Perspective

De drie cruciale componenten van duurzaam beleggen


Duurzame fondsen maken de laatste jaren een sterke groei door. Dit komt door het toenemende milieubewustzijn, maar ook door de huidige pandemie die verschillende maatschappelijke knelpunten aan het licht heeft gebracht. Er bestaat echter geen standaard definitie van duurzaam beleggen.

De term "duurzaamheid" wordt in de beleggingswereld te pas en te onpas gebruikt en is een containerbegrip voor allerlei benaderingen geworden. Om u te helpen wijs te worden uit het jargon hebben onze collega's van het team Duurzaam beleggen een hulpmiddel ontwikkeld: Alles wat u moet weten over duurzaam beleggen.

Onze aanpak wordt gekenmerkt door drie cruciale elementen:

  1. "Purpose”(Doel) – wat we met duurzaam beleggen denken te kunnen bereiken in de zin van beleggingsrendement en invloed op het ondernemingsgedrag
  2. "People” (Mensen) – om de duurzaamheid van een belegging in te schatten, moet je meestal afgaan op je eigen oordeel en kun je niet volstaan met scores of ratings van een derde partij
  3. "Proces": doel en mensen samenbrengen in een reproduceerbaar proces dat in de loop der tijd evolueert en verbetert.

Beleggen met een doel

Voor ons is het doel van duurzaam beleggen dat we een positieve impact op de samenleving en het ondernemingsgedrag hebben, en tegelijkertijd onze klanten helpen hun beleggingsdoelen te behalen. Dit betekent dat we ons vermogen beleggen in bedrijven die al duurzaam werken, een transitie doormaken of bezig zijn hun duurzaamheidsprofiel te verbeteren.

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat beleggers concessies aan hun risico- en rendementsambities moeten doen om een positieve impact te hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet het geval is: duurzaamheid is geen compromis, maar een totaalbenadering.

Duurzaam beleggen stelt minimumeisen aan het gedrag van het bedrijf waarin wordt belegd. Als het activiteiten ontplooit of gedragingen vertoont die ernstige maatschappelijke schade veroorzaken, kan geen enkele waardering, hoe aantrekkelijk ook, die negatieve impact goedmaken. Maar het trekken van zo'n grens hoeft in onze ogen niet ten koste van het beleggingsrendement te gaan.

Waarom we dit denken? Omdat we uiteindelijk zoeken naar een duurzaam en houdbaar ondernemingsmodel. Als beleggers in Europese aandelen willen wij investeren voor de lange termijn en proberen we zicht te krijgen op de toekomstvooruitzichten van een bedrijf. Kan het bedrijf groeien? Kan het zijn winstmarge verbeteren? Loopt het risico op boetes door de toezichthouder, of dreigt het achterop te raken bij zijn concurrenten?

Als een bedrijf bijvoorbeeld onvoldoende rekening houdt met de gevolgen van zijn activiteiten voor het milieu, bestaat het gevaar dat het wordt beboet en reputatieschade oploopt. Als het zijn werknemers te weinig betaalt, heeft het misschien moeite personeel vast te houden, en kunnen de winstmarges in de toekomst dalen als de lonen omhoog moeten. Bedrijven die oog hebben voor hun impact op al hun stakeholders - variërend van werknemers tot het milieu - lopen in dit opzicht minder risico.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat we niet simpelweg kiezen voor de duurzaamste bedrijven van vandaag, zonder op de vooruitzichten voor hun aandelenkoers te letten. Wij zoeken naar onjuist geprijsde aandelen waarvan de huidige koers geen recht doet aan het potentieel van het bedrijf. Het in kaart brengen van duurzaamheidsrisico's en verbeteringspotentieel is een cruciale voorwaarde om hogere beleggingsrendementen te behalen.

Analyse door mensen

Om de duurzaamheidsrisico's en -kansen van een belegging in te schatten, moet je meestal afgaan op je eigen oordeel. Daarbij is de hulp van ons Europese aandelenanalistenteam van onschatbare waarde.

Zoals gezegd heeft duurzaam beleggen tot doel een positieve impact op maatschappij en ondernemingsgedrag te hebben. We kunnen de impact van een bedrijf onderverdelen in drie categorieën:

  1. wat een bedrijf doet in de zin van de producten of diensten die het levert
  2. wat een bedrijf de samenleving kost of oplevert (niet altijd meteen zichtbaar). Bij Schroders hebben we ons SustainEx-model als hulpmiddel om dit te beoordelen;
  3. hoe het bedrijf zich gedraagt tegenover werknemers, leveranciers en andere stakeholders. Om dit aspect te beoordelen en het bedrijf te vergelijken met zijn concurrenten, gebruiken we ons CONTEXT-model.

Benadrukt moet worden dat deze onderzoeken hand in hand gaan met onze gebruikelijke financiële analyses. We hebben gemerkt dat het stellen van vragen over duurzaamheidskwesties ons helpt beter inzicht in een bedrijf te krijgen. Door niet alleen met het directieteam te praten maar in alle onderdelen van bedrijf te bespreken wat er speelt op het gebied van duurzaamheid, krijg je vaak een duidelijker beeld van de operationele kant van een onderneming.

Dat is voor beleggers in Europese aandelen zoals wij bijzonder belangrijk. De regio Europa is verder gevorderd dan de meeste andere als het gaat om duurzaamheidsrapportage. Dat maakt het des te crucialer te controleren of duurzaamheid door het bedrijf als een kwestie van "lijstjes afvinken" wordt beschouwd of dat het echt in de bedrijfsvoering is ingebed.

Anders dan de vrij grove instrumenten zoals de scores van derde partijen zoals Sustainalytics, stellen de gesprekken die wij en onze analisten met bedrijven voeren ons in staat een genuanceerd, toekomstgericht beeld te vormen. Nu het belang van duurzaamheid toeneemt, groeien deze dialogen steeds meer uit tot een partnerrelatie waarbij zowel wij als het bedrijf in kwestie naar mogelijkheden voor verbetering zoeken. De vragen die wij stellen kunnen het bedrijf weer verder brengen.

Zo kan het zijn dat een bedrijf duurzame praktijken heeft ontwikkeld, maar hulp nodig heeft om dit zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Andere bedrijven – vooral de wat kleinere – hebben soms behoefte aan advies over wat de beste praktijk is.

Soms komen we situaties tegen waarin een bedrijf zich niet aan de beste praktijken houdt. In zo'n geval geven onze analisten niet automatisch het rode licht, maar kunnen ze met het bedrijf in gesprek gaan om te ontdekken of daar een geldige reden voor is. Deze mogelijkheid om de grijze gebieden te onderzoeken heb je niet als je alleen op scores van derde partijen afgaat, terwijl die volgens ons vaak essentieel is.  Ook merken we vaak dat een gesprek over duurzaamheidskwesties met één bedrijf ons kan helpen soortgelijke problemen bij een ander bedrijf te doorgronden.  

Een reproduceerbaar proces

Ons doel, onze modellen en onze inzichten komen samen in een proces om de duurzaamheid te beoordelen dat toekomstgericht, reproduceerbaar en voor alle sectoren toepasbaar is.

Het is bovendien een proces dat voor zowel laag gewaardeerde aandelen als de kwalitatief hoogwaardige groeisegmenten van de markt werkt. Groeibedrijven van hoge kwaliteit hebben doorgaans stabiele rendementen en dat wordt vaak gezien als teken van duurzaamheid. Maar ook laag gewaardeerde bedrijven kunnen een duurzame belegging zijn.

Het bankwezen is een goed voorbeeld van een laag gewaardeerde sector die met een allerlei netelige vragen worstelt. Bijvoorbeeld aan wie ze geld uitlenen en welke activiteiten ze misschien wel financieren, maar ook de veiligheid van de klant nu online bankieren een hoge vlucht neemt. Eenvoudige antwoorden zijn er zelden, maar de banken zijn zich bewust van de risico's op boetes en reputatieschade als het mis gaat. Ze zijn dan ook verder gevorderd in hun denken over duurzaamheid dan je uit hun koersen kunt opmaken. 

Belangrijk om te vermelden is dat ons proces kan evolueren naarmate het belang van duurzaamheidskwesties voor klanten en de samenleving toeneemt. Zo heeft de pandemie ons doordrongen van het belang van veerkrachtige leveringsketens en de behandeling van werknemers. Wij zijn ervan overtuigd dat de duurzaamheidslat steeds hoger zal komen te liggen; wat vandaag beste praktijk is, is morgen misschien de absolute ondergrens. Ons proces heeft de ingebouwde mogelijkheid om te evolueren en te verbeteren, zodat wij ons kunnen blijven richten op de toekomst en de beste onjuist gewaardeerde beleggingen.  

De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.