In focus

Heeft Covid-19 het gesprek over duurzaam beleggen veranderd?


Duurzaam beleggen gaat niet alleen over het financiële succes van een bedrijf, maar ook over de manier waarop het dat succes behaalt. Oog voor de behandeling van alle stakeholders is inherent aan deze benadering.

Die stakeholders kunnen medewerkers en aandeelhouders zijn, maar ook de bredere samenleving. De Covid-19-pandemie heeft de schijnwerper gericht op de manier waarop bedrijven hun werknemers behandelen, hun klanten beschermen en hun leveranciers helpen de crisisperiode door te komen.

Nu vaccinatie in aantocht is, zullen de gevolgen van de pandemie - hopelijk - afzwakken. Wij vroegen drie duurzame beleggers hoe de pandemie het gesprek over duurzaam beleggen heeft veranderd en wat naar hun idee de gevolgen op lange termijn zullen zijn.

Heeft de pandemie invloed gehad op de manier waarop jullie als beleggers met bedrijven praten?

Nicholette MacDonald-Brown, Head of European Blend (NMB): "Als duurzame beleggers stellen wij in onze dialoog met bedrijven al heel lang vragen over de manier waarop ze met al hun stakeholders omgaan. Maar als ik het vergelijk met de financiële crisis van 2008, zie ik wel dat de gesprekken nu heel anders zijn. Destijds ging het alleen maar over de winstmarges en de balans, terwijl die dingen nu samen met de behandeling van werknemers en leveranciers worden besproken."

Katherine Davidson, Global and International Equity Portfolio Manager (KD): "De dialoog tussen beleggers en bedrijven is zeker veranderd. Als we bedrijven vroeger aanspraken op ESG-kwesties, ging het vooral over de E (milieu), maar dit jaar is duidelijk geworden dat het maatschappelijke aspect minstens even belangrijk is. Het is nu een brede discussie die ook in de media en de samenleving als geheel wordt gevoerd. Hoe bedrijven hun personeel behandelen, met hun leveranciers omgaan en de veiligheid van hun klanten waarborgen is niet alleen van belang voor de beleggers."

Zal deze focus op duurzaamheid van lange duur zijn?

NMB: "Ik denk van wel en simpel gezegd zal het vooral afhangen van de beleggingsresultaten. In dit verband is het relatieve succes van duurzame fondsen dit jaar is zeer belangrijk, want het was hun eerste grote test. Het laat zien dat duurzaamheid geen 'luxe' is die beleggers zich alleen in goede tijden kunnen veroorloven, maar dat het ook bij zwaar economisch weer cruciaal is. Kijk maar naar de Europese benchmarks: de MSCI Europe ESG leaders index noteerde year-to-date een rendement van -1,9%, tegen -5,6% voor de brede MSCI Europe index (bron: Morningstar, per 30 november 2020). Voor mij betekent dit dat duurzaamheid nog lang op de agenda zal staan."

Saida Eggerstedt, Head of Sustainable Credit, (SE): "Ik denk dat er nu meer druk op bedrijven ligt om te laten zien dat ze het goed doen. Per slot van rekening hebben beleggers volop keuze: de economische moeilijkheden van dit jaar hebben veel bedrijven gedwongen nieuw kapitaal aan te trekken door obligaties of aandelen uit te geven. Beleggers kunnen daardoor selectief zijn. En laten we de rol van overheden en toezichthouders niet vergeten. Veel bedrijven hebben overheidssteun aangevraagd, in de vorm van bijvoorbeeld leningen of programma's voor inkomensondersteuning. Om hulp van de overheid te krijgen, moeten die bedrijven voldoen aan hoge eisen wat betreft maatschappelijk verantwoord en milieuvriendelijk gedrag, en dat zal na de huidige crisis zo blijven."

KD: "We noemen dit tegenwoordig een nieuw maatschappelijk contract, in die zin dat de plaats van een bedrijf in zijn naaste omgeving en de samenleving verandert. Ook de klanten vinden dat belangrijk.  Uit de Schroders Global Investor Study van dit jaar blijkt dat mensen verwachten dat bedrijven zich concentreren op gedragingen die impact hebben op hun omgeving en de samenleving.

532501_SC_Webchart_Sustainability_Article_NLNL-NLBE_Figure_1.png

Hoe reageren bedrijven op vragen over duurzaamheid?

SE: "In zekere zin boden de scherpe marktdalingen in de begindagen van de pandemie ons de kans om met bedrijven in gesprek te gaan over hun reactie. In een crisisperiode is het soms gemakkelijker en effectiever om op best practices en meer transparantie aan te dringen dan in tijden waarin alles van een leien dakje lijkt te gaan."

KD: "Een positief effect van de crisis is dat die ons een handvat bood om in dialoog te gaan met bedrijven die nog niet overtuigd waren van de zakelijke argumenten voor duurzaamheid.  Dit jaar hebben de kapitaalmarkten bedrijven beloond die actief bezig zijn met verduurzaming. We hebben ook gezien dat klanten weglopen en merkimago's sneuvelen als een bedrijf zich klaarblijkelijk 'slecht gedraagt' in de crisis. Dergelijke dingen blijven in de directiekamers niet onopgemerkt."

NMB: "Als belegger in Europa heb ik het geluk dat veel bedrijven waarmee ik spreek, al bezig zijn met duurzaamheid en verduurzaming. Maar ze spitsen nog steeds hun oren als ik zeg dat twijfels over een duurzaamheidskwestie een bedrijf voor ons minder aantrekkelijk maken, net als twijfels over hun winstmarges. Een andere interessante ontwikkeling is dat bedrijven naar ons toe beginnen te komen om advies over beste duurzaamheidspraktijken te vragen. Het besef dat bedrijven duurzaamheidsdoelen op één lijn moeten stellen met financiële doelen, wint onmiskenbaar terrein." 

Denk je dat klanten steeds meer zullen vragen naar duurzame beleggingen?

KD: "De pandemie heeft veel mensen aan het denken gezet over hun waarden en wat zij het belangrijkste vinden. Dit heeft grote gevolgen voor hun beleggingen. Zo blijkt uit onze jongste Global Investor Study dat 77% van de particuliere beleggers niet wil beleggen in iets wat tegen hun persoonlijke overuigingen ingaat."

NMB: "Ten onrechte wordt vaak gedacht dat er maar een heel klein publiek voor duurzame producten is, of dat alleen jonge mensen zich zorgen maken over duurzaamheid. Dat was misschien vroeger zo, maar nu beslist niet meer. Ook meer traditionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen vinden duurzaamheid belangrijk en beginnen zich in het gesprek te mengen. Het toenemende bewijs dat je je beleggingsdoelen kunt bereiken zonder concessies te hoeven doen aan je opvattingen is in dit opzicht cruciaal.

532501_SC_Webchart_Sustainability_Article_NLNL-NLBE_Figure_2.png

Waar zie je duurzame beleggingskansen na de Covid-19-pandemie?

NMB: "Er zijn tal van mogelijkheden om goed rendement te behalen. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar bedrijven die zijn achtergebleven doordat hun langetermijnvooruitzichten naar de achtergrond zijn verdrongen door alle aandacht voor het virus en de lockdowns.    En vanuit duurzaamheidsoogpunt is een crisis als deze het moment bij uitstek waarop bedrijven hun beleggers nodig hebben. Zodoende moeten we veeleisend blijven als het gaat om duurzaamheidsdoelen."

SE: "Ook de stimulering door de overheid biedt goede vooruitzichten voor het herstel na de crisis. Veel landen geven groene of maatschappelijke obligaties uit. Dit zijn projecten voor de lange termijn, bedoeld om milieuproblemen aan te pakken, banengroei te stimuleren en de veerkracht bij een eventuele soortgelijke crisis in de toekomst te verbeteren."

KD: "En ik denk dat het voor actieve beleggers zoals wij, die kunnen kiezen in welk bedrijf we beleggen, een echte kans is om druk te blijven uitoefenen en te zorgen dat duurzaamheid hoog op de agenda blijft staan als het herstel inzet." 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.