印刷する
Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: marzec 2016

Aktualizacja prognozy zarówno dla rynków globalnych, jak i w szczególności dla rynków europejskich i rynków wschodzących.

16-03-2016

Azad Zangana

Azad Zangana

Senior European Economist and Strategist

Craig Botham

Craig Botham

Emerging Markets Economist

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

W skrócie:

  • Obniżyliśmy naszą prognozę światowego wzrostu gospodarczego do 2,4% na rok 2016. Zredukowaliśmy też przewidywania dotyczące inflacji w krajach rozwiniętych, natomiast dla gospodarek wschodzących podwyższyliśmy prognozę tego wskaźnika. Co do roku 2017 nasze prognozy prawie się nie zmieniły i uwzględniają skromne tempo wzrostu jako efekt stabilniejszej aktywności gospodarczej w krajach wschodzących. Oczekujemy łagodniejszego realizowania polityki monetarnej niż zakładaliśmy poprzednio, a podwyżkę stóp procentowych przez Fed obecnie przewidujemy na czerwiec.
  • Wciąż uważamy, że Stanom Zjednoczonym uda się uniknąć recesji. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że nasze prognozy wzrostu i inflacji w poprzednim roku systematycznie kierowały się w stronę środowiska deflacyjnego. Banki centralne nadal mogą i będą robić więcej, ale ich działania są obecnie nieskuteczne, co podkreśla potrzebę interwencji rządu.
  • Pomimo rosnących obaw o recesję w USA i niepokojów związanych z rynkami wschodzącymi, Europa wciąż generuje solidny i stabilny wzrost. Nasza prognoza odnośnie PKB pozostaje niemal niezmieniona, ale ta dotycząca inflacji została obniżona z uwagi na niższe ceny energii. Europejski Bank Centralny prawdopodobnie odpowie dalszym cięciem już ujemnych stóp oprocentowania depozytów.
  • Dokonaliśmy kilku rewizji odnośnie naszych prognoz względem gospodarek wschodzących, ale nie zmieniliśmy oczekiwań co do Chin i Indii, nadal przewidując spowolnienie w pierwszym z tych krajów. Tania ropa wciąż uderza w Rosję, a kryzys branży samochodowej w Brazylii trwa.

Aktualizacja globalnej prognozy: obniżka wzrostu, inflacji i wysokości stóp procentowych

Obniżyliśmy naszą prognozę globalnego wzrostu gospodarczego do 2,4% w 2016 r. (z poprzednich 2,6%), z uwagi na niewielkie rewizje w dół prognoz dla poszczególnych rynków rozwiniętych i wschodzących. Prognoza inflacji na 2016 r. również została obniżona dla gospodarek rozwiniętych celem odzwierciedlenia coraz niższych cen ropy. Jeśli jednak chodzi o kraje wschodzące, to w ich przypadku podnieśliśmy prognozy inflacji w rezultacie deprecjacji lokalnych walut i podwyżek cen administrowanych. Dla 2017 roku nasze prognozy nie uległy istotnym zmianom - oczekujemy niewielkiego wzrostu głównie jako rezultatu stabilniejszej sytuacji w gospodarkach wschodzących.

Prognozujemy bardziej łagodny wymiar polityki pieniężnej niż zakładaliśmy poprzednio. Chociaż nie przewidujemy recesji w USA, obecnie jesteśmy zdania, że podwyżka stóp procentowych zostanie odłożona przez Fed z marca na czerwiec ze względu na słabszy, globalny wzrost i już ostatnio zacieśnioną politykę monetarną. Uważamy, że Bank Japonii (BoJ) będzie w dalszym ciągu ciął stopy procentowe: do -0,25% do końca 2016 r. i -0,5% do końca 2017 r. Poniżej omawiamy politykę monetarną w Europie i Chinach.

Niepokojące sygnały w prognozie

Wzrost się utrzymuje, ale nasze prognozy podążyły w kierunku niższego, globalnego wzrostu gospodarczego, niższej inflacji i jeszcze łagodniejszej polityki pieniężnej. Niemniej jednak w dłuższym horyzoncie perspektywy są trudne. Wzrost zasadniczo pozostaje słaby, przez co gospodarkę globalną cechuje duża podatność na szoki w czasach, gdy polityka monetarna stała się bezsilna. Decyzja Banku Japonii z końca stycznia, aby obniżyć stopy procentowe poniżej zera zdaje się tylko krystalizować taką obawę poprzez fakt spadku notowań akcji tamtejszych banków jako wyraz tego, że podobne interwencje mogą dawać skutki odwrotne do zamierzonych. Banki centralne nadal mogą i będą robić więcej, ale muszą mierzyć się z nieskutecznością swoich działań. Dlatego niezbędna w tym momencie jest odpowiedź rządów. Naszym zdaniem powinno się sięgnąć po narzędzia polityki fiskalnej, ale bez względu na to przekonanie nie oceniamy optymistycznie gotowości polityków (mimo społecznych nawoływań) na dołączenie do frontu działań.

Analiza scenariuszy

W tym kwartale nie zmieniamy naszych scenariuszy, wierząc, że nadal odzwierciedlają one ryzyka, przed którymi stoi światowa gospodarka. Wypadkowa prawdopodobieństwa pozostaje odchylona w kierunku scenariusza deflacyjnego. Wspierające jest to, że ryzyko deflacji w relacji do scenariusza bazowego nie zwiększyło się w naszej opinii, ale wciąż pozostaje wysokie i, jak wcześniej wspomniano, stanowi zagrożenie z powodu niskiego poziomu stóp procentowych oraz przekonania, że polityka monetarna nie jest w stanie dostarczać trwałego czynnika wzrostu. W razie szoku deflacyjnego pojawią się wątpliwości o to, czy banki centralne podołają temu problemowi, a tym samym alarm nawołujący rządy do podjęcia środków zaradczych stanie się wręcz ogłuszający.

Europa: Źródło komfortu w niepewnym świecie

Pomimo coraz większych obaw o stan amerykańskiej gospodarki oraz kontynuacji niepokojów związanych z Chinami i szerzej rozumianymi rynkami wschodzącymi, Europa wciąż generuje solidny i stabilny wzrost przy niewielkim, akceptowalnym poziomie ryzyka politycznego. Kto mógłby pomyśleć, że to Europa stanie się źródłem komfortu dla światowych inwestorów?

Prognoza dla strefy euro: niewielkie obniżki...ponownie

Nasza ostatnia aktualizacja prognozy wzrostu w strefie euro zakłada nieznaczną obniżkę, ale w większym stopniu wynika ona z efektów bazy niż ze zmian w ocenie fundamentów. Dla roku 2016 zrewidowaliśmy naszą prognozę w dół – z 1,5% do 1,4% - zaś jeśli chodzi o rok 2017 to pozostaje ona niezmiennie na poziomie 1,6%. Obecnie oczekujemy, że inflacja w 2016 r. wyniesie 0,7% (względem poprzednich 1,3%), co jest efektem niższych, globalnych cen ropy. Natomiast co do roku 2017 podtrzymujemy naszą prognozę inflacji na poziomie 1,6%. Według naszych przewidywań Europejski Bank Centralny obniży stopę depozytową z obecnego poziomu -0,3% do -0,4% w marcu. Przedstawiciele instytucji zauważają, że z uwagi na znikome oznaki przerzucania kosztów ujemnej stopy depozytowej na gospodarstwa domowe, istnieje przestrzeń do dalszych jej cięć. W naszych prognozach również zakładamy obniżkę rzędu 10 pb. w dalszej części roku.

Prognoza dla Wielkiej Brytanii: wyzwania inflacyjne zaburzają kwestię stóp procentowych

Nasza kwartalna prognoza wzrostu dla Wielkiej Brytanii została nieco skorygowana w górę ze względu na to, że w
wyniku niższej inflacji (spowodowanej spadkami cen energii) gospodarstwa domowe powinny odnotowywać wyższy (w ujęciu realnym) dochód rozporządzalny. Przewidujemy, tak jak poprzednio przyjęliśmy, że w 2016 r. wzrost wyniesie 1,9%, a w roku 2017 będzie to 1,6%. Bardziej interesująca jest natomiast prognoza inflacji. Z jednej strony spadające ceny żywności i energii zwiększają ryzyko niższych odczytów tego wskaźnika. Z drugiej jednak, wywołana sprawą Brexitu silna deprecjacja funta szterlinga, stała się czynnikiem mogącym wpływać na wzrost inflacji. Ogółem prognozę wskaźnika CPI dla Wielkiej Brytanii obniżyliśmy z 1,3% do 0,8% na rok 2016, a na 2017 – z 2,2% do 2%.

Z uwagi na to, że w naszej obecnej prognozie inflacja wiosną nie przekroczy granicznego poziomu 1% (tj. dolnego limitu odchylenia od celu inflacyjnego Banku Anglii w wysokości 2%), nie oczekujemy już podwyżek stóp procentowych w sierpniu. Zamiast tego przewidujemy, że nastąpią one latem. Wciąż również oczekujemy dalszych podwyżek stóp w listopadzie i lutym (2017 r.).

Rynki wschodzące: dno osiągnięte?

Chiny

Nadal oczekujemy spowolnienia tempa wzrostu PKB do poziomu 6,3% w 2016 r. i 6,2% w roku 2017. Nie zmieniamy naszej projekcji inflacji biorąc pod uwagę kombinację ograniczonego przełożenia na realną gospodarkę niskich cen ropy i dalszą deprecjację juana. Wskaźnik inflacji CPI według naszej prognozy powinien osiągnąć wartość 1,9% w 2016 r. i 2,1% w roku 2017. Po ostatniej obniżce stopy rezerwy obowiązkowej o 50 pb. dokonanej 29 lutego, w tym roku najprawdopodobniej nastąpią kolejne cięcia o dalsze 200 pb., a przy tym również obniżki stóp procentowych.

Brazylia

Oczekujemy spadku PKB w roku 2016 r. o 2,8%. Jest za wcześnie aby mówić o punkcie zwrotnym, niemniej jednak rzeczywiście oczekujemy dodatniej dynamiki wzrostu w 2017 r. i uważamy, że już w tym roku najgorszy moment dla gospodarki Brazylii zostanie osiągnięty. Jeśli chodzi o inflację, opóźnione efekty deprecjacji waluty będą tymczasem wpływać na jej wzrost. Pomimo tego bank centralny w ostatnim czasie zmienił swoje nastawienie na bardziej gołębie, dlatego nie oczekujemy podwyżek stóp procentowych w tym roku. Widzimy też potencjał do łagodzenia polityki monetarnej w 2017 r.

Indie

Chociaż dane o wzroście PKB za czwarty kwartał potwierdziły status Indii jako najszybciej rosnącej z głównych gospodarek, zarówno ich jakość, jak i fundamenty samego wzrostu są dyskusyjne. Bazując na szeregu danych o większej częstotliwości, według naszych obliczeń wzrost PKB był bliższy 5-6% niż zarejestrowanym 7,3%. Niemniej, nasze prognozy wzrostu nie uległy zmianie i oczekujemy, że w 2016 r. wyniesie on 7,5%, a w 2017 r. 7,9%. Inflacja w Indiach pozostaje niska względem historycznego, średniego poziomu, jako że kraj wciąż jest beneficjentem niskich cen surowców. Nasz bazowy scenariusz zakłada brak zmian stóp procentowych w 2016 r., a cięcia przewidujemy dopiero na rok 2017.

Rosja

Dalsze spadki cen ropy oznaczają, że musieliśmy zredukować nasze oczekiwania co do tempa wzrostu w Rosji do -0.7% w roku 2016 (z poprzednich -0,2%). Natomiast w roku 2017 przewidujemy powrót do lekko dodatniej dynamiki wzrostu, gdyż w naszym przekonaniu kulminacyjny moment spadku cen ropy jest już za nami, a gospodarka przejawia oznaki odbijania się od dna. Prognozę inflacji podnieśliśmy do 8% (z poprzednich 7,1%) z uwagi na to, że niższe ceny ropy przekładają się na osłabienie waluty, która wywiera zwyżkową presję na inflację. Dostrzegamy też przestrzeń do cięcia stóp procentowych w tym roku.