Udostępnij

Schroder ISF Global Credit High Income

Fundusz Schroder ISF Global Credit High Income ma na celu zapewnienie wysokich stóp zwrotu — głównie przez inwestycje w wybrany portfel obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych.

Dlaczego warto inwestować?

  • Korzysta z możliwości elastycznego inwestowania w pełne spektrum dostępnych papierów wartościowych — zapewniając dywersyfikację i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.
  • Oferuje inwestorom szeroki zakres możliwości dzięki globalnym inwestycjom i poszukiwaniu najlepszych źródeł zysku.
  • Kładzie nacisk na stabilny strumień dochodów.
  • Korzysta ze wsparcia zintegrowanego i wyposażonego w odpowiednie zasoby zespołu specjalistów od papierów dłużnych, długu korporacyjnego i długu rynków wschodzących — rozlokowanych na całym świecie i posiadających lokalny dostęp do rynków, którymi się zajmują.
  • Atrakcyjna klasa aktywów w czasach niskich stóp procentowych.

 

Kod ISIN LU0903428786
Kod Bloomberg SGHA1HP LX
Data uruchomienia funduszu

25/01/2011

Data powstania jednostki w PLN Hedged 03/04/2013
Benchmark Global High Income Bond Composite Benchmark*
Roczna opłata za zarządzanie 1,0%
Roczna opłata dystrybucyjna 0,50%
Maksymalna opłata wstępna 2%

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie.

*Tylko na potrzeby raportowania.

Schroder International Selection Fund jest określana jako Schroder ISF.