Udostępnij

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Materiał marketingowy

Uruchomiony w lipcu 2007 roku, Schroder ISF Global Dividend Maximiser, daje ekspozycję na globalnie pojawiające się okazje, inwestując w portfel precyzyjnie wyselekcjonowanych akcji z całego świata. Strategia Maximiser zakłada roczny dochód zwrotu na poziomie 7%1 w ramach prowadzonych inwestycji. Wynik ten nie jest jednak gwarantowany.

Dlaczego warto inwestować?

  • Strategia Schroders’ Maximiser zakłada skupienie się na generowaniu stabilnego i wysokiego dochodu z inwestycji na rynkach akcji.
  • Wykorzystując umiejętności doświadczonego zespołu Zarządzania Funduszami Strukturyzowanymi (Structured Fund Management Team) i specjalistów z zespołów akcyjnych, strategia Maximiser przetrwała próbę czasu, osiągając atrakcyjne stopy zwrotu w zróżnicowanych warunkach rynkowych od 2005 roku2.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1056829648

Kod Bloomberg

SCGDMA1:LX

Data uruchomienia funduszu

13.07.2007

Benchmark

MSCI World TR Net*

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)**

2,36%

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Fundusz zamierza dokonywać regularnych wypłat z zysku na rzecz inwestorów; jeśli całkowita stopa zwrotu z funduszu nie wystarczy do pokrycia tych płatności, wypłaty te mogą powodować zmniejszenie kapitału funduszu.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach.
– Fundusz wykorzystuje fi nansowe instrumenty pochodne5. Przewiduje się, że dzięki przyjętej strategii będzie on w porównaniu z podobnym portfelem bez dodanych instrumentów pochodnych osiągać przeważnie gorsze wyniki w okresach, w których ceny akcji stanowiących podstawę funduszu rosną, a wyniki lepsze, gdy ceny tych akcji spadają. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie zmienności stóp zwrotu.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu dywidendowego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

1  Podawana docelowa stopa zwrotu jest wartością szacunkową i nie jest gwarantowana. Fundusz planuje dokonywanie regularnych wypłat zysków na rzecz inwestorów, a w sytuacji, gdy uzyskiwane dochody nie wystarczą na pokrycie tych płatności, wypłaty mogą uszczuplić kapitał funduszu.

2 Strategia Maximiser firmy Schroders dostarczała oczekiwanej rocznej rentowności od uruchomienia w dniu 13 lipca 2007 r.

3  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.


Ważne informacje

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.