Perspective

Zes thema's voor actief aandeelhouderschap in 2022


Samen met de fondsbeheerders en de analisten van het duurzaamheidsteam willen wij dit jaar de volgende onderwerpen prioriteit geven.

De belangrijkste ESG-dialoogthema's

De afgelopen jaren werd het nieuws beheerst door naar het klimaat, vooral in de aanloop naar COP26. Dit zal zo blijven, maar wij verwachten dat er in 2022 meer oog komt voor sociale thema's zoals personeelsbeleid, mensenrechten, diversiteit en inclusie.

Ook biodiversiteit en grondstoffenschaarste zullen hoger op de agenda komen te staan, naast het klimaat op zich.

1. Klimaat

De roep om klimaatdoelen te formuleren en te publiceren klinkt luider dan ooit. Begin 2021 hebben we de bestuursvoorzitters van de 350 grootste bedrijven op de Londense beurs (FTSE 350) aangeschreven met het verzoek hun transitieplannen te publiceren, gevolgd door een soortgelijk verzoek in Europa en de VS.

We blijven de bedrijven in onze portefeuille, vooral die met de hoogste risico's, vragen om doelen vast te stellen.

Schroders zelf heeft zich verbonden om naar een netto-nul uitstoot toe te werken. Dee invloed die we door middel van engagement kunnen uitoefenen, is cruciaal om dat te bereiken.

2. Biodiversiteit en grondstoffenschaarste

604099_Webchart_1_NLBE_Chart_1.png

Zoals in bovenstaande figuur te zien is, neemt de impact van de mens op de natuurlijke omgeving in alarmerend tempo toe. Het onderzoek naar biodiversiteit en grondstoffenschaarste zal steeds meer toegespitst worden op specifieke segmenten.

Het onderzoeksteam van Schroders richt zijn aandacht inmiddels al op onderwerpen als ontbossing, duurzame voedselvoorziening/landbouw en afvalbeheer.

Naast ons eigen dialoogprogramma gaan we met andere partijen samenwerken om bedrijven te bewegen tot transparantie over hun kwetsbaarheid voor natural capital risico's.

3. Personeelsbeleid

Door de pandemie is er nu volop aandacht voor personeelsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van thuiswerken of van gezondheid, veiligheid en welzijn op de werkplek.
Een belangrijk onderwerp zijn de flexibele en alternatieve arbeidsvormen die de laatste jaren opgang maken.

Hoewel deze nieuwe arbeidsvormen voordelen kunnen hebben en zullen blijven bestaan, moeten bedrijven die direct of indirect afhankelijk zijn van dergelijke constructies verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van deze werkers.

Aan het begin van de crisis en in de periode daarna hebben wij onze steun betuigd aan bedrijven die hun best doen om hun werknemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk te beschermen.

Nu de economie in veel landen langzaam weer normaliseert, is het van belang dat ze hier voorrang aan blijven geven.

4. Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie blijven hoog op onze dialoog-agenda staan en zullen vanaf 2022 een prominent zelfstandig thema zijn.

In het verleden ging het bij diversiteit in onze branche vooral over genderdiversiteit aan de top.

Wij willen blijven aandringen op uitbreiding van dit thema, zowel verticaal als horizontaal: vanuit bestuur en management naar de hele organisatie en naar aspecten zoals ras, sociaaleconomische klasse en LHBTI.

In het VK bijvoorbeeld werd in de Parker Review, een rapport over etnische diversiteit in ondernemingsbesturen, geadviseerd dat FTSE100-bedrijven in 2021 ten minste één bestuurder "of colour" zouden moeten hebben. Volgens de jongste update heeft 37% van de onderzochte bedrijven nog geen enkele bestuurder met een etnische minderheidsachtergrond.

In november heeft Schroders de FTSE100-bestuursvoorzitters hierover aangeschreven en vanaf 2022 zullen wij bij elk FTSE 100-bedrijf dat niet aan de eis voldoet, tegen de voorzitter van de benoemingscommissie stemmen.

5. Mensenrechten

Volgens ons is het belangrijk het thema mensenrechten te bekijken vanuit de impact die bedrijven op rechthebbenden kunnen hebben.

Denk hierbij aan de werkers – bijvoorbeeld via de toeleveringsketen; lokale gemeenschappen – via de impact van hun activiteiten; en consumenten – via de producten en diensten die ze leveren.

In 2021 was het 10 jaar geleden dat de UN Guiding Principles on Business & Human Rights (UNGP's) werden aangenomen. Dit is een verzameling richtlijnen voor staten en bedrijven om mensenrechtenschendingen in het bedrijfsleven te voorkomen en aan te pakken.

Een dialoog met bedrijven is nodig om de invoering en toepassing van deze gedragsregels in de komende 10 jaar te stimuleren en op te schalen.

Ook op het vlak van digitale rechten ontstaan er steeds meer zorgen, over desinformatie en privacy bijvoorbeeld. Ook die vallen onder de rubriek sociale kwesties.

Een ander, enorm belangrijk vraagstuk dat tijdens de pandemie aan het licht kwam, is de toegang tot medicijnen.

Ondernemingsbestuur, toezicht en AVA-seizoen

6. Ondernemingsbestuur

Het zesde hoofdthema dat wij als actieve aandeelhouders in 2022 willen oppakken, is ondernemingsbestuur, dat het fundament onder alle ESG-thema's vormt.

Wij voorzien een steeds kritischer opstelling als het gaat om stemgedrag en aandeelhoudersresoluties, vooral over klimaatgerelateerde onderwerpen. Andere trends zijn de opkomst van "Say on Climate"-stemmingen tijdens AVA's, aandeelhoudersvoorstellen over raciale kwesties en het groeiende belang van duurzaamheidscijfers in de rapportages.

Een constructieve dialoog tussen bestuurders en beleggers is een krachtig instrument om duurzame resultaten te bereiken die de samenleving en alle belanghebbenden ten goede komen.

Daarom gaan wij een aantal commissarissen uitnodigen voor een gesprek over hoe zij over deze onderwerpen denken.