Jak sposób, w jaki inwestujemy, może pomóc naszej planecie?


Można odnieść wrażenie, że istnieje nieskończenie wiele sposobów, w jakie działania firm lub państw mogą szkodzić naszej planecie. Ale czy nasze inwestycje mogą mieć także pozytywny wpływ na rzeczywistość? Czy mogą one nie tylko unikać szkód, ale także przyczyniać się do rozwiązywania problemów, takich jak zmiany klimatu?

Oto, co kilku ekspertów Schroders ma do powiedzenia na temat różnych sposobów, w jakie inwestycje mogą stać się siłą napędową dla ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Unikanie szkodliwego wpływu na środowisko

Tradycyjnie inwestycje ocenia się na dwóch płaszczyznach: ryzyka i stopy zwrotu. Jednak inwestowanie w tym zmieniającym się świecie oznacza, że musimy wziąć pod uwagę trzeci wymiar: wpływ.

Kate Rogers, Head of Sustainability w dziale wealth business spółki Schroders, do którego należy Cazenove Capital, twierdzi, że wpływ, jaki przedsiębiorstwa wywierają na naszą planetę, "coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w ich zyskach, czy to poprzez opodatkowanie, takie jak podatek węglowy, regulacje, czy po prostu poprzez preferencje konsumentów".

Dlatego też, jak twierdzi, w długim okresie "można oczekiwać, że stopa zwrotu skorygowana o ryzyko bardziej zrównoważonych portfeli będzie co najmniej taka sama lub wyższa".

Jednak tradycyjna analiza środowiskowa, społeczna i dotycząca ładu korporacyjnego (ESG) nie jest czarno-biała i należy dokonywać trudnych wyborów. Dobrym przykładem jest górnictwo, które "może być bardzo szkodliwe dla środowiska - ale metale są niezbędne do stworzenia bardziej ekologicznej przyszłości".

Kate podsumowuje: "Inwestorzy zdają sobie sprawę, że firmy nie mogą eksploatować planety bez ponoszenia kosztów finansowych lub ryzyka utraty reputacji.

"Musimy docenić przyrodę, uzgodnić standardowy sposób mierzenia i ujawniania przez firmy ich wpływu na różnorodność biologiczną, a także globalny cel jej ochrony i odnowy".

Inwestycje, które przynoszą korzyści środowisku lub aktywnie przyczyniają się do kreowania rozwiązań

Wyraźnie widać, że w ostatnich latach nastąpiło przejście od inwestorów skupiających się po prostu na unikaniu poszczególnych sektorów lub produktów w oparciu o wartości do zarządzających funduszami, którzy aktywnie poszukują inwestycji zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Jest to odejście od strategii "negative screening" tak zwanych "akcji grzechu" (ang. sin stocks), takich jak alkohol czy tytoń.

Rozwój inwestowania tematycznego oznacza również wzrost liczby funduszy, które starają się przyczynić do rozwiązania konkretnych problemów globalnych, takich jak zmiany klimatyczne czy niedobór wody.

Wielu inwestorów wykorzystuje jako ramy Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych. "Jako inwestorom, SDGs stanowią ramy, które pomogą nam w wykorzystaniu kapitału i zapewnieniu, że kapitał, który wykorzystujemy, jest dostosowany do potrzeb" - mówi Andrew Howard, Global Head of Sustainable Investment w firmie Schroders.

Dla inwestorów działających na rzecz kwestii wpływu, fundamentalnym elementem podejścia inwestycyjnego jest wkład społeczny lub środowiskowy, jaki wnoszą udziały.
"Wkład, jaki wnoszą inwestycje zorientowane na wpływ (ang. impact investing), musi być celowy i istotny, a jednocześnie musi przynosić inwestorowi zysk finansowy" - wyjaśnia Lyn Tomlinson, Head of Impact and Philanthropy w Cazenove Capital.

Według Marii Teresy Zappia, Chief Impact and Blended Finance Officer i zastępcy CEO BlueOrchard, która jest częścią Schroders Group: “Jako rosnąca klasa aktywów, inwestowanie zorientowane na wpływ uwalnia potencjał rozwiązywania najtrudniejszych obecnie wyzwań środowiskowych.”

Jonathan Fletcher, Emerging Market Fund Manager i szef działu EM Sustainability Research, twierdzi na przykład, że jako inwestor oddziałujący na rynki wschodzące dostrzega "wiele możliwości inwestowania w firmy, które mogą pozytywnie wpływać na środowisko naturalne, a jednocześnie odnotowują silny i stały prognozowany wzrost popytu".

Pomiar wpływu inwestycji na planetę

Aby zrozumieć wpływ, jaki wywierają nasze inwestycje korzystamy z naszego nagradzanego narzędzia do jego pomiaru, SustainEx, który pozwala nam określić ilościowo koszty, jakie poniosłyby firmy, gdyby ich negatywny wpływ został wyceniony, lub korzyści, gdyby pozytywne zmiany zostały uznane finansowo.

Andrew Howard twierdzi, że to potężne narzędzie "daje zarządzającym funduszami i analitykom ramy do pomiaru i zarządzania wpływem ich inwestycji, a naszym klientom pomaga inwestować w sposób zgodny z ich priorytetami".

Według analizy przeprowadzonej przez zespół Sustainable Investment firmy Schroders z wykorzystaniem narzędzia SustainEx, zyski w wysokości 4,9 bln USD, które spółki giełdowe generują dla akcjonariuszy, spadłyby o 41% do 2,9 bln USD, gdyby wszystkie zidentyfikowane skutki społeczne i środowiskowe skrystalizowały się finansowo. Jedna trzecia przedsiębiorstw zaczęłaby przynosić straty.

Analizowane środowiskowe efekty zewnętrzne spółek giełdowych obejmują uniknięte emisje (redukcje emisji w wyniku zastosowania produktu) jako korzyść oraz emisje, zużycie nawozów i wody jako koszty, spośród łącznie ponad 40 miar.

Dla inwestorów zorientowanych na państwowe dłużne papiery wartościowe, środowiskowe efekty zewnętrzne państw obejmują czystą energię jako korzyść oraz emisje dwutlenku węgla i utratę bioróżnorodności jako koszty, wśród podobnie długiej listy miar.

Aktywne zarządzanie motorem postępu w dziedzinie ochrony środowiska

Spółka Schroders robi kolejny krok naprzód w zakresie przywództwa w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, wprowadzając cele w obszarze zaangażowania dla zarządzających funduszami i analityków. Będą one obowiązywać we wszystkich działach zajmujących się akcjami i dłużnymi papierami wartościowymi i będą stanowić część osobistych celów wydajnościowych zarządzających funduszami i analityków.

"Zaangażowanie jest jednym z ważnych narzędzi, które możemy wykorzystać, aby wpłynąć na firmy, w które inwestujemy" - mówi Andrew Howard.

Kimberley Lewis, Head of Active Ownership, twierdzi, że jako aktywni globalni zarządzający aktywami "jesteśmy w stanie wpływać na zachowania korporacyjne poprzez konstruktywne i pełne zaangażowanie w spółki i aktywa, w które inwestujemy".

"Zachęcając zespoły zarządzające do dostosowywania się do zmian, jesteśmy w stanie wzmocnić długoterminową wartość tych aktywów, zwiększając korzyści dla klientów i przyspieszając pozytywne zmiany w kierunku bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej gospodarki światowej" - dodaje. "Wprowadzenie naszego Engagement Blueprint określa, co oznacza aktywne zaangażowanie w spółce Schroders, w jaki sposób angażujemy się w spółki, w które inwestujemy oraz czego mogą od nas oczekiwać nasi klienci."

Zmiany klimatyczne, kapitał naturalny i różnorodność biologiczna zostały uznane za główne tematy, w które należy się aktywnie zaangażować.

Rynki prywatne i planeta

Zaangażowanie spółki Schroders w wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne wykracza poza tradycyjne klasy aktywów.

Dla przykładu, według Międzynarodowej Agencji Energii nieruchomości odpowiadają za 40% globalnej emisji dwutlenku węgla. W ubiegłym roku Schroder Real Estate opublikował swoją ścieżkę dojścia do zerowej emisji dwutlenku węgla netto w przypadku wszystkich swoich aktywów pod zarządzaniem - od komercyjnych po hotelowe i mieszkaniowe - do 2050 r.

Mark Callender, Head of Real Estate Research, stwierdził: "Jedną z zalet nieruchomości prywatnych jest to, że inwestorzy mają kontrolę nad swoimi aktywami. Zobowiązaliśmy się na przykład do stosowania odnawialnej energii elektrycznej we wszystkich naszych budynkach."

Charlotte Jacques, Head of Sustainability and Impact Investment w Schroder Real Estate, mówi: "Nasze działania obejmują cały cykl życia budynku. Od ponad pięciu lat pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w ramach działalności kontrolowanych przez nas obiektów."

Z kolei Nils Rode, Chief Investment Officer w Schroders Capital, twierdzi, że chociaż spółki prywatne publikują znacznie mniej informacji, dokładne i długotrwałe badania due diligence, które mogą przeprowadzać inwestorzy private equity, pozwalają na naprawdę dogłębną analizę praktyk środowiskowych stosowanych przez spółki. Stwierdza: "Private equity może odgrywać bardziej aktywną rolę w kontrolowaniu ryzyka związanego z ESG, co wynika z głębokości zaangażowania".

 

Jakie są zobowiązania spółki Schroders wobec planety?

Firma została sygnatariuszem-założycielem inicjatywy Net Zero Asset Managers Initiative w 2020 r. Ambicją spółki Schroders jako jednej z założycieli, jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do 2050 r. lub wcześniej w odniesieniu do wszystkich zarządzanych aktywów. Spółka Schroders zobowiązała się, że do 2025 r. będzie w 100% korzystać z energii odnawialnej na całym świecie.

Spółka Schroders dostrzega rosnące znaczenie zerowej emisji dwutlenku węgla netto dla swoich klientów będących inwestorami na całym świecie, czego dowodem są stowarzyszenia, w tym zwołany przez ONZ Net-Zero Asset Owner Alliance, który reprezentuje około 10,4 bln USD w aktywach pod zarządzaniem.

Szczegółowe informacje na temat zobowiązań klimatycznych spółki Schroders można znaleźć w opublikowanym w ubiegłym roku planie działań Schroders w zakresie transformacji klimatycznej. Stworzony przez zespół Sustainable Investment Engagement Blueprint określa również nowe standardy dotyczące aktywnego zaangażowania oraz cele w zakresie zaangażowania dla zarządzających i analityków funduszy akcyjnych i obligacyjnych.

Spółka Schroders jest członkiem Global Impact Investing Network (GIIN), wiodącej organizacji non-profit zajmującej się zwiększaniem skali i skuteczności inwestycji z zakresu wpływu. Zrzesza 350 członków na całym świecie, w tym pioniera w dziedzinie inwestycji w obszarze wpływu BlueOrchard, należącego do Schroders Group, który od 2001 r. wywiera trwały, pozytywny wpływ na społeczności i środowisko na całym świecie, zapewniając jednocześnie atrakcyjne stopy zwrotu inwestorom.