Udostępnij

Zastosowanie zasad wyceny przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych

Subfundusze należace do Schroder International Selection Fund

Subfundusze należące do Schroder Special Situations Fund

Znajdujemy się obecnie w okresie znaczącej zmienności rynkowej. Z związku z tą sytuacją pojawiła się potrzeba rozważenia tego, w jaki sposób powinniśmy właściwie wyceniać papiery wartościowe z obszaru niektórych klas aktywów.

W związku z tym, że w Schroders przede wszystkim zależy nam na sprawiedliwym traktowaniu inwestorów zastosowaliśmy w naszych funduszach odpowiednie zasady wyceny, by poradzić sobie z tą zmiennością. Oznacza to, że w stosownych przypadkach dokonane zostanie dostosowanie, tak aby papiery wartościowe utrzymywane w niektórych z naszych funduszy wyceniane były po cenie, która naszym zdaniem byłaby możliwa do osiągnięcia na rynku.

Decyzja ta została podjęta w celu ochrony interesów inwestorów w naszych funduszach oraz sprawiedliwego traktowania zarówno tych, którzy utrzymują inwestycje, jak i tych, którzy umarzają środki.

Te zasady mogą mieć zastosowanie wraz z korektą rozwodnienia, która jest korektą opublikowanej wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa w celu przeciwdziałania wpływowi kosztów transakcji i innych kosztów.

Połączenie tych korekt może obecnie skutkować łącznym dostosowaniem w wysokości od 1% do 5% dziennej wartości aktywów netto funduszu, w zależności od utrzymywanych pozycji i warunków rynkowych.

Te dostosowania nie odzwierciedlają stopy zwrotu funduszy. Są one konsekwencją wpływu nadzwyczajnych okoliczności rynkowych, z którymi obecnie mamy do czynienia. Wciąż monitorujemy sytuację i podejmiemy stosowne działania, w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania wszystkich inwestorów. Jeśli zmienność rynkowa powróci do normalnych poziomów, będziemy spodziewać się powrotu do naszej tradycyjnej metodologii wyceny.

Lista funduszy znajdujących się w gamie produktowej Schroder International Selection Fund oraz Schroder Special Situations Fund, których dotyczą powyższe ustalenia dostępna jest na żądanie. Prosimy mieć na uwadze, że ta lista codziennie może ulec zmianie.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego funduszu prosimy o skontaktowanie się z Twoim doradcą finansowym lub o wysłanie swojego zapytania na adres europeclientservices@schroders.com