Perspective

Waarom we de natuur investeerbaar moeten maken

Omdat de economische waarde van de natuur niet wordt becijferd, houden we er helemaal geen rekening mee. Maar Johan Rockström, de Zweedse klimaatwetenschapper met wie ik laatst tijdens de London Climate Action Week in een panel zat, bevestigde nogmaals: zonder de natuur zouden we de drempel van 1,5 graad al gepasseerd zijn. Een bekend gezegde onder managers is dat "wat wordt gemeten, wordt beheerd"; een cliché misschien, maar de pijnlijke waarheid als het over de natuur gaat.

De wereld begint te beseffen dat de economie niet alleen netto-nul, maar ook natuurpositief moet worden. Hittegolven en andere extreme weersomstandigheden herinneren ons eraan hoe kwetsbaar onze natuurlijke omgeving is. We moeten dan wel weten wat de natuur waard is. Het heeft 15-20 jaar gekost om duidelijke taal en begrijpelijke informatieverschaffing over CO2 onderdeel van de ondernemingsverslagen te maken. Voor de natuur zijn er op dit moment nog vrijwel geen bruikbare cijfers beschikbaar. Maar we hebben geen 15-20 jaar de tijd.

Ruim de helft van het mondiale bbp is afhankelijk van de natuur. Natuurbescherming en -behoud kan een sterke bijdrage leveren aan de inspanningen om de klimaatverandering te beperken. Er zit bovendien een maatschappelijk aspect aan: als natuurlijke klimaatoplossingen geen positieve sociale impact voor lokale gemeenschappen en hun burgers hebben, hebben ze geen toekomst. Investeerders moeten daarom vérgaand samenwerken.

Krachtig ingrijpen is een must. Bij Schroders hebben wij ervaren dat echte verandering op het gebied van diversiteit en inclusie een ingrijpende cultuuromslag in ons bedrijf vereist. Zo'n zelfde radicale omslag is nodig in onze houding tegenover de natuur.

En vermogensbeheerders zullen hun manier van werken fundamenteel moeten veranderen.

Bij Schroders volgen we een drieledige aanpak: 1) we zetten ons in om elk bedrijf waarin we beleggen, te bewegen hun houding tegenover de natuur te veranderen; 2) we gaan nieuwe, op de natuur gebaseerde beleggingsproducten ontwikkelen; 3) we gebruiken onze Solutions-divisie om kapitaal naar nieuwe en bestaande fondsen te leiden. Op deze manier helpen we onze klanten een positieve impact te maken, terwijl we ook de bronnen van hun rendement diversifiëren.

Net als bij netto-nul is er bij de inspanningen om natuurverlies te stoppen en te keren een duidelijke en cruciale rol voor de financiële sector weggelegd. Nu de VN-biodiversiteitstop, COP15, is verschoven naar december van dit jaar, moeten we deze maanden benutten om als sector een tandje bij te zetten. We hebben geen tijd te verliezen.

Actie voor de natuur begint met actie om een einde te maken aan de ontbossing. Volgens het IPCC veroorzaken "landbouw, bosbouw en ander landgebruik" 22% van de wereldwijde uitstoot, waarvan de helft (11%) door ontbossing en landconversie komt.

Dat betekent dat we goede metingen en data moeten hebben. Schroders heeft een ontbossings-scorekaart ontwikkeld om te beoordelen in hoeverre bedrijven blootstaan aan ontbossingsrisico's en hoe ze die beheren. En we hebben natuurlijk kapitaal en biodiversiteit tot prioriteit voor een actieve dialoog met bedrijven gemaakt.

Hoewel ontbossing steeds meer een beleggingsrisico wordt, is de natuur ook een aanzienlijke beleggingskans. Natuurlijke klimaatoplossingen hebben tot doel om ecosystemen te behouden, herstellen of verbeteren om CO2 uit de atmosfeer te absorberen en op te slaan. Uit onderzoek blijkt dat ze kunnen helpen ongeveer één derde deel van de klimaatdoelen van Parijs te verwezenlijken en de ernstigste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Eén cijfer drukt ons echter met de neus op de feiten: natuurlijke klimaatoplossingen mogen dan één derde van de oplossing vormen, er gaat nog geen 3% van alle klimaatfinanciering naar toe. Wat kunnen we daar aan doen?

Ik ben van mening dat wij een omslagpunt kunnen creëren en de investeringen kunnen versnellen.

De beleggingsargumenten worden dag na dag sterker, want CO2-rechten worden steeds duurder. Onder invloed van nationale netto-nul ambities en forse toezeggingen in de private sector zal de vraag naar geschikte compensatieprojecten exponentieel groeien. Bovendien komen er steeds verfijndere data en tools beschikbaar waarmee we de financiële waarde van de natuurlijke hulpbronnen kunnen berekenen.

Hoewel het aanbod aan projecten een uitdaging blijft, schept de groeiende vraag en activiteit op dit gebied nieuwe kansen om projectfinanciering, -structurering en -ontwikkeling te institutionaliseren.

Schroders is daarom opgetogen over de samenwerking met Conservation International Asia Pacific om in Singapore een van de eerste ondernemingen voor impactbeleggen op te richten die gespecialiseerd is in natuurlijk kapitaal. Doel van Akaria Natural Capital, zoals deze gaat heten, is de schaal en expertise op te bouwen om te investeren met impact, en nieuwe oplossingen te ontwikkelen om enkele belemmeringen voor de financiering weg te nemen.

Integraal onderdeel daarvan is een aanpak voor de sociale vraagstukken rond natuuractie, zodat deze beleggingen zowel mensen als plekken ten goede komen.

Het opwindende is dat het collectieve momentum rond dit onderwerp in onze sector toeneemt. Het beheerde vermogen dat belegd is in natuurlijke klimaatoplossingen is de laatste vijf jaar verdubbeld naar $21 miljard. De Natural Capital Investment Alliance, die tijdens COP26 door prins Charles werd gelanceerd, gaf een belangrijke aanzet tot deze verschuiving. De 15 leden van deze alliantie hebben nu of binnenkort beleggingsvehikels om te helpen kapitaal in natuurgerichte projecten te investeren.

De energietransitie is een complex proces. De overgang naar een natuurpositieve wereld zal niet zonder slag of stoot gaan. Maar de urgentie is groot, en we moeten dit project investeerbaar maken. Daarom zal de financiële sector, vooruitblikkend naar de tweede helft van het jaar, zich moeten aansluiten bij de vele partijen die in actie komen voor de natuur.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.