Schroder ISF* Global Disruption

Забележете компаниите, които рано са приели промените, и се адаптирайте към подривните промени, за да постигнете дългосрочен капиталов растеж.

Подривните промени са навсякъде около нас. Това важи и за възможностите, които създават.

Те променят начина, по който живеем, преместват съществуващи пазари и правят революционни промени, от които не сме знаели, че се нуждаем.

Днес главоломните технологични промени са в основата на богата и бързо развиваща се вселена от трансформиращи се компании с до голяма степен неизползван потенциал за растеж. Като забелязвате компаниите, които предизвикват, позволяват или възприемат промените, можете да спечелите от възможностите да изградите портфейл в челните позиции на непрестанно изменящия се свят.

*Schroder International Selection Fund is referred to as Schroder ISF.

Как подривните промени променят нас

Подривните сили се докосват до всеки аспект на света ни.

Аналитична информация за 60 секунди

Нашият мениджър на фонда по подривни промени Алекс Тедър предлага мнението си.

Schroder ISF Global Disruption цели дългосрочен капиталов растеж

Това е прецизно подбран глобален капиталов фонд, инвестиращ в иновативни компании, които променят индустриите, в които оперират, или се адаптират към промяната.

Улавя стойността, създадена от подривния растеж

• Инвестирайте в иноватори или компании, които успешно се адаптират към промените или допринасят за тях

• Специалисти по глобални активи с богат опит

• Активно управлявани в различни теми на подривни промени

• Дългосрочен капиталов растеж и представяне над очакванията

• Портфейл от 75 – 100 акции в печеливша компания
Възползвайте се от диверсификация в 8 подтеми

1. Финансови технологии: плащания, блокчейн, криптовалути, P2P кредитиране

2. Дигитализация: преход към облак, съхранение, еволюция на CPU/GPU, сигурност

3. Електронна търговия: рационализация, интерфейс, разпространение, управление на инвентара

4. Комуникации: стрийминг услуги (OTT)/отказ от кабелни абонаменти, интерфейс, регулиране, социални медии, 5G

5. Здравеопазване: комбинирана терапия, генна терапия, биоподобни лекарства, ценообразуване и разходи за лекарства

6. Нов потребител: начин на живот, милениали, пътуване, съхранение

7. Околна среда: изменение на климата, нулев въглероден отпечатък, възобновяеми енергийни източници, смарт мрежа

8. Храна и вода: модерно земеделие, риболов, продоволствена сигурност

9. Автоматизация: роботика, изкуствен интелект, 3D печат

Schroders, към юли 2022 г.

Цели на фонда и инвестиционна политика

Можете да намерите повече информация за фонда, включително литература и данни за ефективността в нашия център за фондове.

Портфолио мениджър

Schroder ISF Global Disruption

Alex Tedder
Ръководител „Глобални активи“ и мениджър на фонда Schroder ISF Global Disruption

„Силно сме убедени, че сега е моментът да мислим по различен начин относно разпределянето на активи, може би далеч от традиционните показатели за капитал към несвързани дългосрочни теми. Подривните промени са нещо нормално за бизнеса и ежедневието ни – те стават причина за иновациите, които на свой ред водят до още повече подривни промени. Като се фокусираме върху подривния растеж, считаме, че можем да добавим много стойност за инвеститорите с течение на времето.“

Alex Tedder

Ръководител „Глобални активи“ и мениджър на фонда Schroder ISF Global Disruption

Предупреждение за риска

Капиталов риск/политика на разпределение: Тъй като фондът възнамерява да изплаща дивиденти независимо от резултатите си, дивидентът може да представлява връщане на част от инвестираната от Вас сума.

Риск от контрагенти: Възможно е фондът да влиза в договорни отношения с контрагенти. Ако даден контрагент не е в състояние да изпълнява своите задължения, сумата, която същият дължи на фонда, може да бъде частично или изцяло изгубена.

Риск от концентриране: Фондът може да се концентрира в ограничен брой географски региони, промишлени сектори, пазари и/или отделни позиции. Това може да доведе до големи промени в стойността на фонда както в положителна, така и в отрицателна посока.

Валутен риск: Фондът може да загуби стойност в резултат на промени в обменни курсове.

Валутен риск/хеджиран клас акции: Хеджирането на клас акции може да не бъде напълно ефективно и може да съществува остатъчна валутна експозиция. Разходите, свързани с хеджирането, може да повлияят на постигнатите резултати, а потенциалните печалби да бъдат по-ограничени, отколкото при нехеджирани класове акции.

Риск от деривати: За ефективно управление на портфейла може да се използват деривати. Дериватите може да не донесат очакваните резултати, може да породят загуби, по-големи от стойността им, и може да доведат до загуби за фонда.

Риск от висока волатилност: Възможно е цената на фонда да бъде волатилна, тъй като може да се поемат по-високи рискове в преследване на по-високи печалби.

ВРЛП: Преходът на финансовите пазари от използването на вътрешнобанков референтен лихвен процент (ВРЛП) към алтернативни референтни проценти може да повлияе на оценката на определени участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на резултатите от инвестициите на фонда.

Оперативен риск: Оперативни процеси, включително свързаните със съхраняването на активи, може да не бъдат осъществени успешно. Това може да доведе до загуби за фонда.

Ликвиден риск: При трудни пазарни условия е възможно фондът да не успее да продаде дадени ценни книжа на пълната им стойност или изобщо. Това би могло да засегне постигнатите резултатите и би могло да доведе до отлагане или преустановяване на обратното изкупуване на акциите от страна на фонда.

Риск за устойчивостта: Фондът има екологични и/или социални характеристики. Това означава, че той може да има ограничена експозиция към някои компании, индустрии или сектори и може да се откаже от определени инвестиционни възможности, или да се лиши от определени участия, които не съответстват на критериите му за устойчивост, избрани от инвестиционния мениджър. Фондът може да инвестира в компании, които не отразяват вярванията и ценностите на който и да било конкретен инвеститор.

Пазарен риск: Стойността на инвестициите може да се повиши и да се намали и даден инвеститор може да не си възвърне първоначално инвестираната сума.

За връзка с Schroders
Последвайте ни