Udostępnij

Schroder ISF Global High Income Bond

Schroder ISF Global High Income Bond ma na celu zapewnienie wysokich stóp zwrotu przez inwestycje w wybrany portfel obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym przychodzie denominowanych w różnych walutach, emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z całego świata.

Dlaczego warto inwestować?

  • Kładzie nacisk na stabilny strumień dochodów.
  • Korzysta z możliwości elastycznego inwestowania w pełne spektrum dostępnych papierów wartościowych.
  • Oferuje inwestorom najlepsze źródła zysku dzięki globalnym inwestycjom.
  • Korzysta ze wsparcia zintegrowanego zespołu specjalistów od papierów dłużnych, długu korporacyjnego i długu rynków wschodzących — rozlokowanych na całym świecie i dysponujących obszerną wiedzą na temat lokalnych rynków.
  • Atrakcyjna klasa aktywów, która ma zapewnić wyższe dochody przy obecnych niskich stopach procentowych.

Dane funduszu

Kod ISIN LU0903428786
Kod Bloomberg SGHA1HP:LX
Data uruchomienia funduszu

25.01.2011

Benchmark Global High Income Bond Composite Benchmark (PLN Hedged)*
Roczna opłata za zarządzanie 1,00%
Maksymalna opłata wstępna 2,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)** 1,88%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.