/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

Global Climate Change

Przyszłość jest tutaj - już dziś rozpocznij swoją podróż inwestycyjną związaną ze zmianami klimatycznymi

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Wpływ globalnego ocieplenia na gospodarkę i przedsiębiorstwa będzie dalekosiężny i głęboki. Wierzymy, że spółki, które rozpoznają zagrożenia i wcześnie podejmują wyzwania lub stanowią część rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, w ostatecznym rozrachunku osiągną lepsze wyniki niż cały rynek.

Schroder ISF Global Climate Change Equity to aktywnie zarządzany fundusz tematyczny, który wykorzystuje możliwości na całym świecie poprzez inwestowanie w spółki, na które naszym zdaniem pozytywny wpływ będą miały wysiłki zmierzające do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Główne zalety

Spojrzenie poza oczywistości

To nie jest typowy fundusz zajmującym się zmianami klimatycznymi. Zmiany klimatyczne będą miały wpływ na każdą firmę, dlatego szukamy możliwości w globalnym i zróżnicowanym zestawie możliwości, a nie ograniczamy się do poszczególnych sektorów. W ten sposób jesteśmy w stanie zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel różnych spółek z różnych sektorów, wszystkie związane ze zmianami klimatycznymi. Wykluczamy jednak spółki, które generują znaczące przychody z paliw kopalnych.

Sięgając głębiej

Nie wierzymy w poleganie wyłącznie na tradycyjnych miarach, takich jak ślad węglowy. Używamy autorskich narzędzi i analiz, aby stworzyć bardziej szczegółowy i dokładny obraz tego, jak firmy i branże będą się rozwijać i dostosowywać. Szukamy odpowiedzi na pytanie, jak zmiany klimatu wpłyną na przychody, marże, koszty bieżące, wyceny i wpływ na cały łańcuch wartości. Daje nam to najlepszą możliwość wyboru spółek, które rozkwitną jako część gospodarki niskoemisyjnej, a ostatecznie potencjalnie przyniosą Państwu lepsze zyski.

Zespół specjalistów ds. zmian klimatu

Inwestowanie w zmiany klimatyczne jest skomplikowane, ale my wykonujemy ciężką pracę za Ciebie dzięki naszemu dużemu zespołowi doświadczonych profesjonalistów. Nasz zespół posiada doświadczenie inwestycyjne w sektorach takich jak technologia, energia, media, materiały i motoryzacja - dokładnie tych, na które zmiany klimatyczne będą miały wpływ. Mamy również dedykowany zespół ds. zrównoważonego rozwoju, który rozumie naukę o zmianach klimatycznych i ich powiązaniach z trendami ekonomicznymi, a także naukowców zajmujących się danymi, którzy dostarczają nam unikalnych spostrzeżeń, których inni mogą nie być w stanie dostrzec.

Robimy to od dawna

Inwestowanie w zmiany klimatyczne nie jest czymś, w co zaangażowaliśmy się niedawno. Schroder ISF Global Climate Change Equity działa z powodzeniem od 2007 roku i był jednym z pierwszych w swojej branży. Przez ten czas nasza filozofia i metoda działania nie uległy zmianie.

Informacje o ryzyku

  • Ryzyko kontrahenta: Fundusz może mieć uzgodnienia umowne z kontrahentami. W przypadku niemożności wypełnienia przez kontrahenta swoich zobowiązań, jego suma należna funduszowi może stanowić stratę, całkowitą lub częściową.
  • Ryzyko dotyczące rynków wschodzących i granicznych: Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obarczone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.
  • Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi – efektywne zarządzanie portfelem: Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Cena instrumentu pochodnego może nie kształtować się w oczekiwany sposób oraz powodować straty przekraczające koszt nabycia instrumentu pochodnego, czego konsekwencją mogą być straty dla funduszu.
  • Ryzyko walutowe: Wartość funduszu może spaść w wyniku zmian kursów walutowych.
  • Ryzyko operacyjne: Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.
  • Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.
  • Międzybankowe stopy procentowe (IBOR): Przejście rynków finansowych od stosowania międzybankowych stóp procentowych (IBOR) do alternatywnych stóp referencyjnych może wpłynąć na wycenę niektórych aktywów oraz zakłócić płynność niektórych instrumentów. Może to wpłynąć na wyniki inwestycyjne funduszu.
  • Ryzyko płynności: W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.

Ważne informacje: Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży tytułów uczestnictwa.
Zapisów na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w tytuły funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie.
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny tytułów uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.
Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www. schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.