Snapshot

Te weinig gespaard: 41% vreest dat ze niet genoeg hebben om met pensioen te kunnen


Uitrekenen hoeveel je voor je pensioen moet sparen, is niet gemakkelijk. Immers, je behoeften veranderen in de loop der tijd, net zoals je inkomen niet altijd gelijk blijft.

Als je precies zou weten hoeveel je in je werkzame leven zou verdienen, hoeveel rendement je beleggingen zouden opbrengen en hoe lang je met je pensioenvermogen moet doen, zou het een fluitje van een cent zijn.

Maar, zoals 2020 bewijst, het is onmogelijk iets met zekerheid te voorspellen. Dat verklaart misschien waarom zoveel mensen vrezen dat ze na hun pensioen geld tekort zullen komen.

Volgens de Schroders Global Investor Study (GIS) 2020 vreest 41% van de beleggers wereldwijd dat ze niet genoeg spaargeld zullen hebben om hun pensioen door te komen.

De GIS is een onafhankelijke online enquête onder meer dan 23.000 beleggers uit 32 locaties overal ter wereld, die werd uitgevoerd tussen 30 april en 15 juni 2020.

Een waarschuwing van de senioren?

De zorgen over de pensioenspaarpot lijken groter te worden naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt.

Bijna de helft (47%) van de mensen van 71 jaar en ouder en 43% van de babyboomers (51-70 jaar) zei  te vrezen dat hun pensioeninkomen niet voldoende zal zijn. Bij de millennials (18-37 jaar) was dat 39%.

466356_SC_Webchart_3_NL.png

Waarom maken mensen zich zorgen over hun pensioenspaargeld?

Afgezien van de pandemie, de baanonzekerheid en in het algemeen de onzekerheden van het leven, denken velen dat het staatspensioen in hun land niet genoeg is om van rond te komen.

Gevraagd of ze het eens of oneens zijn met de uitspraak dat het staatspensioen niet genoeg is om van te leven, verklaarde 55% van de beleggers het daarmee eens te zijn. Slechts 19% was het er niet mee eens.

Ook zijn veel mensen gefrustreerd doordat de regels van het pensioensysteem in hun land voortdurend veranderen.

Een groot aantal (41%) gaf aan dat de voortdurende verandering van de regels voor hen betekende dat ze niet inzagen waarom ze speciaal voor hun pensioen zouden moeten sparen. Slechts 35% was het met deze uitspraak niet eens.

466356_SC_Webchart_4_NL.png

Veranderende pensioenregels

Beleggers hebben moeite om de regels voor pensioensparen bij te houden. Door de coronapandemie zijn de baanzekerheid en de inkomens van werknemers onder druk komen staan.

De torenhoge staatsschulden en lage rentes, deels de nasleep van de wereldwijde financiële crisis, zijn door de pandemie nog verergerd. En vanwege de toenemende levensverwachting zijn overheden steeds meer geld kwijt aan pensioenuitkeringen.

Case study naar de veranderingen in het Britse staatspensioen

Sinds oktober 2020 kunnen mannen en vrouwen in het VK pas vanaf hun 66ste aanspraak maken op het staatspensioen. Dit nadat de pensioengerechtigde leeftijd de afgelopen tien jaar geleidelijk werd verhoogd.

En er liggen nog meer veranderingen in het verschiet. Tussen 2026 en 2028 zal de pensioenleeftijd geleidelijk  worden opgetrokken naar 67 jaar; en tussen 2044 en 2046 is een verdere stijging naar 68 jaar voorzien, afhankelijk van wanneer je geboren bent.

Om deze veranderingen in perspectief te plaatsen: toen het ouderdomspensioen in het VK werd ingevoerd, in 1908, werd dit pas vanaf 70 jaar uitgekeerd. De levensverwachting bij geboorte was toen 40 jaar voor mannen en 43 jaar voor vrouwen, en slechts 24% van de mensen bereikten de pensioengerechtigde leeftijd. Degenen die het wel haalden, maakten er gemiddeld negen jaar gebruik van.

In 2017 haalde 85% van de mensen de pensioengerechtigde leeftijd en hadden die mensen gemiddeld nog een levensverwachting van 24 jaar.

In andere landen is de situatie vergelijkbaar.

Rupert Rucker, Head of Investment Solutions bij Schroders: "Het is zorgwekkend dat de complexiteit van de pensioenregels, die bovendien voortdurend veranderen, mensen ervan weerhoudt voor hun pensioen te sparen. Helaas ziet het er niet naar dat hier binnenkort iets aan verandert.

Overheden zitten diep in de schulden en zullen blijven zoeken naar manieren om die te verminderen. Daar doen ze al een hele tijd, maar nu zijn ze doelgericht bezig de verantwoordelijkheid voor de pensioenopbouw te verschuiven van de staat naar het individu.

Er is geen gemakkelijke oplossing. Niet sparen voor het pensioen is echter de slechtste. Daarmee schuif je het probleem alleen maar voor je uit. Mensen zullen zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen en meer inzicht moeten krijgen hoeveel ze moeten sparen, of moeten leren van minder inkomen te leven.

Het beste advies is om in elk geval iets te sparen, bij voorkeur zoveel als je kunt, en daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. En altijd een financieel adviseur te raadplegen."

Wat doen mensen eraan?

Gelet op de bezorgdheid rond het pensioeninkomen is het geen wonder dat de meeste mensen verwachten dat ze na hun "pensionering" blijven werken. Het gevolg is dat het traditionele beeld van pensionering verandert, en veel mensen een eigen weg kiezen.

Hoewel de meesten nog steeds voorzien dat ze na hun pensioen minder zullen werken, is er een grote groep die er anders over denkt.

466356_SC_Webchart_5_NL.png

Rupert Rucker: "Duidelijk is dat mensen beter begrijpen dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen, wat een verandering is ten opzichte voor de vorige generatie.

Simpel gezegd hebben ze drie mogelijkheden, en mensen moeten voor zichzelf bepalen wat het beste bij hen past, in het besef hoeveel hun levensverwachting is gestegen: geld blijven verdienen na mijn pensioen, meer sparen voor mijn pensioen, of minder uitgeven na mijn pensioen."

Zie het volgende artikel: Hoeveel moet ik eigenlijk sparen voor mijn pensioen?

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.