印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: wrzesień 2017

Aktualizacja prognoz: stabilny wzrost gospodarczy trwa.

08.09.2017

Azad Zangana

Azad Zangana

Senior European Economist and Strategist

Craig Botham

Craig Botham

Emerging Markets Economist

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

W skrócie:

  • Zrównoważone tempo wzrostu gospodarczego i niska inflacja na świecie oznaczają, że pozostajemy w środowisku stabilnego globalnego wzrostu, w którym aktywność pozostaje na poziomie ani zbyt wysokim, ani zbyt niskim. Jednakże za wzrost odpowiedzialne są strefa euro oraz w pewnym zakresie rynki wschodzące, które w ostatnim czasie "przejmują pałeczkę" od ostudzającego się USA.
  • Podwyższyliśmy prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2017 i 2018 r. oraz delikatnie obniżyliśmy prognozę inflacji. W międzyczasie pozostawiliśmy prognozy wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii bez zmian, jednak zmodyfikowaliśmy prognozę dla inflacji. Przewidujemy, że Bank Anglii (BoE) utrzyma stopy procentowe bez zmian.
  • W głównej mierze skorygowaliśmy w górę prognozy dla gospodarek BRIC, jako że dane zaskoczyły pozytywnie, a ryzyko specyficzne traci na znaczeniu. Wyjątek stanowią Indie, które same skomplikowały swoją sytuację. Tymczasem trendy dezinflacyjne nadal trwają. Projekcje inflacji zostały powszechnie obniżone.

Aktualizacja prognoz: stabilny wzrost gospodarczy przy niskiej inflacji trwa

Ożywienie globalnej aktywności gospodarczej pozostaje nienaruszone, podczas gdy wydaje się, że inflacja osiągnęła szczyt w następstwie stabilizacji kosztów energii. Podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu globalnej gospodarki na poziomie 3% w tym roku po wzroście o 2,6% w 2016 r. Zredukowaliśmy jednak prognozę dla inflacji do 2,3% z wcześniejszych 2,4%. Kombinacja zrównoważonego tempa wzrostu i niskiej inflacji oznacza, że pozostajemy w środowisku stabilnego wzrostu, w którym aktywność pozostaje na poziomie ani zbyt wysokim, ani zbyt niskim, by spowodować wzrost inflacji.

Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, to prognozy na 2017 r. dla USA pozostają niezmienione, podczas gdy podwyżce dla strefy euro towarzyszą silniejsze prognozy dla Chin i szerzej rozumianych rynków wschodzących. Jeśli chodzi o perspektywy dla 2018 r., to oczekujemy, że globalny wzrost gospodarczy ustabilizuje się na poziomie 3%. Umiarkowaną redukcję oczekiwań wobec USA rekompensuje podwyżka dla strefy euro i rynków wschodzących.

W kontekście polityki monetarnej spodziewamy się, że Fed utrzyma stopy procentowe bez zmian do połowy 2018 r., a następnie do końca roku podniesie je do 2%. W pozostałych gospodarkach stopy procentowe powinny pozostać niezmienione, odzwierciedlając wcześniejszy etap cyklu koniunkturalnego w Europie i Azji. Oczekujemy, że Europejski Bank Centralny (EBC) będzie kontynuował luzowanie ilościowe (QE) w prognozowanym okresie, jednak w 2018 r. rozpocznie jego ograniczanie. Oczekujemy także, że Bank Japonii utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie, ale jednocześnie utrzyma także program luzowania jakościowego i ilościowego (ang. QQE - quantitative and qualitative easing), jako że ma trudności z realizacją celu inflacyjnego na poziomie 2%.

Czy amerykańscy konsumenci tracą siłę?

Jeśli chodzi o gospodarkę USA, to prognozujemy kontynuację ożywienia. Oczekujemy jednak zmiany tempa wzrostu w nadchodzących miesiącach, gdyż wydatki konsumentów spowalniają z powodu braku wzrostu realnych dochodów. Większe wydatki inwestycyjne powinny to w pewnym stopniu zrekompensować w pozostałej części 2017 r. Jednak wybiegając w przyszłość do roku 2018, spowolnienie konsumpcji będzie prawdopodobnie zintensyfikowane, gdyż wzrost inflacji uszczupla realne dochody. Oczekujemy, że poziom inflacji powracający do docelowego poziomu z końcem 2018 r. będzie oznaczał wydłużony okres braku zmian w stopie funduszy federalnych.

Aktualizacja scenariusza: nawet stabilnie rosnąca gospodarka doświadcza spadków

Ryzyko polityczne powraca w tym kwartale do dyskusji, ponieważ próbujemy włączyć do naszych analiz zagrożenie ze strony Korei Północnej; napięcie stworzone pomiędzy Chinami i USA w związku z tą kwestią może przerodzić się w pełną wojnę handlową. Efektem netto byłaby stagflacjaoznaczająca spowolnienie globalnej gospodarki do 2,4% w 2018 r. (w porównaniu do 3% w scenariuszu bazowym). Inflacja wzrosłaby do 2,8%, o 0,6 pkt proc. wyżej niż w scenariuszu bazowym.

Pojawienie się scenariusza wojny handlowej (który zastąpiłby "stary porządek", w którym widzieliśmy powrót wzrostu produktywności do wartości sprzed kryzysu) zwiększa prawdopodobieństwo czynników stagflacyjnych. Jednakże w porównaniu do scenariusza bazowego najbardziej prawdopodobnymi pozostają czynniki deflacyjne.

Prognoza dla Europy: ryzyka stały się bardziej zbalansowane

Europa kontynuuje okres silnej aktywności gospodarczej, mimo że odczyty danych były odrobinę przygaszone przez utratę momentum w badaniach ankietowych prywatnych przedsiębiorstw. Poprzednio raportowały one wzrost silniejszy od oficjalnych statystyk i teraz, gdy te sondaże zostały w pewnym stopniu złagodzone, ryzyka dla wzrostu są bardziej wyważone.

Aktualizacja prognoz dla strefy euro: kolejne rewizje w górę

Kolejny raz podnosimy prognozy wzrostu dla strefy euro i oczekujemy teraz wzrostu PKB o 2,1% (zamiast 1,8%) w 2017 r. i 1,9% (zamiast 1,8%) w 2018 r. Prognoza dla inflacji została delikatnie obniżona dla 2017 r. (do 1,5%) z powodu niższych cen ropy w porównaniu z okresem poprzedniej prognozy. Jednakże prognoza na 2018 r. pozostaje niezmiennie na poziomie 1,1%. Zauważmy, że jest to poniżej konsensusu 1,4%, który wspiera nasz długoterminowy pogląd, że stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną niezmienione co najmniej do 2019 r. Nadal oczekujemy, że EBC wydłuży program luzowania ilościowego na rok 2018, jednakże zmniejszy skalę miesięcznych zakupów, które ostatecznie w ciągu roku zostaną wygaszone.

Aktualizacja prognozy dla Wielkiej Brytanii: zgodnie ze scenariuszem

Podtrzymujemy prognozę wzrostu gospodarczego poniżej trendu dla Wielkiej Brytanii, jako że sektor gospodarstw domowych zmaga się z wyższą inflacją, a przedsiębiorstwa wstrzymują inwestycje w związku z obawami dotyczącymi Brexitu. Prognoza inflacji dla Wielkiej Brytanii została nieznacznie zmieniona - dla 2017 r. zredukowana z 2,8% do 2,6%, natomiast dla 2018 r. podwyższona z 2,2% do 2,3%. Jest to częściowo spowodowane niższymi cenami ropy (jak już wcześniej wspomniano), ale także ostatnimi odczytami wskaźnika cen produkcyjnych (PPI), wskazującymi na niższy od oczekiwanego poziom wzrostu cen producenta i ceny bazowej. W kontekście polityki monetarnej oczekujemy, że niektórzy z nieco bardziej jastrzębio nastawionych członków komitetu polityki monetarnej Banku Anglii będą wciąż przypominać o potrzebie zacieśnienia warunków. Spodziewamy się jednak, że większość nadal będzie opowiadała się za brakiem zmian w polityce aż do Brexitu.

Aktualizacja prognoz dla rynków wschodzących: dezinflacja trwa

Dla większej części rynków wschodzących podwyższyliśmy w tym kwartale prognozy wzrostu. Nie dotyczy to jedynie Indii zaś oczekiwania odnośnie poziomu inflacji zostały powszechnie obniżone.

Chiny: nieuchronne spowolnienie

Podnieśliśmy naszą prognozę wzrostu chińskiej gospodarki z 6,6% do 6,7% w roku 2017. Nadal spodziewamy się spowolnienia w drugiej połowie roku; sytuacja kredytowa pozostaje zaostrzona, a otoczenie zewnętrzne wskazuje na osłabienie. Bez zmian pozostają nasze przewidywania wobec kontynuacji deprecjacji waluty do końca roku.

Brazylia: realizacja reform bez względu na przeciwności...ale

Złagodzenie obaw dotyczących sytuacji politycznej w Brazylii powinno pomóc w odbudowaniu zaufania inwestorów. W wyniku tego, minimalnie podwyższyliśmy nasze oczekiwania dotyczące wzrostu w tym roku (z 0,2% do 0,4%) i w roku następnym (z 1,4% do 1,6%). Dynamika inflacji w dalszym ciągu się zwiększa, zwiększając przestrzeń dla dalszych cięć stóp procentowych. Oczekujemy teraz obniżki stóp do poziomu 7,75% do końca roku z aktualnego poziomu 9,25%.

Rosja: dostarczanie pozytywnych niespodzianek

Podwyższyliśmy również oczekiwania odnośnie wzrostu w Rosji. Aktualnie oczekujemy wzrostu gospodarczego o 1,3% w roku 2017 (poprzednio 1,1%). Pomimo tego, istnieje niezaprzeczalne zagrożenie dla wzrostu w długim terminie z racji nowych sankcji ze strony USA. Pozytywnych niespodzianek dostarczyły także dane o inflacji. Skłoniły nas do zrewidowania w dół prognoz dla roku bieżącego i przyszłego. Zwiększyły także przestrzeń dla obniżek stóp przez bank centralny. Spodziewamy się, że osiągną one pod koniec roku poziom 8%.

Indie: przeciwności wynikające z regulacji

Dokonaliśmy znaczącego obniżenia prognoz dotyczących wzrostu gospodarczego (na 6,9% z 7,4%) z powodu negatywnie zaskakujących danych za I kwartał oraz wprowadzenia podatku od dóbr i usług (ang. Goods and Services Tax, GST). Na szczęście jednak, dezinflacyjny trend nadal pozwala bankowi centralnemu na wspieranie wzrostu w momencie jego osłabienia. W następstwie obniżki stóp o 25 pkt bazowych w sierpniu, oczekujemy kolejnego cięcia o 25 pkt bazowych w dalszej części roku.


1 Stan gospodarki, w którym wzrost spowalnia, ale inflacja przyspiesza.

 

Ważne informacje: Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investment Management i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Prognozy przedstawione w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.

Topics: