Inwestowanie ma wyższy priorytet niż majątek trwały i oszczędzanie


Inwestorzy wyższy priorytet przypisują dalszym inwestycjom niż nabyciu majątku trwałego, spłacie zadłużenia czy ulokowaniu środków na rachunkach oszczędnościowych, to główny wniosek płynący z nowego badania.

W ujęciu globalnym, 23% inwestorów zapytanych o ich plany wobec dochodu rozporządzalnego w następnym roku wskazało, że najwyższy priorytet ma dla nich ulokowanie środków na rynkach. Zaledwie 13% odpowiedziało, że najważniejsze jest inwestowanie w bądź nabywanie majątku trwałego, podczas gdy 9% wskazało na chęć spłaty zadłużenia.

Schroders Globalne Badanie Inwestorów (GIS) 2017, w którym wzięło udział ponad 22.000 inwestujących osób z całego świata wskazało, że skłonność do inwestowania na rynkach jest największa w Azji, a najniższa w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Europie.

Jeżeli myślisz o swoim dochodzie rozporządzalnym, to jaki jest Twój jeden, nadrzędny priorytet w następnym roku?...

 

W ujęciu globalnym, 16% osób odpowiedziało, że najwyższy priorytet będzie dla nich miało oszczędzanie na rachunku bankowym.

Sheila Nicoll OBE, Head of Public Policy w Schroders, powiedziała: "W każdym kraju zagadnienia finansowe są inne. Jednak jednym wspólnym aspektem jest to, że ludzie nie maja skłonności do odkładania wystarczającej ilości pieniędzy, by zapewnić bezpieczeństwo finansowe w przyszłości.

“Jest zatem pocieszeniem fakt, że Ci którzy rozpoczęli już inwestowanie dostrzegają korzyści, a blisko 40% inwestorów na świecie jako priorytet na przyszły rok wskazało dalsze inwestowanie bądź oszczędzanie. Dodatkowe 10% wskazało, że skupi się przede wszystkim na emeryturze Dla kontrastu, zaledwie 11% priorytet nadaje wydatkom na dobra luksusowe.

"Jeśli ludzie potrafiliby regularne oszczędzanie i inwestowanie uczynić nawykiem, to ostatecznie uczyniłoby to o wiele łatwiejszym osiąganie ich celów inwestycyjnych".

Badanie wskazało również, że 13% osób nadało priorytety nabyciu lub zainwestowaniu w majątek trwały. Ta liczba była zasadniczo taka sama na wszystkich kontynentach. Pośród millenialsów, 16% nadało majątkowi trwałemu najwyższy priorytet, w porównaniu z zaledwie 11% wśród starszych generacji.

Większa rozbieżność pomiędzy kontynentami dotyczyła zadłużenia.  W obydwu Amerykach dla 11% osób priorytetem jest spłata zadłużenia (w tym hipotecznego), w porównaniu z 9% w Europie oraz 5% w Azji.

Skłonność do nadania priorytetu inwestycjom okazała się jeszcze bardziej zróżnicowana pod względem geograficznym.

Kto nadaje priorytet inwestycjom?

Najczęściej priorytet inwestowaniu na rynkach nadawały osoby z Azji:

  • 32% osób nadało priorytet inwestycjom, w porównaniu do 20% Europejczyków oraz 19% inwestorów z obu Ameryk.
  • Ta prawidłowość znalazła odzwierciedlenie w wynikach dla krajów.

W poniższej tabeli zaprezentowano kraje, w których osoby były najbardziej skłonne do nadawania inwestowaniu najwyższego priorytetu w najbliższym roku. W czołówce skupiły się kraje z Azji. Kraje zachodnie, dla kontrastu, wystąpiły licznie na dole zestawienia, odgraniczając ostatnią w tabeli Koreę Południową.

Kraje, w których inwestowanie dochodu rozporządzalnego jest priorytetem ...oraz kraje, gdzie inwestowanie jest najmniej ważne...

 

W Europie największe zaangażowanie w inwestowanie wykazano w Szwecji (29%), a następnie we Włoszech (26%) i Portugalii (23%).

Jeśli zaś chodzi o nadanie priorytetu zadłużeniu, to najwyższą pozycję na świecie zajęła Kanada (18%), za którą uplasowały się RPA (17%), Holandia (16%) oraz Australia (14%). Chińscy inwestorzy byli najmniej skłonni do rozważenia redukcji zadłużenia - zaledwie 2% wskazało, że jest to ważne.

Wydatki na bardzo kosztowne dobra luksusowe miały największą wagę w Australii, gdzie 21% osób przypisało im najwyższy priorytet. Australia i Wlk. Brytania zajęły równorzędne drugie miejsce w tym obszarze, z 17% udziałem respondentów nadających priorytet wydatkom na dobra luksusowe. Najmniej ważne były one na Tajwanie oraz w Indonezji, gdzie odpowiednio zaledwie dla 2% i 4% osób były sprawą pierwszorzędną.

 

Oszczędzanie pozostaje popularne

Biorąc pod uwagę, że stopy procentowe są tak niskie w większości państw rozwiniętych oraz wzrastającą inflację, w badaniu odkryto zaskakujący poziom lojalności wobec rachunków oszczędnościowych. Utrzymując gotówkę na rachunkach bankowych oszczędzający często tracą pieniądze w ujęciu realnym.

Zaangażowanie w oszczędzanie było najwyższe w Portugalii (29%) oraz w Rosji (24%).

Porównaliśmy tę wartość dla każdego z krajów z odsetkiem osób planujących inwestowanie na rynkach. Pomimo wysokich historycznych stóp zwrotów z inwestycji, inwestorzy w wielu krajach postrzegali rachunki depozytowe jako najlepsze miejsce dla ich wolnej gotówki na najbliższy rok.

Oszczędności były bardziej popularne w Portugalii, z wynikiem 29% vs. 23% za inwestycjami oraz w Rosji, z rezultatem 24% w porównaniu z 18% i we Francji (21% vs. 16%).

W Azji, obywatele Korei Południowej również preferowali ulokowanie pieniędzy w banku, z wynikiem 19% vs.12%. Nawet w USA, które posiadają mocną kulturę inwestycyjną, wyniki wyniosły 16% versus 17%.

Nadawanie priorytetu oszczędzaniu vs. inwestowaniu

 

Źródło: Schroders Globalne Badanie Inwestorów 2017

Ważne informacje: Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 1 do 30 czerwca 2017 r., niezależnego badania online obejmującego 22 100 inwestorów z 30 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, ZEA, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. To badanie definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 lat dokonali zmian w swoim portfelu. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Na terytorium Ameryki Północnej, niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, zarejestrowanego w SEC doradcy, dostarczającego produkty i usługi zarządzania aktywami klientom z USA i Kanady. Dla wszystkich pozostałych wydawcą dokumentu jest spółka Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londyn EC2V 7QA. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.