印刷する
Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Styczeń 2016

Ogólnie rzecz biorąc nasze wskaźniki koniunktury wskazują na umiarkowany wzrost. Aktualne dane naszych analityków potwierdzają lekkie spowolnienie gospodarek oraz niezmienną stopę inflacji. 

05-02-2016

Multi-Asset Investments

Dokonaliśmy obniżki oceny dla akcji z pozytywnej do neutralnej, gdyż wierzymy, że globalny cykl koniunkturalny spowolnił. Złożyły się na to napędzany przez Chiny spadek aktywności przemysłowej i popytu na surowce, niepowodzenie rządów i banków centralnych w zwiększaniu stymulacji monetarnej oraz niski efekt mnożnikowy wydatków konsumentów, w związku z niskimi cenami ropy naftowej. W naszej opinii sytuacja gospodarcza stała się bardziej niepewna, a rynek akcji odzwierciedlił ją w wycenach. Skutkuje to wyższą zmiennością. Taka sytuacja prowadzi nas do przekonania, że obecne wyceny akcji od godziwych do wysokich oraz podwyższone oczekiwania odnośnie zysków są zagrożone.

Podwyższyliśmy naszą ocenę jakościową do pozytywnej, w związku z wyższą awersją do ryzyka, średniookresowym brakiem stymulacji monetarnej w krajach rozwiniętych i podtrzymaniem luki między prognozami FED, a wycenami rynkowymi. Ten pozytywny ogląd sytuacji jest wciąż wyrażany przez rozwinięte rynki o dużej wrażliwości na ceny surowców, takie jak Wielka Brytania lub Australia.

W tym miesiącu podnieśliśmy naszą ocenę obligacji korporacyjnych na poziomie inwestycyjnym do pozytywnej. Wyceny pozostają atrakcyjne, dostępność finansowania dłużnego wciąż jest dobra, a ryzyka stopy procentowej są przytłumione w związku z silnym popytem wynikającym z globalnego osłabienia. Powodem do zmartwienia jest jednak spowolnienie trendu wzrostu zysków.

Podtrzymujemy neutralne nastawienie do surowców, gdyż "carry" pozostaje ujemne, a światowa gospodarka ulega powolnej i niezsynchronizowanej poprawie.

Umiarkowany wzrost w Wielkiej Brytanii oraz relatywnie jastrzębie nastawienie Banku Anglii powinno działać na korzyść funta względem niektórych walut z gospodarek należących do G10, ale perspektywa Brexitu powinna zrównoważyć te czynniki. Nasza ocena brytyjskiej waluty pozostaje zatem neutralna.