Udostępnij

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Materiał marketingowy

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities oferuje inwestorom dostęp do niektórych z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. W odróżnieniu od rynków rozwiniętych rynki wschodzące oferują szanse na ponadprzeciętne zyski, dzięki swojemu potencjałowi do długoterminowego wzrostu. Polityka inwestycyjna niepowiązana z benchmarkiem pozwala poszukiwać wysokiej alfy1, tak, aby osiągać wynik wyższy od indeksu MSCI Emerging Markets.

Dlaczego warto inwestować?

  • Inwestycje w akcje na światowych rynkach wschodzących dają dostęp do wielu szybko rozwijających się rynków na całym świecie, odpowiadających obecnie za ponad 70 % globalnego wzrostu.
  • Przewaga konkurencyjna dzięki zróżnicowanym czynnikom: atrakcyjna sytuacja demograficzna, duża baza surowców i niskie koszty pracy. Czynnikiem wspierającym wzrost powinny być także reformy wdrażane w niektórych krajach.
  • Fundamenty gospodarcze rynków wschodzących są zazwyczaj solidne i ogólnie silniejsze niż w krajach rozwiniętych.
  • Inwestorzy powinni korzystać z długoterminowych wzrostów cen akcji na rynkach wschodzących, które to coraz lepiej odzwierciedlają solidne fundamenty gospodarek.

Dane funduszu

Kod ISIN LU1280497972
Kod Bloomberg SGEA1PL:LX
Data uruchomienia funduszu 19.01.2007
Benchmark MSCI Emerging Markets Net TR PLN Hedged
Roczna opłata za zarządzanie 1,50%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)** 2,39%

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Fundusz może inwestować w produkty strukturyzowane, by uzyskać dostęp do rynków objętych ograniczeniami. W przypadku niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązań wartość produktów strukturyzowanych może być zerowa.
– Papiery wartościowe inne niż o standardzie inwestycyjnym zwykle przynoszą większą stopę zwrotu niż wyżej wyceniane papiery wartościowe, lecz wiążą się z większym ryzykiem rynkowym, kredytowym i dotyczącym niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.
– Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania na czas wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku tych papierów wartościowych.
– Inwestycje w instrumenty rynków pieniężnych i lokaty w instytucjach finansowych mogą wiązać się z wahaniami cen lub niewywiązaniem się ze zobowiązań przez emitenta. Niektóre ze zdeponowanych kwot mogą zostać niezwrócone funduszowi.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Inwestycje w obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym powiązane instrumenty pochodne2, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.
– W przypadkach gdy fundusz (lub podmiot zarządzający) posiada znaczący odsetek akcji jednej lub większej liczby spółek, przeprowadzenie szybkiej transakcji sprzedaży tych akcji może być trudne. Może mieć to wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach rynkowych, na jego zdolność do przeprowadzania na żądanie transakcji umorzenia.
– Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie
do zmian na rynkach.
– Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
– Wschodzące rynki akcji mogą charakteryzować się większą niestabilnością niż rynki akcji w stabilnych gospodarkach. Inwestycje w waluty mogą wiązać się z ryzykiem walutowym.
– Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Limit ustalony przez zarządzającego funduszem

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

1  Współczynnik alfa pozwala określić, czy aktywnie zarządzany portfel charakteryzuje się wartością dodaną względem dodatkowego ryzyka i zysku ryzyka ponoszonego w porównaniu do benchmarku. Dodatnia wartość współczynnika alfa wskazuje, że zarządzający generuje wartość dodaną.

2  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.