analiz rynkowych.
  • Wyklucza pozycje, co do których brakuje silnego przekonania, aby dawać szanse na wyższe stopy zwrotu dla inwestorów.
  • Zarządzający stosuje elastyczne i zdywersyfi kowane podejście; wdraża różne metody wielowymiarowej analizy inwestycji w obligacje korporacyjne, aby uniknąć koncentracji ryzyka.
  • Specjalistyczne ekspertyzy i szerokie zasoby: zarządzający to część prawdziwie zintegrowanego zespołu dłużnego, z ponad 100 specjalistami ds. inwestycji na całym świecie.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1292054233

Kod Bloomberg

SCIECCA:LX

Data uruchomienia funduszu

18.12.2013

Benchmark

iBoxx EUR Corporates BBB Index TR PLN Hedged

Roczna opłata za zarządzanie

1,00%

Maksymalna opłata wstępna

3,00% 

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

1,30%

 

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1Adnotacja: komponent o ratingu BBB.

²Źródło: Schroders, na dzień 31 sierpnia 2015 r.

Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.