Perspective

V&A Actief aandeelhouderschap: Hoe beleggers verandering kunnen aanjagen


Actief aandeelhouderschap is een van de belangrijkste instrumenten voor de belegger die duurzaamheid voorop stelt.

Kimberley Lewis, Hoofd Active Ownership bij Schroders, legt uit: “Als we namens onze klanten in een bedrijf beleggen, kunnen we de waarde van de belegging beschermen en verhogen door ons actief op te stellen en een dialoog met het bedrijf aan te gaan. Deze overtuiging staat centraal in onze beleggingsfilosofie.”

Maar wat is actief aandeelhouderschap? Hoe werkt het in de praktijk? Wat doet Schroders om het management van bedrijven tot verandering te bewegen?

Wat is actief aandeelhouderschap?

KL: “Actief aandeelhouderschap houdt in dat je met bedrijven in gesprek gaat om hun gedrag rond duurzaamheidsvraagstukken te beïnvloeden.

In deze doorlopende dialoog leren we bedrijven beter kennen en vragen we hen zo nodig om hun praktijken te veranderen. Daarnaast hebben we elk jaar de mogelijkheid om te stemmen op de AVA.”

Wat wordt bedoeld met de term "engagement" als het over actief aandeelhouderschap gaat?

Hannah Simons, Hoofd Duurzaamheidsstrategie bij Schroders: “Met ‘engagement’ bedoelen we in feite de dialoog, de interactie met de bedrijven waarin we het geld van onze klanten belegd hebben.

Die is cruciaal om te kunnen beoordelen wat een goede belegging is. Daarom wordt deze niet alleen door de mensen van ons duurzaamheidsteam gevoerd, maar zijn ook de portefeuillebeheerders en financiële analisten erbij betrokken.”

Waarom is een actieve dialoog met bedrijven zo belangrijk?

KL: “Omdat we ze tijdens die gesprekken beter leren kennen en tegelijkertijd duidelijk kunnen maken wat we van hen verwachten.

Verbinding en een gedeelde visie zijn immers cruciaal in een dialoog die moet leiden tot de verandering die volgens ons nodig is om de waarde van de beleggingen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, te beschermen en zelfs te verhogen.”

Hoe verloopt zo'n dialoog in de praktijk?

KL: “Het begint meestal met het vaststellen van de basis voor een gedeelde visie en uitleg over ons standpunt over een onderwerp, zodat dit helder is voor het bedrijf.

Dit doen we onder meer in één-op-één gesprekken met vertegenwoordigers van het bedrijf zoals directieleden of gespecialiseerde managers, in telefoongesprekken of schriftelijke correspondentie met adviseurs en stakeholders van het bedrijf, en via collectieve dialoogprogramma's met andere bedrijven, bijvoorbeeld over rapportagestandaards.”

Case study Recruit Holdings: Hoe we een uitzendconcern helpen verbeteren

Door Katherine Davidson, portefeuillebeheerder en duurzaamheidsspecialist

Al een aantal jaren beleggen we in het Japanse uitzendconcern Recruit Holdings, waarvan we bijna 1% van de aandelen bezitten. Bekende dochters zijn de vacaturesites Glassdoor en Indeed.

Centraal in de missie staat het creëren van maatschappelijke waarde door de arbeidsmarkt efficiënter te maken en diversiteit te bevorderen.

In 2019 spraken we Recruit aan op de bestuurscultuur en de beloning van de top. In 2020 stelde Recruit de eerste vrouw aan in de directie.

In maart 2021 riepen we Recruit op om netto-nul doelen te formuleren, waarop het in mei 2021 emissiereductiedoelen voor de hele onderneming aankondigde, met plannen om in 2030 netto neutraal te zijn.

Daarna hebben we vooral met het bedrijf gesproken over de implementatie, waaronder beste praktijken voor CO2-compensatie. Ook heeft Recruit plannen aangekondigd om in 2030 in de hele organisatie gendergelijkheid te hebben bereikt.

Zo wil het jongere vrouwen een sneller ontwikkelingstraject aanbieden, en verwacht het meer buitenlandse vrouwen aan te nemen om zijn vrouwelijke talentpool uit te breiden.

In de beloningsstructuur voor de directie zijn nu diversiteitsdoelstellingen opgenomen. We zullen de voortgang bij Recruit blijven volgen, maar zien dit als zeer bemoedigend.
Onlangs heeft het bekendgemaakt per 2022 nog een vrouw als onafhankelijk directeur te benoemen, waarmee het percentage vrouwen uitkomt op 30%.

Op welke onderwerpen richt Schroders zich?

HS: “Wij concentreren ons op de onderwerpen die wij, op grond van gedegen onderzoek, bepalend achten voor de langetermijnwaarde van onze beleggingen. Daarbij kijken we naar de relatie met en de impact op de voornaamste stakeholders van het bedrijf - werknemers, klanten, lokale gemeenschappen, het milieu, leveranciers en toezichthouders.

Ook de bestuursstructuur en de kwaliteit van het management dat op de stakeholder-relaties toeziet zijn een belangrijk gespreksonderwerp.”

Wat is nodig voor een succesvolle dialoog?

KL: “Succesvol aandeelhouderschap en engagement draait om vier voorwaarden: kennis, relaties, impact en beloning.

Daarbij benutten we niet alleen de kennis van ons duurzaamheidsteam, maar ook de visie van onze beheerders, analisten, externe partners en klanten om helder te krijgen welke duurzaamheidsaspecten bepalend zijn voor de performance op lange termijn.

Sinds 2000, toen Schroders zijn eerste dialoogproject begon, hebben we met veel bedrijven in onze portefeuilles een sterke, bestendige relatie opgebouwd.

De inzichten die deze contacten opleveren, kunnen rechtstreeks invloed hebben op de beleggingsbeslissing.

Ze kunnen er uiteindelijk toe leiden dat we een belegging terugsnoeien of zelfs helemaal afstoten als de dialoog niets oplevert, of dat we van belegging afzien. Bij beursgenoteerde ondernemingen maken we gebruik van ons stemrecht."

Hoe wordt de voortgang gerapporteerd?

KL: “Elk kwartaal brengen wij verslag uit over onze dialoogactiviteiten. Alles wat we doen, wordt systematisch bijgehouden. Ook zetten we de voortgang af tegen de vooraf bepaalde doelstellingen. Zo'n robuust systeem om de voortgang te bewaken is niet alleen nodig voor de rapportage.

Het biedt ons ook de kans om te leren, een hulpmiddel om te zien welke aanpak het meeste kans op succes heeft en onder welke omstandigheden.”

HS: “Bovendien willen veel klanten op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Openheid over het proces is ook een voorwaarde om het voor andere partijen mogelijk te maken ons, beleggers, aan te spreken.”

Onze visie voor ons actief aandeelhouderschap in de toekomst

Schroders kent een lange traditie van engagement en actief aandeelhouderschap. Wat in 1998 begon met één specialist voor ondernemingsbestuur is in ruim 20 jaar uitgegroeid tot een schat aan ervaring en kennis op het gebied van ESG-dialogen.

Het snel groeiende team voor actief aandeelhouderschap bouwt voort op dit fundament. In een onlangs gepubliceerde Engagement Blueprint zet het zijn visie uiteen. U kunt dit vinden op de pagina over Actief aandeelhouderschap op onze website.

KL: “Deze focus op ons actieve engagement in de toekomst is geworteld in de langetermijnresultaten die we willen zien bij de bedrijven waarin we beleggen, en zal als kompas voor onze toekomstige dialoogactiviteiten dienen.”

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.