Disruptie in het klimaat-gerelateerde beleggingsuniversum

Op het Schroders Sustainability & Climate Change Seminar 2018 legden verschillende deskundigen uit waarom het steeds belangrijker wordt om bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening te houden met ESG-factoren. Simon Webber, compartimentsbeheerder van de Schroder International Selection Fund (ISF) Global Climate Change Equity strategie, ging in een interview in op enkele belangrijke trends in het klimaat-gerelateerde beleggingsuniversum.

Veranderende prijzen

Simon Webber is sinds 10 jaar beheerder van de Schroder ISF Global Climate Change Equity strategie. Het grootste deel van die periode was de CO2-prijs in Europa zeer laag; sinds 2011 lag deze, als gevolg van de recessie en een overschot aan emissierechten, rond de 5 euro per ton. Onlangs heeft de Europese Commissie de regels voor de emissierechten aangepast, waardoor de CO2-prijs zich de afgelopen maanden keurig heeft hersteld naar 15 dollar per ton.

"Een hogere CO2-prijs zal helpen schone energietechnologieën in Europa concurrerender te maken", zei Webber.

De prijs van zonne- en windenergie daarentegen daalt. Aan de hand van de prognose voor de gemiddelde energiekosten in de VS in 2020 liet Webber zien dat onshore windenergie dan de goedkoopste vorm van energie zal zijn, en kernenergie met afstand de duurste. Naarmate er meer hernieuwbare opwekkingscapaciteit beschikbaar komt, worden de traditionele kern-, gas- en kolencentrales met hogere vaste kosten minder rendabel.

"Met een geraamde prijs van 100 dollar per ton in 2020 valt te verwachten dat kolen- en gascentrales volledig uit de markt zullen verdwijnen", aldus Webber.

De overgang naar een nieuwe energie-infrastructuur leidt ook tot ook een grote verandering in de benodigde grondstoffen. Een van de materialen die hiervan naar verwachting het sterkst zullen profiteren, is koper, dat nodig is voor onshore wind-, offshore wind- en fotovoltaïsche energieopwekking.

Elektrische auto's

Dan de automarkt. Webber is van mening dat het heel moeilijk zal zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, en dat de auto-industrie  een groot deel van de kosten van de klimaatverandering te dragen zal krijgen.

"Na tal van mislukkingen voor de fabrikanten van de eerste elektrische auto's en batterijen, werken inmiddels alle traditionele autofabrikanten aan de ontwikkeling van nieuwe elektrische modellen. De komende jaren zullen ze steeds dichter bij de actieradius van Tesla komen", voorspelde hij.

Volgens Webber zal het bezit van een elektrische auto straks veel gemakkelijker en goedkoper zijn dan een op olieproducten rijdende auto.

"De markt verschuift in hoog tempo en analisten zijn nog niet in staat deze kans juist te waarderen. Dat komt omdat ze uitgaan van een strikt lineaire groei van het gebruik van elektrische auto's. Maar veranderingen als deze voltrekken zich vaak snel en zullen impact hebben op de hele waardeketen, van de tankstations tot de onderdelen en componenten die in auto's worden gebruikt; of denk aan het gebruik van autobatterijen voor de opslag van energie."

Webber merkte ook op dat de opmars van de elektrische auto een 25% hogere vraag zal creëren voor de mijnbouwsector, die in het verleden moeite zijn capaciteit uit toe te breiden. 

 

De lucht zuiveren

Webber noemde nog andere gebieden waar disruptieve ontwikkelingen plaatsvinden. Zo stappen veel bedrijven over van eigen computers naar openbare cloud-oplossingen. "Dit zal helpen de emissies van bedrijven aanzienlijk te verminderen", zei hij.

Een andere sector waar de emissies kunnen dalen, is de transportsector. Als de koolstofprijzen of belastingen sterk stijgen, is een verschuiving van weg naar spoor waarschijnlijk. Dit gaat ten koste van het wegtransport, en is gunstig voor het spoorvervoer aangezien de CO² emissie per ton over het spoor veel lager is dan over de weg.

Beheer van de portefeuille

Als beheerder van het compartiment is Webber van mening dat de invloed van de klimaatverandering verder gaat dan de winsten.

"Het heeft gevolgen voor alle aspecten die bepalend zijn voor de onderliggende waarderingen.  Het compartiment richt zich op die bedrijven die straks deel zullen zijn van de oplossing en nu een verbetering in hun vooruitzichten zien. De markt is doorgaans niet zo bedreven in het prijzen van dergelijke disruptieve kansen", aldus Webber.

ESG bij Schroders

Wilt u meer informatie over de visie van Schroders op ESG-beleggen? Klik dan hier.

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Wilt u meer informatie over SISF Global Climate Change Equity? Klik dan hier

Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit artikel zijn die van Simon Webber en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of compartimenten van Schroders.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit artikel mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

De netto-inventariswaarde en de uitgekeerde bedragen van de aandelen van de BEVEK kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat een belegger zijn totaal geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Vroegere rendementen zijn niet noodzakelijk een leidraad voor de toekomstige rendementen en zijn niet noodzakelijk constant in de tijd.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Belgium, Sint-Michielslaan 47 – 1040 Brussel. Voor uw veiligheid kunnen gesprekken opgenomen of meegeluisterd worden.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.