/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

Healthcare Innovation

Inwestowanie w światowe zdrowie

Schroder ISF Healthcare Innovation

Globalny portfel akcji, który daje inwestorom możliwość uczestniczenia w temacie, który jest ważny dla nas wszystkich - nasze zdrowie. Nowa fala innowacji przekształca opiekę zdrowotną w różnych jej aspektach. Korzyści są oczywiste.

Główne zalety

Patrząc głębiej niż na wierzchołek góry lodowej

Możliwości w służbie zdrowia wykraczają poza nagłówki gazet. W celu skonstruowania optymalnego portfela patrzymy szeroko na pięć podsektorów opieki zdrowotnej.

Skoncentrowany, ale zdywersyfikowany portfel zapewniający długoterminowe zyski

Opieka zdrowotna oferuje szerokie możliwości inwestycyjne. Przyglądamy się całemu sektorowi, aby zbudować portfel zawierający od 50 do 70 akcji, które odzwierciedlają nasze najlepsze pomysły. Wynik tego portfela ma być wystarczająco zróżnicowany, aby zapewnić stabilne zyski w długim okresie.

Wykorzystanie mocy danych

Podczas gdy tradycyjne badania są kluczowym elementem naszego procesu, nasz dział Data Insights zapewnia dodatkowy wgląd w sytuację. Zespół ponad 20 naukowców zajmujących się danymi, statystyków i matematyków uzupełnia tradycyjne dane finansowe alternatywnymi zestawami danych i technikami, w tym sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, aby znaleźć firmy, które kształtują przyszłość opieki zdrowotnej.

 

Źródło: Schroders, czerwiec 2020 r.

Informacje o ryzyku

  • Ryzyko kontrahenta: Fundusz może mieć uzgodnienia umowne z kontrahentami. W przypadku niemożności wypełnienia przez kontrahenta swoich zobowiązań, jego suma należna funduszowi może stanowić stratę, całkowitą lub częściową.
  • Ryzyko koncentracji: Fundusz może być skoncentrowany na ograniczonej liczbie regionów geograficznych, sektorów przemysłu, rynków lub poszczególnych pozycji. Może to znacząco wpływać na wartość funduszu, zarówno ją zwiększając, jak i obniżając.
  • Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi – efektywne zarządzanie portfelem: Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Cena instrumentu pochodnego może nie kształtować się w oczekiwany sposób oraz powodować straty przekraczające koszt nabycia instrumentu pochodnego, czego konsekwencją mogą być straty dla funduszu.
  • Ryzyko walutowe: Wartość funduszu może spaść w wyniku zmian kursów walutowych.
  • Ryzyko operacyjne: Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.
  • Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.
  • Międzybankowe stopy procentowe (IBOR): Przejście rynków finansowych od stosowania międzybankowych stóp procentowych (IBOR) do alternatywnych stóp referencyjnych może wpłynąć na wycenę niektórych aktywów oraz zakłócić płynność niektórych instrumentów. Może to wpłynąć na wyniki inwestycyjne funduszu.
  • Ryzyko płynności: W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.

Ważne informacje

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży tytułów uczestnictwa.
Zapisów na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami).
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu.
Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie.
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny tytułów uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.
Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie.
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799.
Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.