Privátní aktiva 4.0: příležitosti v r. 2022


Privátní trhy v posledních dvou desetiletích rostly a dozrávaly a očekává se, že do konce roku 2021 budou představovat segment s hodnotou 8 biliónů USD. Vyrostly nejen co do velikosti, ale jsou také pestřejší a poskytují investorům celou řadu mechanismů pro výnosy s různými profily rizika.

Možnosti investorů sahají od soukromých akcií po soukromé úvěry, nemovitosti a infrastrukturu a od investic spojených s ESG (environmentální, sociální a vládní faktory) až po investice zaměřené na udržitelnost a tzv. impaktové investice (tj. investice s měřitelným společenským dopadem). Kromě toho v každé jednotlivé strategii mohou investoři diverzifikovat do celé řady různých typů a velikostí transakcí. Tomu říkáme tzv. „long tail“ (dlouhý ocas) privátních aktiv (tj. velké množství produktů prodávaných v malém množství).

Šířka a hloubka privátních trhů také investorům nabízí ještě větší selektivitu. Mohou se zaměřit na udržitelné a impaktové profily, které nejlépe vyhovují jejich cílům. Mohou se zaměřit na investiční příležitosti, které splňují jejich jedinečné parametry rizika a návratnosti.

Pandemie urychlila vývoj privátních trhů směrem k produktu, kterému říkáme „privátní aktiva 4.0“. Je to další éra pro privátní aktiva a zahrnuje větší zaměření na impaktové investice a urychlení demokratizace privátních aktiv.

Když se podíváme na rok 2022 a dále, prozkoumáme některá klíčová témata pro investory zvažující alokace do privátních aktiv, včetně následujících:

 • Atraktivita malých a středních transakcí
 • Přesun zaměření od „ážia nelikvidity“ k „ážiu komplexnosti“
 • Řízení rizika – zaměření na diverzifikaci
 • Vzestup důležitosti impaktových investic
 • Demokratizace privátních aktiv (možnosti likvidity, možnosti přístupu)

Příležitosti v hůře přístupných částech privátních trhů

Na privátních trzích existuje jeden faktor, který je často přehlížený a který mohou investoři obrátit ve svůj prospěch. Je to skutečnost, že velkou většinu transakcí představují malé a střední transakce. Představují 95 % všech transakcí a 50 % celkového objemu transakcí – tzv. „long tail“ privátních aktiv. Z toho vyplývá, že velké transakce, které představují druhou polovinu objemu trhu, představují pouze 5 % počtu transakcí.

S ohledem na vysoký počet transakcí tento „long tail“ privátních aktiv poskytuje investorům širší pole příležitostí k zachycení toho, čemu můžeme říkat „ážio komplexnosti“ – jedinečná množina dovedností aplikovaných na komplexní investiční příležitosti.

Podle vedoucího investování do privátních akcií Schroders Capital Tima Creeda mohou schopnosti a přístup sehrát největší roli u příležitostí menší velikosti.

„Nadále vidíme zdravotnictví, technologii a spotřebitele jako tři nejzajímavější sektory u skupovaných společností. I když se konkurence u těchto transakcí dále zvýšila s ohledem na růst, který v těchto sektorech vyvolala pandemie, nadále vidíme atraktivně oceněné příležitosti v tržním segmentu malých a středních podniků v těchto sektorech.“

Stejný názor zastává i globální ředitelka pro infrastrukturu Chantale Pelletier. I když se většina relevantních témat pro investory do infrastruktury odlišuje, velikost transakce i tak může významně ovlivnit potenciál výnosů.

„Tranzice energie, digitalizace a základní infrastruktura jsou podle našeho názoru nejzajímavější sektory v infrastruktuře. Vidíme, že pro středně velké transakce je dynamika atraktivnější než pro velké transakce, jak co se týče ocenění a rozpětí,
tak také s ohledem na možnost rychlého nasazení kapitálu.“

Globální ředitel pro investice do venture kapitálu Steven Yang souhlasí a říká, že zaměření na příležitosti, které vyžadují více práce, nechává méně prostoru na vytváření hodnoty.

„V rámci venture kapitálu upřednostňujeme segment trhu v rané fázi, kde vidíme více příležitostí k zachycení ážia komplexnosti ve srovnání s pozdějšími fázemi. Nejatraktivnější příležitosti vidíme v nových a nově se objevujících tématech v technologii, zdravotnictví a v technologiích spojených s klimatem.“   

Ážio komplexnosti; úspěšné spojení specializovaných znalostí a složitých situací

„Ážio nelikvidity“ dlouho dominovalo konverzacím o výnosech z privátních aktiv. S tím, jak trh roste a vyvíjí se, se však způsob generování výnosů mění. Protože u některých strategií privátních aktiv je získávání finančních zdrojů nad svým dlouhodobým trendem, může to vyvíjet tlak na ážio nelikvidity. Věříme, že je to jen další důvod, proč na dnešním trhu ážio komplexity nabývá na důležitosti více než ážio nelikvidity.

Ážio komplexity představuje výnos navíc, který lze zachytit v privátních aktivech, když se tyto dva faktory sejdou. Za prvé vznikne situace, která je obzvláště složitá z hlediska přístupu, rizik a příležitosti. A za druhé se mimořádné dovednosti použijí k získání zdrojů, výběru a vyjednávání, vývoji a prodeji investice. Charakter ážia komplexnosti se liší v závislosti na typu aktiva, ale oba tyto faktory jsou nutné ke vzniku tohoto ážia.

Sources_of_private_asset_complexity_premium.png

Zdroj: Schroders Capital 2021, pouze pro ilustrativní účely

Ve srovnání s kotovanými investicemi jsou u privátních aktiv rozdíly v dovednostech obecně mnohem výraznější, protože přístup k investicím, souvisejícím informacím a znalostem je obecně mnohem více omezen. V rámci privátních aktiv jsou odlišnosti v dovednostech obzvláště výrazné u tzv. příležitostí „long tail“, o kterých jsme se zmínili výše, kde na méně efektivních trzích můžeme nacházet menší transakce. Tyto odlišnosti vytvářejí příležitosti pro nejschopnější účastníky trhu k získání ážia komplexnosti díky dovednostem.

Ážio komplexnosti lze zachytit v průběhu investičního procesu od získávání zdrojů přes transformaci až k prodeji investice. Zachycení ážia komplexnosti v průběhu fáze transformace závisí na operačních schopnostech manažera fondu a manažerského týmu podkladového aktiva.

Globální ředitelka pro nemovitosti Sophie van Oosterom vysvětluje, jak to přidává hodnotu v případě nemovitostí:

„V sektoru nemovitostí vidíme nejlepší příležitosti v těch subsektorech, kde můžeme zlepšit udržitelné příjmy a získat hodnotu díky našim operačním znalostem. To obzvláště platí v sektoru pohostinnosti a bydlení (včetně sociálního bydlení), ale také v sektorech kancelářských prostor, průmyslového zboží pro maloobchod a spotřebitele a logistiky, které těží z nových trendů práce, života a zábavy.“

Ážio komplexnosti obecně nacházíme ve více specializovaných a hůře přístupných tržních segmentech privátních aktiv. Mezi příklady patří:

 • Investice malé a střední velikosti z privátních zdrojů
 • Přímé úvěry
 • Specializované úvěry
 • Investice do infrastruktury a nemovitostí
 • Investice do nově vznikajících a hraničních trhů
 • Impaktové investice
 • Manažeři nově vznikajících trhů
 • Sekundární transakce „GP-led“
 • Technologie v počáteční a rané fázi a investice do biotechnologií
 • Čínské investice v domácí měně (RMB)
 • Investice do kolateralizovaného zajištění a životního pojištění

Christiaan Van Der Kam, ředitel sekundárního investování, věří, že tzv. „GP-led“ sekundární transakce jsou dobrým příkladem, kdy komplexnost je klíčem k hodnotové příležitosti. Komplementáři (společníci s neomezeným ručením, GP) jsou manažeři fondů, kteří vytvářejí fondy privátních aktiv společně s komanditisty (společníci s ručením omezeným, LP). V sekundární transakci GP-led zakoupí GP (a často malý počet důvěryhodných LP) konkrétní aktivum nebo skupinu aktiv z existujícího fondu GP. Transakce se uskuteční proto, že GP je přesvědčen, že s více časem a více penězi lze realizovat plnou potenciální hodnotu aktiv.

„V GP-led transakcích vidíme nejzajímavější sekundární příležitosti, které manažerům fondů umožní, aby si udrželi a rozvíjeli některé ze svých nejatraktivnějších portfoliových společností po delší dobu, než by jinak byli schopni. Sekundární
GP-led transakce jsou typicky velice složité transakce zahrnující mnoho různých zainteresovaných stran a to vytváří výhodu pro ty investory, kteří již jsou primárním investorem nebo spoluinvestorem do těchto aktiv.“

Ážio komplexnosti nacházíme také v tržních segmentech a regionech, které jsou méně zralé. Je to například případ australských privátních úvěrů, vysvětluje Nicole Kidd, ředitelka privátních úvěrů, Austrálie.

„S tím, jak banky přizpůsobují svou chuť akceptovat riziko, je zde příležitost pro vstup přímého úvěrování, které mezeru vyplní. Stále vidíme atraktivní příležitosti k přímým úvěrům v celém západním světě. Kromě toho v oblasti Asie a Pacifiku existují obzvláště atraktivní příležitosti; trhy privátních úvěrů jsou zde mnohem méně rozvinuty než ve zbytku světa. Například Austrálie je pro privátní úvěry obzvláště atraktivním
trhem – lze zde zachytit jak ážio nelikvidity, tak ážio komplexnosti.

Vývoj směrem k privátním aktivům 4.0 nabízí investorům další možnosti

Poslední dva roky zrychlily a zintenzivnily trendy, které již probíhaly. V důsledku toho došlo k urychlení fáze sektoru privátních aktiv, která označujeme jako „privátní aktiva 4.0“.

V tomto novém modelu se přístup ke generování návratnosti privátních aktiv stále více zaměřuje na ážio komplexnosti. Řízení rizika se zaměřuje na diverzifikaci v rámci privátních aktiv, tzv. „long tail“ privátních aktiv nevyjímaje. Impaktová dimenze investování se stále více zabydluje a konzistentněji se měří. A konečně možnosti nové likvidity (včetně pololikvidních struktur evergreen) zvyšují další demokratizaci privátních aktiv a poskytují přístup na privátní trhy novým skupinám investorů, kteří předtím přístup k této třídě aktiv neměli.

Tyto prvky privátních aktiv 4.0 shrnujeme níže.

Privátní aktiva 4.0

Evolution_of_private_assets.png

Zdroj: Schroders Capital, pouze pro ilustrativní účely

Vidíme zvýšený důraz na ážio komplexnosti (jak jsme podrobněji uvedli výše) jako klíčový prvek vývoje směrem k privátním aktivům 4.0. Také pozorujeme zvýšené zaměření na diverzifikaci v rámci privátních aktiv.

Cenné papíry navázané na pojištění (insurance-linked securities, ILS) jsou toho dobrým příkladem, kdy z ekonomických nebo korporátních akcí již byl zcela odstraněn vliv na výnosy. Jako globální ředitel ILS Stephan Ruoff vysvětluje, že to neznamená, že by investoři museli obětovat výnosy.

„ILS vidíme v současném prostředí jako užitečný nástroj částečně proto, že může poskytnout výnosy, které nekorelují s jinými třídami aktiv. Kromě toho se aktuálně nacházíme v příznivém prostředí pro tvorbu cen, neboť riziková ážia „přitvrzují“ (ceny se zvyšují). Očekáváme, že tento trend přitvrzování bude pokračovat i v roce 2022 a možná i dále.“

Zatímco privátní trhy hrají důležitou roli s ohledem na ESG z důvodu dlouhodobého investičního horizontu této třídy aktiv a silného vlivu na podkladová aktiva (a často většinové kontroly podkladových aktiv), v současné době nově existuje silný tlak na generování měřitelného společenského dopadu navíc k atraktivním finančním výsledkům. Ředitelka pro udržitelnost a impaktové investice Maria-Teresa Zappia tvrdí, že třídy privátních aktiv – obzvláště z důvodu velkého vlivu reálných aktiv, jako jsou nemovitosti a infrastruktura – mají obrovskou moc dosáhnout pozitivních změn.

„Privátní aktiva zůstávají jádrem cílů aktivně dodat udržitelné a impaktové strategie v klíčových oblastech, které ovlivňují lidi a planetu. Cesta vpřed zřejmě vede přes excelenci v měření a vykazování dopadu a implementaci nejlepší praxe v investičním procesu.“

Posledním prvkem privátních aktiv 4.0, který bude utvářet privátní trhy v nadcházejících letech, je demokratizace.  Privátní aktiva byla z důvodu všech jejich výhod v minulosti „honebním revírem“ převážně pro velké institucionální investory.

I pro tyto zprostředkovatele a jejich klienty, kteří si již dlouho uvědomovali jejich výhody, však byly možnosti omezeny. To se u „privátních aktiv 4.0“ také změní se zvyšující se důležitostí „demokratizace“. David Seex, ředitel řešení privátních aktiv, nám ilustruje, co to znamená.

„Privátní aktiva 4.0“ znamenají, že klienti se zaměřují na generování ážia komplexnosti (navíc k ážiu nelikvidity) a také hledají lepší diverzifikaci v třídách privátních aktiv a v řešeních kombinujících několik privátních aktiv. Také se více zaměřujeme na dopad (obzvláště ve vztahu ke změně klimatu a cílů uhlíkových emisí) a zájem o inovativní struktury s novými možnostmi likvidity, které urychlují demokratizaci privátních aktiv.“

To vytvoří nové příležitosti pro zprostředkovatele a pro jednotlivce hledající diverzifikaci do privátních aktiv a v jejich rámci.