Udostępnij

Schroder ISF Global High Income Bond

Schroder ISF Global High Income Bond ma na celu zapewnienie wysokich stóp zwrotu przez inwestycje w wybrany portfel obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym przychodzie denominowanych w różnych walutach, emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z całego świata.

Dlaczego warto inwestować?

  • Kładzie nacisk na stabilny strumień dochodów.
  • Korzysta z możliwości elastycznego inwestowania w pełne spektrum dostępnych papierów  wartościowych, w tym instrumentów zabezpieczonych aktywami1 lub hipotecznie oraz obligacje o ratingu niższym od inwestycyjnego.
  • Oferuje inwestorom najlepsze źródła zysku dzięki globalnym inwestycjom.
  • Korzysta ze wsparcia zintegrowanego zespołu specjalistów od papierów dłużnych, długu korporacyjnego i długu rynków wschodzących — rozlokowanych na całym świecie i dysponujących obszerną wiedzą na temat lokalnych rynków.
  • Atrakcyjna klasa aktywów, która ma zapewnić wyższe dochody przy obecnych niskich stopach procentowych.

Dane funduszu

Kod ISIN LU0903428786
Kod Bloomberg SGHA1HP:LX
Data uruchomienia funduszu

25.01.2011

Benchmark Global High Income Bond Composite Benchmark (PLN Hedged)*
Roczna opłata za zarządzanie 1,00%
Maksymalna opłata wstępna 2,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)** 1,88%

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Papiery wartościowe inne niż o standardzie inwestycyjnym zwykle przynoszą większą stopę zwrotu niż wyżej wyceniane papiery wartościowe, lecz wiążą się z większym ryzykiem rynkowym, kredytowym i dotyczącym niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.
– Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania na czas wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku tych papierów wartościowych.
– Walutowe instrumenty pochodne wiążą się z ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta. Może dojść do utraty niezrealizowanych zysków i części żądanej inwestycji rynkowej.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Inwestycje w obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym powiązane instrumenty pochodne2, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.
– Emitent papierów wartościowych zabezpieczanych na hipotece lub aktywach może mieć ograniczoną zdolność do odzyskiwania kwot pieniężnych, jeśli dłużnicy staną się niewypłacalni lub spadnie wartość ich zabezpieczeń.
– Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

1  Inwestycja, której wartość i dochód uzależnione są od puli niepłynnych aktywów finansowych. Pozwala to inwestorom na dostęp do zdywersyfikowanego portfela, jak na przykład pula pożyczek, którego w innym wypadku nie mogliby nabyć.

2  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.