印刷する
Dela med sig

Marknader

Sektorfokus: Bankerna föll till attraktiva värderingar efter ”intressant” start på 2016

Efter en svår start på 2016 ser nu många europeiska banker ut att ha en mycket attraktiv värdering. Investerarna måste dock gå försiktigt fram då vissa banker fortfarande medför höga risker.

08-02-2016

Justin Bisseker

Justin Bisseker

europeisk bankanalytiker

2016 har utan tvekan inletts på ett ”intressant” sätt för investerare i bankaktier – efter årets första månad har FTSE Pan-European banks index redan fallit med 14 procent jämfört med den bredare marknadsnedgången på 6 procent (per den 29 januari 2016).

I förhållande till den bredare aktiemarknaden ligger de europeiska bankerna under lägstanoteringarna från den globala finanskrisen i början av 2009 och ligger nu till och med under lägstanoteringarna från eurokrisen i mitten av 2012.

Ska vi drabbas av panik? Nej, men som investerare måste vi fortsatt gå försiktigt fram.

Lagstiftningsdimman lättar

Den kanske mest positiva utveckling vi sett under de senaste månaderna är en bekräftelse på att vi till sist har en god insyn i hur mycket kapital europeiska banker måste inneha. Detta är viktigt då det gör att investerarna kan stärka sin analys av avkastning såväl som potentialen för hemtagning av kapital.

Inom euroområdet har SREP-processen (Supervisory Review and Evaluation Process) gett betydande klarhet vad gäller Europeiska centralbankens (ECB) syn på vad som är lämpliga kapitalnivåer.

Dessutom har ett antal nationella lagstiftare nu angett vilka inhemska kapitalbuffertar som krävs för systemviktiga institut.

I likhet med G-SIB-buffertarna (Globally Systemically Important Bank) är detta ett tillägg till SREP-kraven och utgör en viktig byggsten i förvaltningen av och marknadens förståelse för de avtalade kapitalnivåerna för europeiska banker.

Utanför euroområdet publicerade Finansinspektionen i Sverige i november för första gången individuella kapitalkrav för de stora svenska bankerna (detta kommer att upprepas varje kvartal).

I Storbritannien har Bank of England (BoE) uppgett att brittiska banker nu generellt har lämpliga kapitalnivåer och därmed kommer ytterligare lagstiftningsförändringar att rymmas inom befintliga buffertar1.

Lagstiftarna gör nu sitt yttersta för att klargöra att det inte är någon ny våg av lagstiftning på ingång.

För en handfull banker är investerarnas framgångar beroende av politiska och lagstiftningsrelaterade beslut.

I det perspektivet är det viktigt att förstå hur stor uppsida det kan finnas för aktierna i en enskild bank, men också hur denna uppsida förväntas uppstå.

I osäkra tider bör likvida utdelningar värderas särskilt högt. Den positiva nyheten är att flera banker nu erbjuder ganska säkra utdelningar som idag är så höga som 5–6 procent och kan stiga till så mycket som 7–8 procent om några år.

Många andra erbjuder en väsentlig uppsida som är mer beroende av en förbättrad kapitalavkastning om två till tre år med mycket lite att erbjuda vad gäller likvid avkastning – något som investerarna kommer att vara ovilliga att betala för i dagens riskundvikande situation.

En lösning på allt

Europeiska bankaktier har fallit till synbart attraktiva nivåer samtidigt som kapitalkraven har blivit betydligt tydligare.

Samtidigt som det finns en risk när det gäller förväntningarna på utdelning för en grupp aktier erbjuder många banker en omedelbar säker och attraktiv utdelningsavkastning som allra minst kommer att stärka aktiekurserna.

Vissa banker har fortsatt kvarvarande problem som måste lösas och det finns risker för tillgångarnas kvalitet som påverkas av en förnyad global avmattning.

Det här är dock ingen grund för en förnyad global finanskris, vilket vissa aktiekurser tyder på, och riskerna är inte enhetliga.

Även om det finns risker förknippade med nettoränteintäkter från fortsatt låga räntor kan det variera avsevärt i vilken utsträckning detta påverkar enskilda banker.

Investerarna måste vara försiktiga, men vi anser att uppsidesriskerna starkt kompenserar för nedsidesriskerna för en stor del av sektorn

1. Bilaga till Bank of England Financial Stability Report: Ramverket för kapitalkrav för brittiska banker

2. Pressmeddelande från Baselkommittén för banktillsyn den 11 januari 2016

3. Förläsning av Peston den 19 januari 2016