W centrum uwagi

Czy inwestorzy mogą poprawić stan zdrowia i jakość życia ludności na rynkach wschodzących - oraz jakość swoich portfeli?


Impact investing łączy w sobie dwa cele: wywieranie pozytywnego wpływu na społeczenstwo i planetę oraz generowanie atrakcyjnych zysków w wymiarze finansowym. Uważamy, że cel ten można osiągnąć poprzez inwestowanie w akcje spółek, które oprócz obiecujących wyników finansowych, wykazują również chęć pozytywnego oddziaływania na ludzi i środowisko, w którym funkcjonują.

Na całym świecie istnieje naturalne dążenie do ciągłego doskonalenia produktów i usług opieki zdrowotnej. Niestety, w wielu częściach rozwijającego się świata nadal brakuje podstawowych, a przy tym niezbędnych produktów i usług opieki zdrowotnej, których dostępność w krajach rozwiniętych jest często uważana za oczywistą.

Oznacza to, że dla inwestorów działających poprzez impact investing na rynkach wschodzących (EM) tematyka zdrowia i jakości życia jest tą, która może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy życia miejscowej ludności. 

Dlaczego zdrowie i jakość życia to ważne tematy dla rynków wschodzących

Kwestie opieki zdrowotnej w krajach EM mają się znacznie gorzej niż na rynkach rozwiniętych. Wynika to w dużej mierze z problemów związanych z dostępem do podstawowych leków i terapii, czystej wody i urządzeń sanitarnych, a w wielu przypadkach także do edukacji.

Raport UNICEF wykazał, że w 2019 roku wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia w najsłabiej rozwiniętych krajach świata wynosił 63 na 1 000 żywych urodzeń. Dla porównania, w Europie liczba ta wynosi 5, a w Ameryce Północnej 6.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych szacuje się, że w 2018 roku zmarło ponad 6 milionów dzieci poniżej 15 roku życia, większość z powodu chorób, którym można zapobiec. Organizacja WaterAid szacuje, że każdego roku w Indiach 60 000 dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu biegunki spowodowanej brudną wodą i złymi warunkami sanitarnymi; innymi słowy przynajmniej 166 dzieci każdego dnia.

Dane UNAIDS pokazują, że z szacowanych 37,7 miliona osób żyjących z HIV w 2020 roku, około 20,6 miliona przypadało na wschodnią i południową Afrykę, a kolejne 5,8 miliona na teren Azji i Pacyfiku1. Łącznie te dwa regiony odpowiadaja za 70% wszystkich zakażonych wirusem.

Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (International Diabetes Federation) szacuje, że spośród około 537 milionów dorosłych osób na całym świecie cierpiących na cukrzycę 75% żyje w krajach o niskich i średnich dochodach (LMICs). Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham stwierdzili, że nie więcej niż 6% osób chorych na cukrzycę w 55 krajach LMICs ma dostęp do odpowiednich leków czy porad.

Tymczasem większość chorób sercowo-naczyniowych, które Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje za główną przyczynę zgonów na świecie, występuje w krajach LMICs. Główną tego przyczyną jest gorsza podstawowa opieka zdrowotna, w tym problemy z dostępem do usług, które uniemożliwiają wykrywanie i leczenie wspomnianych schorzeń.

Nie ulega wątpliwości, że możliwości oddziaływania w dziedzienie zdrowia i jakości życia w krajach EM są ogromne.

Jak wspomaganie zdrowia i jakości życia przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ?

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) to 17 postulatów, które mają służyć promowaniu pokoju, dobrobytu i eliminacji ubóstwa, przy jednoczesnej ochronie naszej planety. 

- Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ można znaleźć w  naszym krótkim przewodniku

Temat zdrowia i dobrego samopoczucia bezpośrednio przyczynia się do realizacji SDG 3: Dobre zdrowie i jakość życia. Dąży się do zapewnienia zdrowego życia i promocji dbałości o dobre samopoczucie wszystkich ludzi w każdym wieku.

Celem SDG 3 jest osiągnięcie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, w tym dostępu do skutecznych i niedrogich podstawowych leków i szczepionek. Do 2030 r. celem jest także zapewnienie powszechnego dostępu do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz powstrzymanie epidemii takich jak HIV, malaria czy gruźlica.

Ponadto SDG 3 zawiera postulaty dotyczące zmniejszenia globalnego wskaźnika umieralności okołoporodowej matek (czyli zgonów kobiet z powodu powikłań ciąży lub porodu) do poziomu poniżej 70 na 100 000 urodzeń oraz wyeliminowania możliwych do uniknięcia zgonów noworodków i dzieci poniżej 5 roku życia.

W jaki sposób firmy z rynków EM odgrywają istotną rolę w dziedzinie zdrowia i jakości życia

Firmy z obszaru EM odgrywają ważną rolę w realizacji tych celów. Na przykład niektóre spółki z rynków EM wytwarzają produkty, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy higieny i zdrowia.

Weźmy na przykład indyjską firmę Hindustan Unilever, produkującą dobra szybko zbywalne. Wśród szeregu inicjatyw, jakie podjęła, znalazła się m.in. promocja mycia rąk mydłem - produktem, który sama produkuje. Badania pokazują, że podstawowe mycie rąk z użyciem mydła może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób biegunkowych o około 30%. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tej dziedzinie może potencjalnie zmniejszyć liczbę zachorowań i zgonów na choroby, którym można zapobiec. Spółka promuje również podobne programy w dziedzinie żywienia. Firma nawiązała przykładowo współpracę z fundacją Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) w celu stworzenia programów żywieniowych w miejscach pracy. Ma to na celu poprawę sposobu odżywiania i praktyk higienicznych pracowników, rolników prowadzących małe gospodarstwa i członków ich rodzin.   

W Brazylii kolejnym przedsiębiorstwem wywierającym pozytywny wpływ na społeczeństwo jest operator sklepu farmaceutycznego Raia Drogasil, który deklaruje za swój cel promocję zdrowia i zapobiegania chorobom. Firma nie tylko świadczy usługi farmaceutyczne - ma ponad 2500 aptek - ale także buduje cyfrową platformę zdrowotną. Ambicją firmy jest zostać grupą, która do 2030 r. najbardziej przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa w Brazylii. Oprócz produktów, firma zmienia koncepcję działania aptek, oferując usługi zdrowotne i wellness w swoich sklepach i w Internecie, jak też inwestując w technologię i ludzi. Poprzez "Hub zdrowia" Raia Drogasil chce świadczyć usługi wykraczające poza dbanie o komfort pacjenta i uśmierzanie bólu. Centrum obejmuje szereg usług zdrowotnych i wellness, porady ekspertów i różne formy kontaktu, starając się przyczynić do kształtowania zdrowszych nawyków u ponad 40 milionów ludzi, na których oddziałuje.

Studium przypadku: Cipla

Wszelkie odniesienia do spółek służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią rekomendacji do kupna i/lub sprzedaży, ani opinii na temat wartości akcji danej spółki.

Czym zajmuje się firma?

Cipla to indyjska firma farmaceutyczna, obecna w ponad 80 krajach, oferująca ponad 1500 produktów w różnych kategoriach terapeutycznych. Firma działa w sektorze od ponad osiemdziesięciu lat, a jej misja brzmi: "Dbając o życie".

Najważniejszymi rynkami Cipli są Indie i RPA, ale firma prowadzi działalność na całym świecie, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych.

W jaki sposób produkty firmy Cipla wywierają pozytywny wpływ?

Firma Cipla przyczynia się do obniżenia kosztów swoich produktów, a tym samym zwiększa dostępność podstawowych leków i terapii. Pozytywne oddziaływanie następuje też poprzez procesy produkcyjne oraz działalność filantropijną spółki za pośrednictwem Fundacji Cipla.

Fundacja Cipla prowadzi ośrodek opieki paliatywnej w Indiach od 1997 r. i od tego czasu kontynuuje świadczenie bezpłatnej opieki nad chorymi na raka. W czasie pandemii Covid-19 Fundacja rozprowadzała również środki ochrony osobistej, a we współpracy z Citibankiem, Narodową Misją Zdrowia oraz Miejskimi Przedsiębiorstwami Stanowymi w Maharasztrze dostaraczała też bezpłatne testy Covid-19 dla pacjentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Celem firmy jest podwojenie liczby obsługiwanych pacjentów oraz zaspokojenie niezaspokojonych potrzeb, czyli dostarczanie leków tym, którzy obecnie nie mogą sobie na nie pozwolić lub nie mają do nich dostępu. Prowadzi również szkolenia dla pracowników służby zdrowia, które są zgodne z programem nauczania WHO.

W 2001 r. firma jako pierwsza wprowadziła na rynek potrójną kombinację leków antyretrowirusowych do leczenia HIV w cenie poniżej 1 USD dziennie, co czyni ją znacznie bardziej przystępną niż standardowe ceny w branży.

W 2020 r. firma Cipla została sklasyfikowana przez Antimicrobial Resistance (AMR) Benchmark jako wiodąca firma od leków generycznych pod względem złożonych wniosków o zatwierdzenia w krajach o największym zapotrzebowaniu monitorowanych przez AMR i uniezależniania prowizji ze sprzedaży od jej wielkości.

Obecnie firma oferuje ponad 1 500 produktów, obejmujących około 45% chorób znajdujących się na liście leków podstawowych WHO.

Ponadto firma wsparła dwa Centra Rozwoju Małego Dziecka w pobliżu zakładów produkcyjnych w Indiach i RPA. Zaspokajają one potrzeby żywieniowe, edukacyjne i związane z bezpieczeństwem dzieci w wieku od dwóch do sześciu lat. Podczas pandemii firma Cipla uruchomiła także inicjatywę nauczania cyfrowego i online, pomagając 30 szkołom znajdującym się w pobliżu jej placówek.

W naszej ocenie działania te są najbardziej bezpośrednio związane z trzecim Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ale Cipla przyczynia się także do realizacji innych celów.

Jak firma Cipla podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju?

Firma Cipla jest świadoma wyzwań, jakie stawia przed nią szeroko pojęty przemysł farmaceutyczny. Produkcja leków wiąże się z dość wysokim poziomem emisji. Firma podejmuje jednak działania, mierząc swój wpływ na środowisko i wyznaczając sobie cele, które mają go zmniejszyć.

Do roku 2025 Cipla zamierza stać się firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, zużycia wody i ilości odpadów na wysypiskach. Jednym z celów przedsiębiorstwa jest także przodownictwo w statystykach AMR.

Do roku 2030 Cipla ma być firmą o ujemnym śladzie węglowym i wodnym oraz zgodną z AMR.

Czy Cipla przyczynia się do realizacji innych SDG?

Dzięki swojej misji "dbając o życie" firma Cipla ma ambitne plany i wyznacza swoje długoterminowe cele w oparciu o szereg Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych z nich.

Poprawiając dostęp do leków i terapii, firma Cipla przyczynia się do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie. Poprzez inwestycje w badania i rozwój, zwłaszcza w dziedzinie zielonej chemii, która pomaga zmniejszyć wpływ produkcji na środowisko, firma stara się przyczynić do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 9 - Innowacje w przemyśle i infrastrukturze. Firma podejmuje również działania mające na celu zapobieganie spalaniu lub składowaniu odpadów poddanych współprzetwarzaniu, co przyczynia się do realizacji SDG nr 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

[1] Kraje Azji i Pacyfiku obejmują Australię, Nową Zelandię i Singapur. Stanowią one jednak bardzo niewielki odsetek osób żyjących z HIV w regionie.