Schroder Global Cities

WERELDSTEDEN DIE NOOIT SLAPEN. Steden genereren al meer dan 80% van het wereldwijde bbp en beleggingen in stedelijk onroerend goed renderen steevast boven de nationale gemiddelden*. En aangezien steeds meer mensen naar de steden trekken, zullen wereldsteden het kloppend hart van de wereldeconomie worden. Beleg om winst met impact te maken. *Bron: IBRD per 20 april 2020

Wereldsteden zijn plaatsen waar mensen willen wonen, werken en spelen. Hun belangrijkste kenmerken zijn: een sterke infrastructuur, een gediversifieerde economie, een strikt ESG-beleid, een geschoolde beroepsbevolking, een goede leefbaarheid en een hoogstaand cultureel aanbod. Beleggen in onroerend goed in deze steden geeft blootstelling aan een breed scala van sectoren.

Verstedelijking is een krachtig thema dat nog tientallen jaren relevant zal zijn

De verwachting is dat tegen 2050 bijna 70% van de wereldbevolking (tegen 55% nu) in stedelijke gebieden zal wonen.

Beleggers die weten welke steden van deze demografische verschuiving zullen profiteren, zijn in staat de beste kansen te selecteren. Beleggen in onroerend goed in deze steden geeft blootstelling aan een breed scala van sectoren (van datacenters, opslagruimtes en prefabwoningen tot conventionele sectoren zoals kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen) en toegang tot economieën die naar verwachting bovengemiddeld zullen presteren.

Wereldsteden spelen ook een rol in de strijd tegen klimaatverandering. Twee derde van de CO2-uitstoot vindt plaats in steden. Om tot netto-nul uitstoot te komen en de doelen van het klimaatverdrag van Parijs te halen, zouden allereerst veranderingen moeten worden doorgevoerd in deze steden, op basis van een gedegen duurzaamheidsbeleid. Een goed voorbeeld van de impact die steden kunnen maken is C40 Cities, een netwerk van wereldsteden die samenwerken om de klimaatverandering aan te pakken.

Hun kracht berust op een superieur duurzaamheidsbeleid, een sterke infrastructuur, een gediversifieerde economie, een goed opgeleide beroepsbevolking en een hoge levensstandaard. Daarmee trekken ze de grootste talenten van de wereld, die helpen de economische groei in stand te houden.

*Bron: VN, mei 2018

Global Cities zijn wereldsteden die aandacht en investeringen uit de hele wereld trekken, internationale knooppunten voor mensen en bedrijven. Je vindt er universiteiten en bedrijven van wereldklasse - met overheden die hun uiterste best doen om te zorgen dat ze blijven floreren.

FitchRatingsIMQRExcellent

Fitch Ratings Excellent (per 16 juni 2021)

Square Mile Responsible A

Square Mile Investment Consulting and Research - Responsible A

Towards Sustainability

Febelfin Towards Sustainability

In 2021 werd het Global Cities fonds door verschillende partijen aan een duurzaamheidsbeoordeling onderworpen. Deze analyse getuigt van de discipline en sterke focus waarmee wij op dit belangrijke gebied te werk gaan.

In april kreeg het fonds het duurzaamheidscertificaat Towards Sustainability van de Belgische bankenfederatie Febelfin, ten teken dat het zich houdt aan de hoogste kwaliteitsnormen voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten.

In oktober kreeg het fonds een ‘Responsible A rating’ van Square Mile Investment Consulting and Research. Uit de toelichting: “ESG-factoren zijn diep ingebed in het hele beleggingsproces, en de beheerders zoeken naar duurzame vastgoedactiva die de maatschappij in staat stellen in haar huidige behoeften te voorzien zonder het voor toekomstige generaties moeilijker te maken om datzelfde te doen.”

Risk considerations

 • Kapitaalrisico Omdat het fonds ernaar streeft dividend uit te keren ongeacht het beleggingsresultaat, kan een dividend neerkomen op terugbetaling van een deel van het door u belegde bedrag.
 • Valutarisico: Het fonds kan waarde verliezen als gevolg van schommelingen in wisselkoersen.
 • Derivatenrisico: Derivaten kunnen worden gebruikt om de portefeuille efficiënt te beheren. Een derivaat kan anders presteren dan verwacht, een groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken en tot verliezen voor het fonds leiden.
 • Risico van opkomende markten en grensmarkten: Opkomende markten en vooral grensmarkten zijn doorgaans onderworpen aan een groter politiek, juridisch, operationeel en tegenpartij- en liquiditeitsrisico dan ontwikkelde markten.
 • IBOR-risico: De overgang van IBOR’s (interbank offered rates) naar alternatieve referentietarieven in de financiële markten kan gevolgen hebben voor de waardering van bepaalde deelnemingen en kan de liquiditeit in bepaalde instrumenten verstoren. Dit kan van invloed zijn op de beleggingsresultaten van het fonds.
 • Liquiditeitsrisico: In moeilijke marktomstandigheden kan het fonds een aandeel mogelijk niet voor de volledige waarde of helemaal niet verkopen. Dit kan invloed hebben op het resultaat en kan ertoe leiden dat het fonds de terugkoop van aandelen opschort of uitstelt.
 • Operationeel risico: Operationele processen, waaronder processen die verband houden met de veiligheid van activa, kunnen mislukken. Dit kan tot verliezen voor het fonds leiden.
 • Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen omschrijven een beoogd resultaat, maar er is geen garantie dat dit resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk van de marktomstandigheden en de macro-economische omgeving kunnen beleggingsdoelstellingen moeilijker te bereiken worden.
 • Risico van vastgoed en eigendom: Beleggingen in onroerend goed staan bloot aan diverse risico-omstandigheden, zoals economische omstandigheden, wetswijzigingen (bv. op het gebied van milieu en bestemmingsplannen) en andere invloeden op de markt.
 • Risico van duurzaam beleggen: Bij de selectie van beleggingen past het fonds duurzaamheidscriteria toe. Dit kan de blootstelling van het fonds aan bedrijven of sectoren beperken, en tot gevolg hebben dat het fonds afziet van beleggingen die niet aan voldoen aan de duurzaamheidscriteria die de beheerder heeft gekozen. Omdat niet alle beleggers hetzelfde denken over wat duurzaamheid inhoudt, is het mogelijk dat het fonds belegt in bedrijven die niet aansluiten bij de waarden van een individuele belegger.
 • Marktrisico: De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.