Udostępnij
Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU1814678782
Waluta: PLN
24/11/2020

up 0,7740 (0,20%)

Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged

Cele inwestycyjne

Fundusz stawia sobie za cel wypracowywanie wzrostu wartości kapitału i dochodu w USD w wysokości 3-miesięcznego LIBOR +5% rocznie (pomniejszone o wydatki) w oparciu o okresy trzech lat kroczących, inwestując w szeroką gamę klas aktywów na całym świecie. Nie ma gwarancji, że cel ten zostanie osiągnięty, a Państwa kapitał jest narażony na ryzyko.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów takie jak zbywalne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne.
Do 40% aktywów funduszu może być inwestowane w otwarte fundusze inwestycyjne. Jednakże w miarę wzrostu funduszu zarządzający zakłada, że fundusz będzie inwestował mniej niż 10% aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne. Fundusz może inwestować w obligacje o ocenie wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego (według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji oceniającej wiarygodność kredytową).
Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Przegląd

Klasa aktywówStrategie wielu klas aktywów
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemSimon Doyle
Data uruchomienia funduszu07/12/2016
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa16/05/2018
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna13,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %

1 Do 3% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 3.09278% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU1814678782
SEDOLBG13K21
BloombergSCHGA1P LX
CUSIPL8147B752
ReutersLU1814678782.LUF
Valoren41645677

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec