Perspective

Šest klíčových témat pro aktivní vlastnictví v r. 2022


Společně s manažery fondů a analytiky pro udržitelné investování ve skupině Schroders se plánujeme zaměřit na následující hlavní oblasti.

Témata pro angažovanost v oblasti ESG (koncept ohleduplného a udržitelného podnikání a investování), která chceme sledovat

Změna klimatu dominuje v titulcích, obzvláště v souvislosti s Konferencí OSN o změně klimatu 2021, známou také jako COP 26.  To bude pokračovat, ale tým udržitelného investování Schroders očekává v roce 2022 velké zaměření na sociální otázky, včetně řízení lidského kapitálu, lidských práv, diverzity a inkluze.

Také očekáváme zaměření na biodiverzitu a omezení čerpání přírodních zdrojů s postupným rozšiřováním environmentálních programů za oblast klimatických změn.

1. Klima

Požadavky na akci a transparentnost závazků ohledně klimatických změn jsou historicky na nejvyšší úrovni. Na začátku roku 2021 jsme napsali předsedům FTSE 350 a požádali jsme je o publikování jejich přechodových plánů. Tuto angažovanost jsme rozšířili na Evropu a USA.

Nadále budeme požadovat, aby si společnosti v portfoliu stanovily cíle, přičemž se zaměříme na společnosti s nejvyšší expozicí.

Skupina Schroders se sama zavázala k přechodu na „čistou nulu“ a vliv, který můžeme uplatňovat prostřednictvím angažovanosti, bude kritický při plnění tohoto cíle.

2. Biodiverzita a omezení čerpání přírodních zdrojů

1.png

Jak ukazuje graf výše, dopad lidstva na životní prostředí se zrychluje alarmujícím tempem. Témata biodiverzity a omezení čerpání přírodních zdrojů budou stále segmentovanější.

Ve skupině Schroders se pozornost našeho výzkumného týmu již zaměřuje na otázky, jako je odlesňování, udržitelné potraviny a zemědělství a nakládání s odpady.

Kromě iniciování našich vlastních projektů zapojení spolupracujeme s firmami a povzbuzujeme je, aby zveřejnily, jak mohou významná rizika přírodního kapitálu ovlivnit jejich provoz.

3. Řízení lidského kapitálu

Řízení lidského kapitálu se díky pandemii ocitlo v popředí zájmu, například ve vztahu k práci z domova a zdraví, bezpečnosti a celkové pohodě pracovní síly.

Hodně pozornosti se zaměří na pracovní trh práce „na volné noze“ a jiné netradiční způsoby zaměstnání, kterých v posledních letech přibývá.

I když si uvědomujeme, že změna pracovních schémat může přinést mnohé výhody a pravděpodobně bude pokračovat, společnosti, které se přímo nebo nepřímo spoléhají na takové pracovníky, s nimi budou muset zacházet odpovědně.

Na počátku krize jsme tyto společnosti oslovili (a následně jsme toto téma dále sledovali) a vyjádřili jsme podporu těm, které zajišťují pokud možno co nejvyšší ochranu svým pracovníkům a dalším zainteresovaným stranám.

S pokračujícím přechodem mnohých ekonomik k normálnějšímu fungování je důležité tyto priority zachovat.

4. Diverzita a inkluze

Diverzita a inkluze budou zaujímat prominentní postavení v naší angažovanosti a budou silným tématem roku 2022 a dále.

Historicky se v celém oboru angažovanost na poli diverzity zaměřovala na genderovou diverzitu na nejširší úrovni.

Plánujeme tlačit na rozšíření tohoto tématu vertikálně i horizontálně, tj. dolů prostřednictvím exekutivních týmů a vedení na širší úroveň zaměstnanců a přes různé dimenze diverzity včetně rasy, socio-ekonomických aspektů a LGBT.

Ve Velké Británii například kontrola etnické diverzity v představenstvech, tzv. Parkerova kontrola, vyzvala firmy FTSE 100, aby do roku 2021 splnily cíl „one by 2021“ (do roku 2021 alespoň jeden člen představenstva s jinou barvou pleti), který byl poprvé stanoven v r. 2017. Poslední aktualizace ukázala, že 37 % společností účastnících se průzkumu nemělo v představenstvu žádné zastoupení etnických menšin.

V listopadu skupina Schroders napsala předsedům představenstev společností FTSE 100 ohledně tohoto tématu a od roku 2022 bude hlasovat proti nominacím na předsedu výboru každé společnosti FTSE 100, která tento požadavek nesplnila.

5. Lidská práva

Věříme, že je důležité se na téma lidských práv dívat prizmatem dopadu, který společnosti mohou mít na držitele práv.

To zahrnuje zaměstnance – např. v dodavatelském řetězci, komunity – např. přes dopad jejich provozu, a spotřebitele – přes produkty a služby, které poskytují.

V letošním roce uplynulo 10. výročí přijetí obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv (UNGP). Jedná se o množinu zásad pro státy a společnosti usilující o prevenci a řešení porušování lidských práv, ke kterým dochází v obchodních provozech.

Na podporu přijetí a implementace UNGP v průběhu dalších 10 let je nutná angažovanost.

Stále také přibývají problémy týkající se digitálních práv, např. dezinformace a ochrana soukromí, ke kterým bude třeba přihlížet v sociální sféře.

Například v průběhu pandemie nabyl obrovského významu přístup k lékům.

Dobré vedení a dohled a sezóna výročních valných hromad

6. Dobré vedení

Šestým tématem, na které se v r. 2022 zaměří tým aktivního vlastnictví, je dobré vedení, které podtrhuje témata ESG.

Očekáváme zvýšenou kontrolu hlasovacích protokolů a rozhodnutí akcionářů, obzvláště ve vztahu ke klimatu. K dalším trendům patří nárůst hlasování o klimatické strategii (Say on Climate) v agendách valných hromad, návrhy akcionářů ohledně rasových otázek a růst metrik udržitelnosti ve výkaznictví.

Pro dosažení udržitelných výsledků, které jsou v nejlepším zájmu společnosti a akcionářů, je konstruktivní dialog mezi představenstvy a investory mocným nástrojem.

Proto budeme hostovat řadu konverzací s neexekutivními řediteli, abychom porozuměli jejich myšlenkám na tato témata.

 


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited