印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: czerwiec 2017

Aktualizacja prognoz: ryzyko polityczne traci na znaczeniu, wracają obawy o kwestie makro

12.06.2017

Azad Zangana

Azad Zangana

Senior European Economist and Strategist

Craig Botham

Craig Botham

Emerging Markets Economist

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

W skrócie:

  • Globalne ożywienie gospodarcze pozostaje niezachwiane, a inflacja, wraz z wygaszaniem czynnika szokowego w postaci cen energii, osiągnęła najwyraźniej szczytowy poziom. Na znaczeniu straciło ryzyko polityczne, podczas gdy na pierwszy plan powróciły bardziej tradycyjne czynniki makroekonomiczne, przesuwające ryzyka w kierunku deflacji.
  • Rozwój gospodarczy w strefie euro wciąż przewyższa oczekiwania. Chociaż inflacja wzrosła, to jednak w najbliższych miesiącach powinien nastąpić jej spadek, co z kolei przełoży się na zmniejszenie presji na zaostrzenie polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny.
  • Pomimo, że zgodnie z oczekiwaniami tempo wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii spowolniło, to jednak powinno się ożywić w dalszej części roku, wraz z osiągnięciem szczytu inflacji.
  • Obniżyliśmy nasze perspektywy wzrostu większości gospodarek z grupy BRIC, z racji pogorszenia się ich specyficznych uwarunkowań. Póki co Chiny wychodzą z trudności obronną ręką. Po silnym wzroście w pierwszym kwartale oczekiwane jest spowolnienie w dalszej części roku, gdy odczuwalne będą skutki bardziej restrykcyjnej polityki.

Aktualizacja oczekiwań: ryzyko polityczne traci na znaczeniu, wracają obawy o kwestie makro

Globalny wzrost gospodarczy pozostaje nienaruszony, podczas gdy najwyraźniej inflacja osiągnęła swój szczyt w następstwie ustabilizowania się poziomu cen energii. Podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu globalnej gospodarki na poziomie +2,9% w tym roku po wzroście o 2,6% w 2016 r. Zredukowaliśmy jednak prognozę dla inflacji do 2,4% z wcześniejszych 2,7%, z racji niższych cen ropy oraz słabszych odczytów inflacji bazowej. Zagadnienie dywergencji wzrostu zyskuje na znaczeniu, gdyż podniesienie oceny dla strefy euro kompensowane jest przez pogorszenie perspektyw dla USA i rynków wschodzących. Jeśli chodzi o perspektywy dla roku 2018, to oczekujemy że globalny wzrost gospodarczy ustabilizuje się na poziomie 3%. Umiarkowanej redukcji oczekiwań wobec rynków rozwiniętych towarzyszy bowiem niewielka podwyżka dla Japonii.

Ryzyko inflacji wciąż przyczajone

Kontynuacja korzystnej dynamiki inflacji jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla polityki pieniężnej i rynków finansowych. Wciąż oczekujemy niewielkiego wzrostu odczytów inflacji bazowej. Dalszy spadek bezrobocia w Stanach Zjednoczonych nie będzie miał bowiem wystarczającej skali, by skłonić amerykański bank centralny do agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej. Oczekujemy, że stopy procentowe w USA wzrosną do 1,5% jeszcze w tym roku (trzy podwyżki) oraz do 2% do końca 2018 r. (dwie podwyżki). W tym czasie dostrzegamy prawdopodobieństwo wstrzymania się przez Rezerwę Federalną w I poł. przyszłego roku od aktywności w obszarze stóp procentowych, na skutek rozpoczęcia przez Fed redukcji sumy bilansowej.

Gdzie indziej stopy procentowe powinny pozostać na niezmienionym poziomie. Przestrzeni do obniżki stóp procentowych w Chinach nie dostrzegamy do końca tego roku, jednak mogą one zostać głębiej zredukowane w 2018 r. wraz z wyhamowaniem wzrostu. Oczekujemy, że EBC będzie kontynuował program luzowania ilościowego, jednak w 2018 r. zacznie ograniczać jego skalę. Oczekujemy, że Bank Japonii utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie.

Utrzyma jednocześnie program luzowania ilościowego i jakościowego (ang. QQE - quantitative and qualitative easing), gdyż ma trudności z realizacją celu inflacyjnego na poziomie 2%.

Scenariusz: ryzyko polityczne traci na znaczeniu

W porównaniu do naszej wcześniejszej aktualizacji prognozy z lutego bilans ryzyk przesunął się silniej w kierunku zagrożeń deflacyjnych. Powróciły obawy o "twarde lądowanie" Chin oraz o wieloletnią stagnację1. Ryzyko stagflacji zmniejszyło się wraz ze spadkiem prawdopodobieństwa realizacji scenariusza "rosnącego protekcjonizmu". Na znaczeniu straciły także czynniki ryzyka politycznego związanego z administracją Donalda Trumpa, a scenariusz "fiskalnej reflacji" nie ciąży już tak jak wcześniej. Z drugiej jednak strony, niższe ryzyko polityczne w Europie i w USA zostało zastąpione bardziej tradycyjnymi ryzykami makroekonomicznymi. Dotyczą one Chin, wieloletniej stagnacji, inflacji oraz wycofywania się Fed z programu luzowania ilościowego.

Aktualizacja prognoz dla Europy: coraz większe sukcesy

Perspektywy dla strefy euro malowane są w jasnych barwach. Zrewidowaliśmy w górę nasze prognozy tempa wzrostu z 1,5% w 2017 r. do 1,8%, plasując nasze oczekiwania powyżej konsensusu rynkowego na poziomie 1,7%. Prognoza inflacji za 2017 r. nie uległa zmianie (1,6%). W konsekwencji nie dokonaliśmy także zmian w naszej prognozie dla działań banku centralnego. Oczekujemy, że władze monetarne ponownie zmniejszą skalę skupu aktywów w styczniu 2018 r. (do 40 mld euro miesięcznie), a następnie w III i IV kwartale 2018 r., ograniczając ją ostatecznie do końca przyszłego roku do 10 mld euro miesięcznie. To powinno utorować drogę do podwyżki stóp procentowych na początku 2019 r.

Aktualizacja czynników ryzyka politycznego

Zwycięstwo Macrona w wyborach prezydenckich we Francji z perspektywy makroekonomicznej i ryzyka postrzegamy pozytywnie. Inwestorzy zareagowali jednak negatywnie na perspektywy przedterminowych wyborów we Włoszech, co wynika prawdopodobnie z obaw o przejęcie władzy w parlamencie przez Ruch Pięciu Gwiazd. Oczekujemy, że gdy termin wyborów zostanie uzgodniony, odbije się to negatywnie na notowaniach włoskich akcji i obligacji.

Wielka Brytania wytraca impet

Zgodnie z oczekiwaniami większości ekonomistów gospodarka Wielkiej Brytanii zaczęła ostatecznie spowalniać. W konsekwencji zrewidowaliśmy w dół nasze prognozy na 2017 r. z 1,8% do 1,7% Oczekujemy poprawy w drugiej części roku wraz z osiągnięciem szczytowych poziomów inflacji. Prognozy dla 2018 r. pozostawiliśmy bez zmian. Jeśli zaś chodzi o inflację, to oczekujemy wzrostu z poziomu 0,7% do 2,8% w 2017 r., a następnie spadku do 2,2% w 2018 r. Prawdopodobnie Bank Anglii utrzyma politykę monetarną bez zmian, przy ryzyku przesuniętym w stronę dalszego luzowania.

Aktualizacja prognoz dla EM: różnorodne koleje losu

Dokonaliśmy obniżki prognoz dla większości gospodarek z grupy BRIC, za wyjątkiem Chin. Nasze oczekiwania inflacyjne są niższe niż kwartał wcześniej z racji spadku cen surowców, słabszego tempa wzrostu oraz zaskakująco niskiej inflacji w pierwszym kwartale.

Chiny: w końcu delewarowanie?

Tempo wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale przewyższyło rynkowe oczekiwania. Ogólnie rzecz ujmując wciąż dostrzegamy zwrot we właściwym kierunku w kontekście czynników składających się na PKB, z trzecim sektorem jako najszybciej przybierającym na sile. Wysiłki mające na celu kontrolowanie poziomu dźwigni wyraźnie zwiększyły się w tym roku. Niewątpliwie mamy do czynienia z wstępnymi oznakami delewarowania,jednak poziom zadłużenia wciąż przyrasta szybciej niż PKB. Istnieje przestrzeń dla prowadzenia luźniejszej polityki fiskalnej w celu kompensowania bardziej restrykcyjnych działań w polityce monetarnej. Jednak taki obowiązek w coraz większym stopniu spoczywa na administracji centralnej. Nasza prognoza PKB na 2017 r. wynosi obecnie 6,6% (brak zmian w porównaniu do poprzedniej prognozy), zaś aktualna prognoza inflacji to 2% (wobec wcześniejszych 2,5%).

Brazylia: Ponowne zawirowania

W konsekwencji przedstawienia raportów o zaangażowaniu prezydenta Temera w brazylijską sagę korupcyjną, wybory pośrednie (w których Kongres Narodowy wybiera nowego prezydenta do końca kadencji) wydają się być najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Będzie to jednak miało negatywny wpływ na postęp prac nad reformami. Jednocześnie niepewne oznaki ożywienia gospodarczego, obserwowane od odsunięcia prezydent Dilmy Rousseff, wydają się być zagrożone. W konsekwencji obniżyliśmy nasze oczekiwania wzrostu gospodarczego (do 0,2% z 0,7% w 2017 r.). Bardziej prawdopodobne stało się jednak wprowadzenie ekspansywnej polityki.

Rosja: ropa ciąży wzrostowi gospodarczemu

Wciąż oczekujemy przyspieszenia tempa wzrostu z obecnego poziomu. Jednak uważamy, że niższe ceny ropy będą ciążyły dynamice w większym stopniu niż zakładaliśmy w naszej wcześniejszej prognozie. W związku z tym spodziewamy się wzrostu PKB w 2017 r. na poziomie 1,1% (wobec wcześniejszych 1,6%). Przewidujemy, że w związku z przedłużającym się cyklem stopy procentowe wyniosą na koniec roku 8,25%. Oczekiwania wobec poziomu stóp procentowych na 2018 r. nie uległy zmianie i wynoszą 8%. Na froncie politycznym ostrożny optymizm budzą perspektywy przeprowadzenia reform, jednak wcześniejsze doświadczenia pokazują, że inwestorzy powinni pozostać ostrożni.

Indie: wpływ zmian podatkowych pozostaje niewiadomą

Po wielu, wielu latach Indie są w przededniu wprowadzenia podatku od dóbr i usług (ang. Goods and Services Tax, GST). Będzie to prawdopodobnie miało pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w średnim i długim terminie (jednak silnie negatywny w krótkim). Przyczyni się także raczej do niższej, niż wyższej inflacji (według badań przeprowadzonych przez HSBC). Oczekujemy, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie, aczkolwiek dalszy spadek inflacji może przełożyć się na zwiększoną presję na ich redukcję.

 

1 Stan gospodarki, w którym wzrost spowalnia, ale inflacja przyspiesza

 

Ważne informacje

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investment Management i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.