In focus

Beleggers verwachten tweecijferig beleggingsrendement: is dat zorgelijk?


Beleggers zijn optimistischer gestemd dan ooit in de afgelopen vijf jaar en rekenen de komende vijf jaar op een gemiddeld rendement van ruim 11%. Ze zijn sterker geneigd meer te beleggen en hun beleggingen vaker te controleren, maar het opmerkelijkste is wel dat ze in de toekomst nog hogere rendementen verwachten.

Dit blijkt uit de Global Investor Study 2021, het toonaangevende jaarlijkse trendonderzoek van Schroders waarin meer dan 23.000 beleggers om hun mening wordt gevraagd.

Deze jongste prognose – van het rendement dat mensen tussen nu en 2026 jaarlijks verwachten – is de meest optimistische sinds 2016, toen het onderzoek voor het eerst werd gedaan.

Beleggersoptimisme ondanks turbulent marktklimaat

Dit optimisme is des te verrassender omdat we in extreem onzekere tijden leven en de wereldwijde economieën nog herstellende zijn van de heftige schok van de pandemie. In eerdere edities van het onderzoek bleek dat de jaarlijkse rendementsverwachting met ongeveer een tiende in vier jaar omhoog kruipt: van 10% in 2017 tot 11,3% dit jaar, zoals in onderstaande grafiek te zien is. Dit terwijl de werkelijke waardeontwikkeling een veel beweeglijker lijn volgde.

GIS_Article_T1_NL_01.png

Zoals de oranje balken laten zien, varieerden de echte beursrendementen in deze periode sterk, van een stijging van 28% in 2019 tot een daling van 8% in 2018.

Vorig jaar concentreerde deze volatiliteit zich in een nog korter tijdsbestek: als gevolg van de corona-uitbraak verloren de wereldwijde aandelen 34%, om vervolgens binnen negen maanden tijd hun oude niveau weer te bereiken en zelfs te overtreffen***.

Prognoses van professionals zijn veel bescheidener 

De prognoses van Schroders' eigen economen, die hun jaarlijkse rendementsvoorspellingen regelmatig bijstellen, zijn veel lager dan die van beleggers. In januari 2021 stelden zij het jaarlijkse langetermijnrendement van de aandelenbeurzen in de belangrijkste markten zoals de VS, de eurozone, het VK en Japan op respectievelijk 5,3%, 5,6%, 6,8% en 3%****. Dit is nog niet de helft van wat de deelnemers aan de Global Investor Study hopen te behalen. Bovendien hebben de prognoses van de economen alleen betrekking op aandelen, die doorgaans aanzienlijk meer rendement geven dan andere portefeuille-onderdelen, zoals obligaties en spaargeld.

En terwijl de verwachtingen van de onderzoeksdeelnemers jaar na jaar stijgen, zijn de prognoses van de economen van Schroders voor het rendement in de meeste ontwikkelde markten de afgelopen 12 maanden juist gedaald.

Wat kan de verklaring zijn voor dit verschil?

Stuart Podmore, specialist gedragseconomie bij Schroders, denkt dat een deel van de verklaring ligt in de emotionele reactie van beleggers op de recente gebeurtenissen en marktbewegingen. De pandemie heeft tot angst en onzekerheid geleid, waardoor mensen geneigd zijn minder ver vooruit te kijken; dat blijkt uit de behoefte om de beleggingsresultaten vaker te checken.

"Ook hebben de pandemie, de lockdowns en alle verstoringen van dien misschien hun vermogen om risico te boordelen, aangetast," zegt hij, waardoor ze nu "minder realistische verwachtingen over het toekomstige rendement" hebben.

Het "expert"-effect: hebben sterke rendementen mensen overmoedig gemaakt? 

Een fascinerende uitkomst dit jaar is dat de beleggers die hun financiële kennis als "expert" of "gevorderd" omschrijven, de hoogste toekomstige rendementen verwachten.

Zij verwachten jaarlijks gemiddeld 43% meer rendement te behalen dan beleggers die zeggen dat ze beginnende beleggers zijn of "basiskennis" hebben.

GIS_Article_T1_NL-02.png

Interessant is ook dat het percentage beleggers die zichzelf "expert" noemen, de laatste jaren gestegen is, wat Stuart Podmore’s theorie bevestigt.

Terugkijkend op eerdere versies van het onderzoek zien we dat in 2018 – het eerste jaar waarin mensen werden gevraagd naar hun kennisniveau – slechts 7% zichzelf "expert" en 26% zichzelf "gevorderd" noemde. In 2021 was het percentage "experts" gestegen naar 12% en het percentage "gevorderden" naar 29%.

"Mogelijk hebben we hier te maken met 'hindsight bias' (wijsheid achteraf) en overmoed," zegt Stuart. "De markten waren de afgelopen jaren volatiel, maar over het geheel genomen waren de rendementen ongewoon sterk. Omdat de resultaten goed waren, in die zin dat de waarde van beleggingsportefeuilles gestegen is, is het niet meer dan menselijk om aan te nemen – ten onrechte, overigens – dat al je eigen beslissingen dus ook goed waren. Je begint te denken dat het succes aan je eigen oordeel te danken is, in plaats van aan externe factoren waarop je geen invloed hebt. Als gevolg daarvan krijgen mensen meer vertrouwen in hun eigen kennis en kunde en denken dat ze het in de toekomst beter zullen doen dan anderen."

Wat is het gevaar? Wie ten prooi valt aan een denkfout zoals hindsight bias, loopt het risico de langetermijndoelen en -plannen, die de basis van beleggingsbeslissingen zouden moeten vormen, uit het oog te verliezen. Als dan de omstandigheden veranderen en de uitkomsten minder gunstig lijken, bestaat het risico dat ze irrationeel gaan reageren.

"Een positief gevolg van de pandemie en daardoor ontstane onzekerheid is dat mensen zich meer met hun financiën zijn gaan bezighouden," zegt Stuart. "Maar de afgelopen 18 maanden hebben ons geleerd dat de toekomst lastig te voorspellen is. Beleggers zijn het beste gebaat bij een systematische beleggingsaanpak op basis van langetermijndoelen.

De rendementsverwachtingen zijn een waarschuwingssignaal. Veel beleggers – vooral degenen die zichzelf als expert beschouwen – zien de toekomst wel erg rooskleurig tegemoet."
 
Bronnen:
***Refinitiv, Schroders
**** Schroders prognoses 30-jarig rendement: 2021-2050

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.