Schroder Global Cities Real Estate

ВЪЗМОЖНОСТ, КОЯТО НИКОГА НЕ СПИРА ДА РАБОТИ. Градовете вече генерират повече от 80 % от световния БВП и недвижимите имоти в тях постоянно превъзхождат средните за страната*. С нарастването на миграцията към градовете глобалните градове ще бъдат движещата сила на икономическия растеж. Инвестирайте за печалба и с цел. *Източник: МБВР към 20 април 2020 г.

Глобалните градове са места, където хората искат да живеят, да работят и да се забавляват. Основните им характеристики са: солидна инфраструктура, разнообразни икономики, напреднали ESG политики, квалифицирана работна сила и качество на живот и култура. Инвестирането в недвижими имоти в тези градове дава възможност за излагане на въздействието на разнообразни секторУрбанизацията е значима тема от няколко десетилетия.

Очаква се до 2050 г. близо 70 % от световното население (в сравнение с 55 % понастоящем) да живее в градските райони.

*Източник: ООН, към май 2018 г.

Следователно, ако знаете кои градове ще се възползват от тази демографска промяна, инвеститорите ще могат да се насочат към правилните възможности. Инвестирането в недвижими активи в тези градове дава възможност за излагане на въздействието на разнообразни сектори (от центрове за данни, самостоятелно съхранение и произведени жилища до конвенционални области като офиси, търговия на дребно и промишленост) и достъп до икономики, които се очаква да надминат средните за страната.

Глобалните градове предлагат и решение за борбата с изменението на климата. Тъй като две трети от въглеродните емисии са съсредоточени в градовете, преходът към нулеви въглеродни емисии и постигането на целите, заложени в Парижкото споразумение, ще изисква първо да се направят промени в тези градове, подкрепени от политиките за устойчивост. Ясен пример за въздействието, което градовете могат да окажат, се вижда от C40, мрежа от световни мегаполиси, които се ангажират да се справят с изменението на климата.

Основите на тези градове се дължат на превъзходните политики за устойчивост, силна инфраструктура, разнообразни икономики, квалифицирана работна ръка и високо качество на живот. Те привличат най-добрите таланти в световен мащаб, които допринасят за продължаващия икономически растеж.

Глобалните градове са тези, които привличат вниманието и инвестициите на света, те са международни центрове за физически лица и фирми. Именно в тези градове ще намерите университети и предприятия от световна класа — с правителствата, които работят усилено, за да гарантират, че те ще продължат да процъфтяват.

Цели на фонда и инвестиционна политика

Можете да намерите повече информация за фонда, включително литература и данни за ефективността в нашия център за фондове.

Portfolio managers

Global Listed Real Assets

Tom Walker
Съръководител на глобалните регистрирани недвижими активи
Хюго Мачин
Съръководител на глобалните регистрирани недвижими активи

Analysts

Global Real Estate Securities, Global Listed Real Assets

Jon Consolo
Equity Analyst, Global Real Estate Securities
Ryan Bennett
Securities Analyst, Real Estate
Бен Форстър
Мениджър портфейли, Global Real Estate
FitchRatingsIMQRExcellent

Fitch Ratings Отличен (към 16 юни 2021 г.)

Square Mile Responsible A

Square Mile Investment Consulting and Research - Responsible A

Towards Sustainability

Febelfin Towards Sustainability

През 2021 г. фондът „Глобални градове“ беше обект на оценки за устойчивост от различни лица. Този анализ предоставя доказателства за строгостта и широкия фокус, който прилагаме в тази важна област.

През април фондът получи акредитация Belgium Febelfin Towards Sustainability, което означава, че се придържа към най-високите стандарти за качество за устойчиви и социално отговорни финансови продукти.

През октомври фондът получи рейтинг „Отговорен А“ от Square Mile Investment Consulting and Research. В доклада се посочва, че „съображенията по отношения на ESG са дълбоко вградени в целия инвестиционни процес, като мениджърите се стремят да инвестират в устойчиви реални активи, които позволяват на обществото да посрещне настоящите си нужди, без да компрометира способността на бъдещите поколения да посрещнат своите“.

 • Капитал в риск: Тъй като фондът възнамерява да изплаща дивиденти, независимо от представянето си, дивидентът може да представлява връщане на част от сумата, която сте инвестирали.
 • Валутен риск: Фондът може да загуби стойност в резултат на движението на валутните курсове.
 • Риск при деривати: Дериватите могат да се използват за ефективно управление на портфейла. Възможно е с деривата да не се постигат очакваните резултати, той може да предизвиква загуби, които са по-големи от разходите за деривата, и това може да доведе до загуби за фонда.
 • Риск при развиващи се & гранични пазари: Развиващите се пазари и особено граничните пазари като цяло крият по-висок политически, правен, партньорски, оперативен или ликвиден риск, отколкото развитите пазари.
 • IBOR риск: Преходът на финансовите пазари от използването на предлагани междубанкови лихвени проценти (IBOR) към алтернативни референтни лихвени проценти може да повлияе на оценката на определени холдинги и да наруши ликвидността на определени инструменти. Това може да повлияе на инвестиционните резултати на фонда.
 • Риск от ликвидност: В трудни пазарни условия фондът може да не е в състояние да продаде ценните книжа на пълната им стойност или изобщо да не успее да ги продаде. Това може да повлияе на резултатите и може да доведе до отлагане или спиране на обратното изкупуване на акциите му.
 • Оперативен риск: Оперативните процеси, включително тези, свързани със съхранението на активи, могат да се провалят. Това може да доведе до загуби за фонда.
 • Риск за изпълнение: Инвестиционните цели изразяват предвидения резултат, но няма гаранция, че такъв резултат ще бъде постигнат. В зависимост от пазарните условия и макроикономическата среда инвестиционните цели може да станат по-трудни за постигане.
 • Риск за недвижими имоти и собственост: Инвестициите в недвижими имоти са обект на различни рискови условия като икономически условия, промени в законите (напр. околната среда и зонирането) и други влияния на пазара.
 • Риск за устойчиво инвестиране: Фондът прилага критерии за устойчивост при избора си на инвестиции. Този инвестиционен фокус може да ограничи експозицията на фонда към дружества, индустрии или сектори и фондът може да се откаже от инвестиционните възможности, които не са в съответствие с неговите критерии за устойчивост, избрани от инвестиционния мениджър. Тъй като инвеститорите могат да се различават във възгледите си за това какво представлява устойчивостта, фондът може да инвестира в дружества, които не отразяват ценностите на нито един конкретен инвеститор.
 • Пазарен риск: Стойността на инвестициите може да се повишава и намалява и инвеститорът може да не получи обратно първоначално инвестираната сума.
За връзка с Schroders
Последвайте ни