Perspective

Vooruitzichten 2023, duurzaamheid: 5 trends om in de gaten te houden

Terwijl de wereld verder opkrabbelt uit de corona-lockdowns, worden er steeds meer barsten in economieën, samenlevingen en milieu-ambities zichtbaar.

De schuldenberg die overheden aan die crisis hebben overgehouden, beperkt in 2023 en daarna hun vermogen om de samenleving in moeilijke tijden te blijven ondersteunen.

Er zijn meer interventies te verwachten en bedrijven zullen een grotere bijdrage moeten leveren aan de aanpak van urgente vraagstukken, van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tot de hoge kosten van levensonderhoud.

Kortom, de toekomst ziet er heel anders uit dan de situatie waar we vandaan komen. In dit verband zullen een actief beheer en het vermogen van fondsbeheerders om hun strategieën af te stemmen op de uitdagingen en kansen die voor ons liggen, meer dan ooit bepalend zijn voor het beleggingsresultaat.

1. Klimaatverandering en politieke wil

Klimaatverandering is een vraagstuk waar we niet omheen kunnen. Alle beleggers ondervinden de gevolgen, niet alleen van de temperatuurstijging en de milieuschade op zich, maar ook van de politieke en economische ingrepen om de oorzaken aan te pakken. Ze moeten hun mogelijke blootstelling aan deze risico's zorgvuldig afwegen en beheren, naast de kansen om te beleggen in oplossingen voor de klimaatverandering.

Schroders heeft begin 2022 aangekondigd de komende decennia toe te werken naar netto-nul en voor deze transitie een doelstelling bepaald die is gevalideerd door het Science-Based Targets initiative.
Maar een doel stellen is niet zo moeilijk. Doorslaggevend voor de waarde die we voor onze klanten creëren, is de manier waarop wij en andere bedrijven onze CO2-uitstoot reduceren. Ons Climate Transition Action Plan vormt hierbij onze routekaart.

Hoewel het politieke momentum in 2022 duidelijk afnam, blijft de private sector zich onverminderd inzetten om de kloof tussen de ambities die de wereldleiders hebben uitgezet en de voorbereiding van het bedrijfsleven op de transitie enigszins te dichten.

Tijdens de COP27-klimaattop van november in Egypte konden geen wereldwijde afspraken over extra maatregelen worden gemaakt, hoewel de instelling van een schadefonds voor de ontwikkelingslanden zal helpen om de veranderingen die nodig zijn om de doelen die in 2015 in Parijs zijn overeengekomen, dichterbij te brengen. De aandacht wordt nu gericht COP28 in de VAE eind 2023.

Wij hebben vooral geprobeerd onze stem en invloed te gebruiken om de bedrijven met het meeste risico aan te spreken en ertoe te bewegen transitieplannen op te stellen. Volgend jaar zullen we deze inspanningen verder intensiveren.

2. Natuurlijk kapitaal

In dit verband staan de rol van natuurlijk kapitaal en de bedreiging van de biodiversiteit centraal. Klimaatbedreigingen zijn symptomatisch voor de structurele, toenemende spanning tussen een groeiende vraag van een grotere, rijkere en hongerigere wereldbevolking en de eindige hulpbronnen van de aarde om daarin te voorzien.

606686_december-contentactivation-sustainability-chart1-NLNL_01.png

Op dit moment gebruiken we elk jaar 1,7 keer de hulpbronnen die de aarde kan bieden. Zo teren we steeds verder in op het natuurlijk kapitaal en nemen de risico's die het gevolg zijn van het verval van de wereldwijde ecosystemen toe.
Volgens sommige ramingen gaat er jaarlijks ongeveer 10 biljoen USD aan natuurlijk kapitaal verloren, waarmee de “hidden liabilities” in de wereldeconomie zich opstapelen.

De harde werkelijkheid is dat natuurrisico in hoog tempo uitgroeit tot een integrale factor voor beleggingsrisico- en rendement. Daarom hebben we eind 2022 ons eerste bedrijfsbrede Plan for Nature uitgebracht, waarin we samenvatten wat we tot nu toe hebben gedaan en de toekomstige richting uitzetten van onze actie om de oorzaken en gevolgen van natuurverlies aan te pakken.

3. Kosten van levensonderhoud en andere maatschappelijke knelpunten

In veel landen lopen de kosten van levensonderhoud hoog op en hoewel de ergste nood in 2023 waarschijnlijk zal afnemen, is armoede een dreiging die we in de gaten zullen houden. Lang niet alle overheden hebben de financiële middelen om huishoudens te ondersteunen, en de sociale spanningen kunnen toenemen. Steeds vaker wordt een beroep op bedrijven gedaan om kwetsbare werkenden te beschermen, door de lonen en uitkeringen van hun eigen medewerkers te verhogen of hun verantwoordelijkheid voor werkenden in hun toeleveringsketens te nemen.

Ook de druk op het politieke systeem zal waarschijnlijk toenemen. Dit kan afbreuk doen aan het vertrouwen van beleggers dat de politiek duidelijke prioriteiten zal stellen, waardoor de verantwoordelijkheid bij bedrijven en beleggers zoals wij wordt gelegd.

Hoewel het nieuws wordt gedomineerd door klimaatverandering en natuur, vooral in de aanloop naar COP27 en COP15, verwachten we dat er komend jaar meer aandacht komt voor sociale kwesties zoals personeelsbeleid, mensenrechten en diversiteit & inclusie. Dit zijn bij Schroders kernthema's voor actief aandeelhouderschap.

4. Actief aandeelhouderschap en impact

Omdat er steeds meer krachten inwerken op de waarde in de financiële markten, kan aandelenselectie slechts een deel van de oplossing vormen.
Onze invloed op de bedrijven en activa waarin we beleggen, wordt een doorslaggevende factor om waarde voor onze klanten te scheppen.

Maar weinig bedrijven zijn klaar voor de wereld waar we op afkoersen en om hun waarde te beschermen, is het belangrijk ze aan te sporen of te dwingen zich aan te passen.

Begin 2022 publiceerden we onze Engagement Blueprint, waarin we onze verwachtingen aan de bedrijven waarin we beleggen uiteenzetten. Hierop zullen we in de toekomst voortbouwen.

Met de verdere versterking van onze focus op impactbeleggen zal actief aandeelhouderschap ook een belangrijk element van die strategieën worden. Volgens het onderzoek dat we in 2022 onder meer dan 700 institutionele beleggers hielden, hecht ongeveer de helft (48%) belang aan de impact van hun beleggingen, terwijl dat in 2020 nog een derde (34%) was. We verwachten dat deze trend doorzet.

606686_december-contentactivation-sustainability-chart2-NLNL_02.png

5. Wet- en regelgeving

Deze trends spelen zich af tegen de achtergrond van een steeds kritischer en sceptischer houding tegenover de sector.

In navolging van de EU wordt de regelgeving ook elders in de wereld aangescherpt en er zal, terecht, meer transparantie en duidelijkheid in de product-beloftes worden geëist.

Verschillende greenwashing-schandalen onderstrepen hoe belangrijk dat is; de enige remedie is eerlijkheid, transparantie en beginselvastheid. Daarom hebben we ons, vooruitlopend op COP15, onder meer aangesloten bij de Make it Mandatory campagne van Business for Nature, een oproep om grote bedrijven en financiële instellingen vanaf 2030 te verplichten informatie te verschaffen over hun natuurgerelateerde impact en afhankelijkheid.
Wij doen alles wat we kunnen om onze klanten te helpen hun weg te vinden in ons productaanbod en te begrijpen wat ze van de verschillende soorten strategieën kunnen verwachten.

Conclusie
De professionals die zich bezighouden met duurzaamheid in de beleggingssector, hebben het de afgelopen paar jaar ongelooflijk druk gehad.

Het was al een hele klus om alle veranderingen in de wet- en regelgeving bij te houden.
Daarnaast moesten we analyses en modellen ontwikkelen en onze dialoog met bedrijven aanpassen op basis van ons diepere inzicht in de implicaties van structurele sociale en ecologische trends die uit het groeiende volume ESG-data af te leiden zijn.

En dat zal in 2023 niet veranderen.

 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.