印刷する
Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii: Listopad

Aktualizacja prognozy zarówno dla rynków globalnych, jak i w szczególności dla rynków europejskich i rynków wschodzących.

04-12-2015

Azad Zangana

Azad Zangana

Senior European Economist and Strategist

Craig Botham

Craig Botham

Emerging Markets Economist

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

W skrócie:

  • Obniżyliśmy naszą prognozę światowego wzrostu gospodarczego z 2,9% do 2,6% na rok 2016.
  • Polityka monetarna będzie coraz bardziej rozbieżna - zaostrzona w USA i Wielkiej Brytanii, natomiast coraz łagodniejsza lub wciąż luźna w strefie euro, Japonii oraz w Chinach.
  • Ryzyka negatywnych scenariuszy stają się wyraźniejsze, stawiając pod znakiem zapytania zdolność banków centralnych do reagowania na niekorzystne szoki.
  • Nasza prognoza wzrostu dla strefy euro na rok 2016 uległa obniżeniu, choć w 2017 r. spodziewamy się z kolei jego przyspieszenia. Rosnące ryzyka po stronie czynników zewnętrznych spowodowały, że Europejski Bank Centralny (EBC) rozważa pogłębienie swoich działań stymulacyjnych, choć naszym zdaniem będą one miały ograniczone przełożenie na gospodarkę.
  • Obniżyliśmy naszą prognozę wzrostu oraz inflacji w Wielkiej Brytanii na rok 2016, co powinno wpłynąć na opóźnienie podwyżek stóp procentowych przez Bank Anglii i ograniczenie podejmowania takich kroków również w 2017 r., gdy gospodarka dalej spowolni.
  • Ponownie zredukowaliśmy naszą prognozę wzrostu dla gospodarek wschodzących, ponieważ polityka wciąż jest źródłem wielu rozczarowań w Indiach i Brazylii. Tylko drobnym zmianom uległ nasz pogląd dotyczący Chin - wieloletnie spowolnienie wydaje się być w toku.

Aktualizacja prognozy dla świata: Kontynuacja ożywienia na zasadzie pierwiastka kwadratowego

Obniżyliśmy naszą prognozę globalnego wzrostu do 2,6% w roku 2016, co potwierdza, że "ożywienie ma kształt pierwiastka kwadratowego" i wzrost utrzymujący się na poziomie 2,5% od czasów odbicia w roku 2011 staje się nową normalnością. Obniżka dotycząca 2016 roku (po wcześniejszym szacunku w wysokości 2,9%) jest rezultatem niewielkich redukcji wzrostu zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i w gospodarkach wschodzących. Prognoza globalnego wzrostu na 2017 rok to 2,8%, przy czym w gospodarkach rozwiniętych będzie on wyhamowywał w reakcji na zacieśnianie polityki monetarnej w USA, zaś w krajach wschodzących będzie on nieznacznie wyższy.

Oczekujemy, że inflacja wzrośnie do 3,7% w 2016 r. (z szacowanych 3,1% w 2015 r.), a jej motorem będą gospodarki rozwinięte ze względu na topniejący efekt bazy w wyniku ustępującego wpływu spadających cen surowców na indeks cen. Wśród gospodarek wschodzących inflacja również przyspiesza w Chinach i Indiach, ale na jej umiarkowaną, zagregowaną wartość wpływa stabilizacja kursów walut.

Oczekuje się, że Rezerwa Federalna (Fed) podniesie poziom stóp procentowych w grudniu 2015 r. Poprzednio byliśmy zdania, że podwyżki nastąpią w marcu 2016 r., ale zmiana punktu widzenia i porzucenie obaw o sytuację w Chinach podczas ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku sprawiły, że nie widzimy podstaw, dla których nie miałby on zdecydować się na ten krok w grudniu. Ważniejszy jest natomiast profil podwyżek stóp: oczekujemy, że do końca 2016 r. wzrosną one do 1,25% oraz do 2% na koniec 2017 r., gdzie osiągną szczyt.W Japonii tamtejszy bank centralny będzie podtrzymywał swoje groźby dalszego luzowania ilościowo-jakościowego (QQE), ale prawdopodobnie pozwoli teraz słabemu jenowi wspierać krajową gospodarkę i powstrzyma się od dalszego luzowania. Poniżej omawiamy sytuację w Europie, Wielkiej Brytanii i Chinach.

Scenariusze: dołączają wojny walutowe i ryzyko bankructwa w gospodarkach wschodzących

Dokonaliśmy w tym kwartale kilku zmian, dodając "wojny walutowe" (dewaluacja renminbi pociąga za sobą serię kolejnych), "zamieszanie na Bliskim Wschodzie" (wyższe ceny ropy), "rosnące płace w USA" oraz "bankructwa w krajach wschodzących". Zrezygnowaliśmy z "Wyjścia Grecji ze strefy euro", "Niższych cen ropy na dłużej", "Fed w pogoni za inflacją" oraz "Obaw związanych z ograniczaniem luzowania ilościowego". Asymetria ryzyka wciąż przechyla się w stronę efektów deflacyjnych, tj. słabszego wzrostu na świecie i inflacji. Z perspektywy rynku budzi to obawy w związku z niskimi stopami procentowymi oraz co do skuteczności luzowania ilościowego w pobudzaniu wzrostu.

Aktualizacja prognozy dla Europy: obniżka odnośnie 2016 r.

Strefa euro traci na dynamice

Trzeci kwartał był lepszy od naszych oczekiwań, a to w połączeniu z korektą w górę danych historycznych oznacza, że obecnie prognozujemy wzrost w strefie euro na poziomie 1,5% w 2015 r. (w stosunku do poprzednich 1,3%). Niemniej jednak słabsza dynamika w ostatnich 3-6 miesiącach sugeruje, że o przyspieszenie tego wzrostu w kolejnych okresach może być trudno, stąd nasza prognoza, iż pozostanie on na poziomie 1,5% w 2016 r. Wybiegając zaś w rok 2017, spodziewamy się lekkiego przyspieszenia z uwagi na poprawę warunków zewnętrznych, zwłaszcza dotyczących gospodarek wschodzących. Prognozy inflacji podnieśliśmy delikatnie w górę zarówno jeśli chodzi o rok 2015 (z 0% do 0,1%), jak i o 2016 (z 1,1% do 1,3%). W 2017 r. oczekujemy wzrostu do 1,6% z uwagi na fakt, że ujemny wpływ cen żywności i energii zniknie z rocznych porównań.

Uważamy, że istnieje duża szansa na dalsze luzowanie ilościowe przez EBC. Spodziewamy się, że może mieć to pewien wpływ na walutę, ale wątpimy, aby mogło to wspomóc realną gospodarkę lub sektor finansowy w warunkach wysokiej płynności. W naszą prognozę wpisaliśmy pierwsze podwyżki stóp procentowych na koniec roku 2017. Miałyby one pozostawać w zgodzie z inflacją powracającą do poziomu 2% (ale wciąż poniżej) oraz ze wzrostem przebiegającym powyżej trendu. Naturalnie, ryzykiem w tej prognozie jest brak podwyżek, a nawet możliwość cięcia stóp w okresie prognozy.

Prognoza dla Wielkiej Brytanii: rozczarowania dotyczące wzrostu oddalają podwyżki stóp

Obniżyliśmy prognozę wzrostu dla Wielkiej Brytanii, gdyż oczekiwane spowolnienie ma szansę rozegrać się wcześniej niż się tego spodziewaliśmy poprzednio - w głównej mierze z uwagi na wznowienie działań oszczędnościowych. Aktualnie przewidujemy wzrost w wysokości 2,3% w 2015 r. (z poprzednich 2,5%) oraz 1,9% w 2016 r. (z poprzednich 2,1%). Spoglądając dalej w rok 2017, spodziewamy się spowolnienia gospodarki do 1,6%, ale tym sposobem powinna otwierać się ścieżka do wzrostu PKB w średnim terminie.

Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI (Indeks Cen Konsumpcyjnych) powinna w 2016 r. wynieść średnio 1,3%, po korekcie w dół poprzednich 1,6%, co wynika z niższych kosztów energii i większej presji dezinflacyjnej płynącej z rynków wschodzących (gdzie nadmiar zdolności produkcyjnych w branży gotowych dóbr konsumpcyjnych powinien przełożyć się na niskie ceny importowe Wielkiej Brytanii i niską inflację w tym kraju). Najnowsza prognoza inflacji sugeruje przełożenie pierwszej podwyżki stóp z maja (jak przy poprzedniej prognozie) na sierpień. Tak jak wcześniej uważamy, że następnie Bank Anglii będzie podnosił stopy procentowe w tempie 25 punktów bazowych (pb.) na kwartał. Poczynając od roku 2017 i dalej szacujemy, że istnieje większe ryzyko tego, iż bank centralny będzie zmuszony znowu ciąć stopy, niż że będzie je nadal podnosił. Łagodniejsze podejście w kwestii stóp procentowych wraz z niepewnością i obawami, które pojawią się w 2016 r. w związku z nadchodzącym referendum nad członkostwem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, mogą też wywrzeć presję na funta.

Aktualizacja prognozy dla rynków wschodzących: nierównomierne ożywienie

Chiny - stymulacja nie powstrzyma spowolnienia

Gigantyczna kontrybucja sektora finansowego, która nie powtórzy się w przyszłym roku, wspierała wzrost w 2015 r. W związku z tym w roku 2016 spodziewamy się wyraźnego spowolnienia (do 6,3%), a następnie kontynuacji wolniejszego spadku. Oczekujemy dodatkowej obniżki stopy rezerwy obowiązkowej o 200 pb. w przyszłym roku, wraz z cięciem stóp procentowych o 85 pb. i ekspansywną polityką pieniężną. Niemniej jednak biorąc pod uwagę skalę działań stymulujących, która nastąpiła w tym roku, jest mało prawdopodobne, aby to wystarczyło, żeby przyspieszyć wzrost.

Brazylia: więcej utrapienia, mniej zysku

Sytuacja polityczna w Brazylii uległa dalszemu pogorszeniu i bez wysiłków wymierzonych w stronę reform, bądź jakichkolwiek działań w kierunku spójnej polityki, jesteśmy zmuszeni do obniżenia naszej prognozy do -2,9% wzrostu w 2015 r. oraz -2,1% w 2016 r. W 2017 r. powinno jednak pojawić się ożywienie. Uwzględniając uporczywie wysoką inflację, oczekujemy, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie w ciągu 2016 roku.

Indie: gasnąca nadzieja

Ponownie obniżyliśmy prognozę wzrostu: obecnie oczekujemy 7,2% w 2015 r. Kwestia reform wciąż nie posunęła się istotnie naprzód, a sentyment rynku jest sceptyczny z uwagi na brak konkretnych postępów legislacyjnych. Niemniej jednak w 2016 r. spodziewany się delikatnego przyspieszenia napędzanego konsumpcją. Banki sektora prywatnego zdają się chętnie udzielać kredytów konsumpcyjnych, mają za to do czynienia z niskim popytem na kredyty dla przedsiębiorstw, dlatego uważamy to za kluczowy czynnik dla wzrostu w 2016 r.

Rosja: i po huku?

Wydaje się, że rosyjski wzrost gospodarczy osiągnął dno i planuje się, aby wydatki rządowe częściowo wspierały gospodarkę. W konsekwencji przewidujemy stopniowe ożywienie w ciągu kolejnych 2 lat - w kolejnym roku wzrost będzie przebiegał w zasadzie płasko, a w 2017 r. wyniesie 1,5%. Pomimo tego nie spodziewamy się silnego ożywienia aktywności gospodarczej w Rosji, jako że kraj pozostaje mocno zależny od ropy, której ceny naszym zdaniem pozostaną na obecnym poziomie przez kolejne 2 lata. W obliczu braku jakichkolwiek reform gospodarczych, trudno o znaczny optymizm co do wzrostu w Rosji.