Udostępnij

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Materiał marketingowy

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities oferuje inwestorom dostęp do niektórych z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Relatywnie do rynków rozwiniętych rynki wschodzące oferują szanse na ponadprzeciętne zyski, dzięki swojemu potencjałowi do długoterminowego wzrostu. Polityka inwestycyjna, która nie jest ograniczona benchmarkiem, pozwala poszukiwać wysokiej alfy1, tak, aby osiągać wynik wyższy od indeksu MSCI Emerging Markets.

Dlaczego warto zainwestować?

  • Inwestycje w akcje na światowych rynkach wschodzących dają dostęp do wielu szybko rozwijających się gospodarek na całym świecie.
  • Przewaga konkurencyjna dzięki zróżnicowanym czynnikom: atrakcyjna sytuacja demograficzna, duża baza surowców i niskie koszty pracy. Czynnikiem wspierającym wzrost powinny być także reformy wdrażane w niektórych krajach.
  • Fundamenty gospodarcze rynków wschodzących są zazwyczaj solidne i ogólnie silniejsze niż w krajach rozwiniętych.
  • Inwestorzy powinni korzystać z długoterminowych wzrostów cen akcji na rynkach wschodzących, które to coraz lepiej odzwierciedlają solidne fundamenty gospodarek.

Dane funduszu

Kod ISIN LU1280497972
Kod Bloomberg SGEA1PL:LX
Data uruchomienia funduszu 19.01.2007
Benchmark MSCI Emerging Markets Net TR PLN Hedged
Roczna opłata za zarządzanie 1,50%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)2 2,43%

Informacje o ryzyku

– Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania na czas
wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku tych papierów wartościowych.
– Awarie u dostawców usług mogą prowadzić do strat lub zakłóceń w działalności funduszu.
– Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne3 bazujące na dźwigni finansowej4, co zwiększa jego podatność na określone zmiany
rynkowe lub zmiany stóp procentowych i może wpływać na ponadprzeciętną zmienność oraz ryzyko zanotowania straty.
– W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub
wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.
– Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.
– Ceny akcji podlegają codziennym zmianom, w zależności od wielu czynników, w tym informacji o charakterze ogólnym, gospodarczym, branżowym czy dotyczących danej spółki.
– Fundusz może posiadać ekspozycje na różne waluty. Zmiany kursów walut mogą powodować straty.
– Cena instrumentu pochodnego może nie kształtować się w oczekiwany sposób, co może powodować straty przekraczające koszt nabycia instrument pochodnego.
– Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj niosą ze sobą wyższe ryzyko polityczne, ryzyko prawne, ryzyko kontrahenta oraz ryzyko operacyjne.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

 

1  Współczynnik alfa pozwala określić, czy aktywnie zarządzany portfel charakteryzuje się wartością dodaną względem dodatkowego ryzyka i zysku ryzyka ponoszonego w porównaniu do benchmarku. Dodatnia wartość współczynnika alfa wskazuje, że zarządzający generuje wartość dodaną.

2 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w lipcu 2018 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

3  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

4 Dźwignia finansowa zazwyczaj odnosi się do funduszu, którego ponad 100 % wartości aktywów netto zainwestowane jest w aktywa lub rynki. Celem dźwigni może być podjęcie większego ryzyka w celu osiągnięcia większego dochodu. Może też jednak służyć do redukcji ryzyka w portfelu. Dźwignia osiągana jest poprzez łączenie instrumentów pochodnych z bardziej tradycyjnymi inwestycjami w akcje lub obligacje.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.