Muur van geld komt op Chinese obligaties af

De Chinese binnenlandse obligatiemarkt (uitgegeven in RMB) is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. In 2018 vertegenwoordigden RMB-obligaties een waarde van iets minder dan 50% van het Chinese nominale bbp. In 2018 was dit gestegen naar 95%, en de binnenlandse Chinese obligatiemarkt is nu na de VS en Japan de derde grootste ter wereld met een totale waarde van bijna USD 12,3 biljoen per eind Q2 2018.

In figuur 2 is de groei van de Chinese RMB-obligatiemarkt als percentage van de totale wereldwijde obligatiemarkt weergegeven. In 2002 maakten Chinese RMB-obligaties slechts 0,9% van de wereldwijde obligatiemarkt uit. In 2018 was dit opgelopen naar circa 11%, zoals blijkt uit cijfers van de Bank voor Internationale Betalingen. Toch was het land tot begin april van dit jaar niet vertegenwoordigd in de toonaangevende wereldwijde obligatie-benchmarks. 

 

Opname in benchmarks begonnen

Begin april werd begonnen met de opname van Chinese RMB-staatsobligaties in de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Dit is een van de breedst gevolgde obligatie-indices, die als benchmark dient voor USD 2,5 biljoen aan belegd vermogen per december 2018.

De Chinese obligaties worden gefaseerd over 20 maanden aan de index toegevoegd, tot uiteindelijk een weging van 6% is bereikt. En er is ruimte voor verhoging van deze weging, aangezien dit slechts de helft is van China’s totale aandeel van de wereldwijde obligatiemarkt.

Ook andere indexmakers overwegen Chinese binnenlandse staatsobligaties op te nemen, zoals de FTSE World Government Bond Index en de JP Morgan GBI-EM indices.

Instroom van buitenlandse beleggers

De meeste trackers of indexcompartimenten moeten volgens hun mandaat beleggen in lokale RMB-obligaties zodra deze in de index zijn opgenomen. Ook actief beheerde compartimenten zullen in RMB-obligaties moeten beleggen, of een risicopositie moeten openen door onderwogen te zijn ten opzichte van hun benchmark.

Bij de huidige prijzen zal alleen al opname in de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index waarschijnlijk een instroom van circa USD 151 miljard aantrekken. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, zijn verdere instromen denkbaar als andere indexmakers eveneens besluiten Chinese lokale obligaties op te nemen. 

Een aantrekkelijke beleggingskans: niet alleen voor indexvolgers

In het algemeen leveren Chinese binnenlandse staatsobligaties, gemeten in de belangrijkste valuta’s, een zeer aantrekkelijk rendement op, zoals uit onderstaande grafiek blijkt. 

Verder is hun volatiliteit in het algemeen vrij beperkt, en als deze wordt gecorrigeerd voor het rendement duiden historische cijfers erop dat Chinese staatsobligaties een aantrekkelijke beleggingskans vormen.

Andere factoren om rekening mee te houden

De RMB-obligatiemarkt is divers en inefficiënt, wat voor actieve beheerders extra mogelijkheden schept om meer rendement te behalen dan de markt. Er zijn kansen in zowel de overheids- als de niet-overheidssector. De niet-overheidssector is ongebruikelijk veel groter dan de pure overheidssector en biedt kansen om van credit-spreads te profiteren.

Vergeleken met andere obligatiemarkten wordt slechts een beperkt deel van de Chinese RMB-obligatiemarkt door de internationale kredietbeoordelaars gedekt. Dit schept voor actieve portefeuillebeheerders kansen om te profiteren van rating-verschillen. Het is van groot belang dat beleggers een genuanceerd inzicht in de kenmerken van de RMB-obligatiemarkt hebben. Dat geldt vooral voor de kapitaalstructuur van de uitgevende partijen, de lokale faillissementswetgeving en de Chinese verslagleggingsnormen. Een gedegen inzicht in deze factoren is naar de mening van Schroders onontbeerlijk om inconsistenties tussen de ratings en de fundamentals van emittenten te kunnen opsporen.

Verder hebben Chinese staatsobligaties een zeer lage correlatie ten opzichte van andere staatsobligatiemarkten. Zodoende kan opname de diversificatie van een wereldwijde obligatieportefeuille verbeteren.

Chinese lokale obligatiemarkt wordt steeds beter toegankelijk

Beleggen in Chinese lokale obligaties heeft nogal wat voeten in aarde, aangezien de Chinese overheid voor binnenlandse beleggers kapitaalrestricties hanteert die resulteren in een strikte controle op de inkomende en uitgaande kapitaalstromen. Sinds tien jaar zijn de autoriteiten echter bezig om de toegang voor buitenlandse beleggers te verbeteren. De opname van Chinese binnenlandse obligaties (en de verdere opname van binnenlandse A-aandelen, die vorig jaar begon) is tekenend voor de geleidelijke integratie van China in de wereldwijde financiële markten.

Buitenlandse beleggers kunnen via verschillende programma’s toegang krijgen tot de binnenlandse obligatiemarkt: het QFII (Qualified Foreign Institutional Investor) programma, het RQFII (RMB Qualified Foreign Institutional Investor) programma, CIBM Direct (China Interbank Bond Market) en Bond Connect (een programma dat door de beurs van Hongkong is opgezet).

Elk programma heeft zijn voor- en nadelen, en welke procedure het meest geschikt is om de Chinese binnenlandse obligatiemarkt te betreden, hangt af van het soort belegger en het deel van de markt dat deze wil bereiken.

Belangrijke informatie: De meningen en standpunten in dit document zijn die van Andrew Rymer, en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar. Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. R.C.S. Luxemburg: B 37.799.

 

 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.