Perspective

Waarom klimaatleiders minder riskante beleggingen kunnen zijn


Bij klimaatbeleggen denken de meeste mensen aan de kansen die worden geboden door bedrijven die de overgang naar een koolstofarme toekomst mogelijk maken. Zij leveren de producten, diensten en technologie die nodig zijn om de toekomstige uitstoot te verlagen.

Er is echter nóg een belangrijk beleggingsthema: het begrip klimaatleiders. Zij kunnen op elk gebied actief zijn, maar wat ze gemeen hebben is hun ambitie om hun sector aan te voeren op de weg naar netto-nul uitstoot.

Deze koplopers zijn volgens ons goede beleggingen, en wel om drie redenen:

  1. Klimaatleiders hebben een kostenvoordeel. Dat komt doordat vervuilen steeds duurder wordt vanwege de stijgende CO2-belastingen en hogere prijzen voor CO2-rechten. Ook wordt het steeds duurder om vervuiling te compenseren.
  2. Klimaatleiders profiteren steeds sterker van netwerkeffecten. Bedrijven die hun totale uitstoot willen verlagen, zullen leveranciers zoeken met hetzelfde doel. Hierdoor ontstaat een positieve spiraal,waarin bedrijven dankzij hun klimaatleiderschap nieuwe opdrachten binnenhalen.
  3. Klimaatleiders worden minder riskante beleggingen als de druk vanuit de overheid en de samenleving toeneemt.

In dit artikel zoomen we in op de toenemende regeldruk en juridisering rond CO2 en waarom klimaatleiders een voorsprong hebben.

Klimaatleiders beperken hun risico

De aanscherping van de milieu- en klimaatregels heeft gevolgen op de meest uiteenlopende gebieden. Kijk maar eens naar wat maatregelen en rechtszaken van de laatste tijd:

  • et verbod op het gebruik van wegwerpplastic in de Europese Unie;
  • de uitfasering van auto's met verbrandingsmotor in veel landen (in Noorwegen al vanaf 2025);
  • het verbod op gasketels in nieuwe woningen in het VK vanaf 2025. Verschillende andere EU-landen kennen vergelijkbare regels;
  • Amerikaanse staten dagen oliemaatschappijen voor de rechter wegens klimaatverandering;
  • de succesvolle rechtszaak tegen Shell, waarin werd bepaald dat het zijn uitstoot versneld moet reduceren.

Deze voorbeelden geven een indruk van de regelgevings- en juridische risico's die opdoemen voor bedrijven die doorgaan met vervuilen en schadelijke emissies produceren.

Het risico van “stranded assets” is nu al reëel voor fossiele brandstofbedrijven, maar schuift steeds verder op naar andere activa met een lange levensduur die niet in een netto-nul economie passen. Gestrande activa zijn activa die minder waard blijken te zijn dan verwacht als gevolg van de veranderingen die met de energietransitie samenhangen. Bedrijven hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in olieproducerende activa die nooit in gebruik kunnen worden genomen of vervroegd moeten worden stilgelegd vanwege de emissieregels.

Ook de vastgoedsector loopt speciale risico's. Niet alleen vanwege de fysieke risico's van klimaatverandering en stijgende zeespiegels, maar ook vanwege de vereiste investeringen om aan de strengere energie- en emissieregels te voldoen, die de economische levensduur van inferieure objecten zullen verkorten.

Ook activa in de scheep- en luchtvaart hebben een zeer lange levensduur. De huidige en toekomstige CO2-regels vereisen waarschijnlijk een nieuwe investeringsronde en de vervroegde afschrijving van activa met hoge emissie.

Deze risico's kunnen de reputatie en de financiële positie van een bedrijf schaden. Denk aan Volkswagen, dat sinds het “dieselgate”-schandaal in 2015 worstelt om zijn reputatie te herstellen en nu een grote producent van elektrische auto's is. Het schandaal heeft Volkswagen meer dan €32 miljard gekost aan reparaties, boetes en juridische kosten.

Een toenemend risico voor bedrijven zijn klimaatprocessen. Kwetsbaar zijn vooral bedrijven die sterk bijdragen aan de klimaatverandering, die niets doen aan de risico's die klimaatverandering voor hun bedrijf meebrengt, of die zich tegenover de consument groener voordoen dat ze in werkelijkheid zijn (‘greenwashing’).

In 2021 bepaalde een Nederlandse rechtbank dat de klimaatplannen van Shell onvoldoende waren en dat het zijn minimum-doelstellingen moet verhogen. Hiermee de rechter in elk geval gedeeltelijk op de stoel van het management (en de aandeelhouders) zitten. Ook de Bank of England merkte onlangs op dat het aantal klimaatrechtszaken wereldwijd sinds 2015 verdubbeld is.

Grote kloof tussen bedrijfsambities en netto-nul

De afgelopen jaren kwam het ene na het andere land met nieuwe klimaatbeloften. Iets soortgelijks zien we nu in het bedrijfsleven: steeds meer bedrijven formuleren een eigen strategie om de uitstoot van activiteiten en leveringsketen te verminderen.

Maar in geen enkele sector heeft de meerderheid van de bedrijven al netto-nul doelstellingen vastgesteld, zoals de onderstaande grafiek laat zien. Netto-nul betekent: de broeikasgasuitstoot zo veel mogelijk tot nul terugbrengen. Om de temperatuurstijging te beperken tot hoogstens 1,5°C – zoals afgesproken in Parijs – moet de uitstoot in 2030 met 45% zijn gereduceerd en in 2050 netto-nul zijn.

605509_july-contentactivation-chart-NLNL.png

De regelgeving zal alleen maar strenger worden, aangezien de noodzaak om in actie te komen steeds dringender wordt. Bedrijven die zich niet aanpassen en geen maatregelen treffen om CO2-neutraal te worden, lopen het risico achter te blijven met gedateerde producten en technologie.

De bedrijven die al stappen hebben gezet om hun uitstoot te verlagen, staan er veel beter voor als de regelgeving wordt aangescherpt en het steeds duurder wordt eraan te voldoen. Wij denken daarom dat er aantrekkelijke rendementen te zullen behalen zijn voor beleggers die de klimaatleiders kunnen onderscheiden van de achterblijvers.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.