/pl/sysglobalassets/events/road-show-2019/lens_thick_light.svg

Global Sustainable Growth

Długoterminowa wartość tworzona poprzez długotrwałe relacje

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Dąży do zapewnienia wzrostu kapitału poprzez globalne inwestycje w akcje spółek, które są zarządzane długoterminowo i biorą pod uwagę ich wpływ na wszystkich interesariuszy. Wierzymy, że te firmy zarządzane w sposób zrównoważony są w stanie zapewnić najwyższy wzrost i długoterminowe stopy zwrotu z inwestycji.

Pomimo tego, rynek nadal w dużej mierze skupia się na tradycyjnych wskaźnikach finansowych, uporczywie ignoruje te czynniki zrównoważonego rozwoju, przez co może niedoceniać fundamentalnej wartości i długoterminowego potencjału wzrostu firmy. Ta nieefektywność rynku stwarza możliwości inwestycyjne, które mogą być wykorzystane przez aktywnych inwestorów. 

Główne zalety

Unikalne podejście do budowania przyszłościowego, zrównoważonego portfela

Szczegółowa ocena zrównoważonego rozwoju jest włączona do naszego procesu badawczego za pomocą naszego autorskiego wskaźnika SQ (Sustainability Quotient).
Jest to dogłębna, wybiegająca w przyszłość, jakościowa ocena długoterminowej stabilności modelu biznesowego firmy i perspektyw jej rozwoju, oparta na relacjach z interesariuszami. To pomaga nam zidentyfikować "dobre" firmy, które są również dobrymi inwestycjami. 

Połączenie możliwości spółki Schroders w celu odkrycia zrównoważonych zwycięzców przyszłości

Prawdziwa współpraca między zespołami Schroders Global & International Equity i Sustainability, wykorzystująca siłę fundamentalnych zasobów badawczych Schroders oraz doświadczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania.
Opieramy się na pracy zespołu Schroders ds. zrównoważonego rozwoju, który prowadzi odgórne badania tematyczne w takich obszarach, jak zmiany klimatu, wykorzystanie tworzyw sztucznych i bezpieczeństwo cybernetyczne, które uzupełniają badania oddolne prowadzone przez zespół.

Inwestowanie to tylko jeden element układanki, kluczowe jest aktywne zaangażowanie 

Zrównoważone inwestowanie dotyczy w takim samym stopniu sposobu, w jaki posiadamy firmy, jak i tych, które decydujemy się kupić. Jako długoterminowi akcjonariusze uważamy się za aktywnego właściciela spółek, w które inwestujemy. Wierzymy, że możemy dokonać pozytywnych zmian w praktykach firm i przyczynić się do poprawy zysków akcjonariuszy i szerszych wyników społecznych. 

Informacje o ryzyku

  • Ryzyko kontrahenta: Fundusz może mieć uzgodnienia umowne z kontrahentami. W przypadku niemożności wypełnienia przez kontrahenta swoich zobowiązań, jego suma należna funduszowi może stanowić stratę, całkowitą lub częściową.
  • Ryzyko dotyczące rynków wschodzących i granicznych: Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obarczone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.
  • Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi – efektywne zarządzanie portfelem: Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Cena instrumentu pochodnego może nie kształtować się w oczekiwany sposób oraz powodować straty przekraczające koszt nabycia instrumentu pochodnego, czego konsekwencją mogą być straty dla funduszu.
  • Ryzyko walutowe: Wartość funduszu może spaść w wyniku zmian kursów walutowych.
  • Ryzyko operacyjne: Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.
  • Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.
  • Międzybankowe stopy procentowe (IBOR): Przejście rynków finansowych od stosowania międzybankowych stóp procentowych (IBOR) do alternatywnych stóp referencyjnych może wpłynąć na wycenę niektórych aktywów oraz zakłócić płynność niektórych instrumentów. Może to wpłynąć na wyniki inwestycyjne funduszu.
  • Ryzyko płynności: W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.

Ważne informacje

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży tytułów uczestnictwa.
Zapisy na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami).
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu.
Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie.
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny tytułów uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.
Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie.
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799.
Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.