W centrum uwagi

Q&A: Dlaczego należy przeciwdziałać szkodliwemu wylesianiu - i w jaki sposób?


Ponieważ około 80% lądowej różnorodności biologicznej występuje w lasach, wylesianie stanowi poważne zagrożenie.

Ma ono również szerszy wpływ na zmiany klimatu, prawa człowieka, a nawet zdrowie na świecie, co uwidoczniła pandemia Covid-19 poprzez sugerowany związek z chorobą odzwierzęcą (wyjaśniony poniżej).

Gdyby wylesianie lasów tropikalnych uznać za kraj, byłby on trzecim najbardziej zanieczyszczającym krajem pod względem emisji dwutlenku węgla.

Oczywiste jest, że wylesianie stanowi poważny problem, dlatego też spółka Schroders koncentruje się na analizie i aktywnym zaangażowaniu w tym obszarze.

Jakie czynniki mają wpływ?

Przyczyny wylesiania obejmują pastwiska dla bydła, pola uprawne pod uprawę soi i produkcję oleju palmowego oraz plantacje drzew na drewno. Lasy tropikalne zatrzymują więcej dwutlenku węgla niż jakikolwiek inny rodzaj lasów i są domem dla największej różnorodności gatunków. Są one również narażone na największą presję ze strony rolnictwa wielkoobszarowego, a większość procesu wylesiania lasów tropikalnych ma miejsce w Brazylii i Indonezji.

Jakie są główne skutki?

603647_SC_Web-chart_Impact-on-_PLPL_Chart-1-FINAL.png

Skutki obejmują utratę biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla, zmniejszenie opadów i zwiększone ryzyko suszy oraz skutki dla praw człowieka, takie jak przesiedlenia ludności tubylczej, prawa pracownicze i kwestie zdrowia publicznego.

W Brazylii, gdzie wylesianie odpowiada za blisko połowę krajowej emisji dwutlenku węgla, region Amazonii już doświadcza zmniejszonych opadów deszczu i krótszych okresów wegetacyjnych.

Według grupy naukowej Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) złożone powiązania między niszczeniem siedlisk, zakłóceniami wynikającymi z działalności człowieka, zmianą sposobu użytkowania gruntów i utratą różnorodności biologicznej wiążą się z częstszym występowaniem chorób odzwierzęcych.

Choroby odzwierzęce to choroby przenoszone między gatunkami, w tym ze zwierząt na ludzi, takie jak borelioza, wścieklizna i koronawirusy.

Jakie produkty są związane ze szkodliwym wylesianiem?

Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ponad połowa światowych emisji związanych z wylesianiem wynika z czynników powiązanych z surowcami.

Wołowina i skóra, a następnie olej palmowy są towarami, które mają największy udział w emisji gazów cieplarnianych spowodowanej wylesianiem.

603647_SC_Web-chart_Impact-on-_PLPL_Chart-2-FINAL.png

Jakie są główne kraje produkcji tych surowców?

W poniższej tabeli przedstawiono wielkości emisji powiązanych z tymi surowcami w podziale na kraje ich pochodzenia. W Brazylii dominują produkty związane z bydłem oraz produkcja soi, natomiast w Indonezji największy udział w emisji związanej z wylesianiem mają olej palmowy i kauczuk.

603647_SC_Web-chart_Impact-on-_PLPL_Chart-3-FINAL.png

Lecz to nie takie proste, prawda? Kto jest największym importerem i eksporterem?

Biorąc pod uwagę globalny i wzajemnie powiązany charakter łańcuchów dostaw, spojrzenie tylko na kraj, w którym odbywa się produkcja, stanowi jedynie ułamek całościowego obrazu sytuacji. Analiza emisji związanych z wylesianiem w ramach handlu międzynarodowego pokazuje, że Indonezja jest największym eksporterem tych surowców, biorąc pod uwagę wysoki poziom konsumpcji krajowej w Brazylii. Największym importerem są Chiny, a następnie Unia Europejska i Indie.

603647_Table-1_PLPL_final.png

Które sektory i branże mają ekspozycję na problem?

Sektor dóbr podstawowych, na przykład poprzez produkty gospodarstwa domowego i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze, ma ekspozycję poprzez produkty papiernicze do pakowania. W sektorze dóbr konsumpcyjnych, obejmującym np. dostawców samochodów, tekstyliów, hotele i formy wypoczynku, ekspozycja wynika z użycia skóry i gumy, pulpy drzewnej i drewna oraz towarów spożywczych dla restauracji. W sektorze materiałowym to kwestia drewna i papieru używanych do produkcji pojemników i opakowań.

Jakie są nasze priorytety w zakresie badań i zaangażowania?

Nasze priorytety w zakresie badań i zaangażowania dotyczące wylesiania koncentrują się na: zobowiązaniach i przyjętych przez firmy politykach, administrowaniu i zarządzaniu ryzykiem, mapowaniu i identyfikowalności łańcucha dostaw, certyfikacji i celach oraz ujawnianiu informacji zgodnie z pojawiającymi się najlepszymi praktykami.

Czego będziemy szukać?

Będziemy wzywać przedsiębiorstwa do poprawy kwestii ujawniania informacji na temat ryzyka związanego z lasami. Mamy nadzieję podnieść świadomość korporacyjną, zachęcić do dzielenia się wiedzą na temat najlepszych praktyk i zwiększyć przejrzystość w branżach, które posiadają ekspozycję na problem. Będziemy dążyć do rozróżnienia liderów i firm pozostających w tyle w tym obszarze, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji.

Jak określimy liderów i podmioty zwlekające ze zmianami?

Stworzyliśmy kartę wyników, która mierzy ekspozycję firm na ryzyko związane z lasami i zarządzanie nim, wykorzystując publicznie dostępne dane z różnych źródeł. Ta karta wyników da nam ilościowe oznaczenie stopnia ekspozycji na problem i wyników firmy, które następnie będziemy mogli rozwijać poprzez dialog z kilkoma kluczowymi spółkami.