Udostępnij

Schroder ISF Asian Opportunities

Materiał marketingowy

Schroder ISF Asian Opportunities to nieograniczony benchmarkiem fundusz akcyjny zarządzany w sposób aktywny, który ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału inwestorów głównie poprzez inwestycje w papiery wartościowe spółek azjatyckich (wyłączając Japonię).

Dlaczego warto inwestować?

  • Ekspozycja na duży potencjał wzrostu rynku azjatyckiego poprzez inwestycje w wysokiej jakości spółki.
  • Wykorzystanie najbardziej atrakcyjnych okazji do inwestycji w akcje z regionu dzięki zastosowaniu podejścia bottom-up1, nieograniczonego benchmarkiem.
  • Fundusz posiada solidną historię ponadprzeciętnych, długoterminowych wyników, o niższej zmienności2 w porównaniu z benchmarkiem.3

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0903427622

Kod Bloomberg

SCPA1HP:LX

Data uruchomienia funduszu

29.10.1993

Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)**

2,37%


Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Fundusz może inwestować w produkty strukturyzowane, by uzyskać dostęp do rynków objętych ograniczeniami. W przypadku
niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązań wartość produktów strukturyzowanych może być zerowa.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem
walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Zbycie inwestycji w małe spółki może być trudne, co może mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach
rynkowych także na jego zdolność do realizacji na żądanie transakcji umorzenia.
– Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie
do zmian na rynkach.
– Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
– Wschodzące rynki akcji mogą charakteryzować się większą niestabilnością niż rynki akcji w stabilnych gospodarkach. Inwestycje
w waluty mogą wiązać się z ryzykiem walutowym. Fundusz może dokonywać pośrednich krótkotrwałych inwestycji przewidując
spadek cen tych inwestycji lub wzrost stóp procentowych.
– Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE


Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1  Inwestycje na podstawie analizy konkretnych spółek, w których historia, zarządzanie i potencjał traktowane są jako ważniejsze niż ogólne trendy rynkowe lub sektorowe (w przeciwieństwie do strategii inwestycyjnej top down).

2 Zmienność jest miarą fluktuacji cen aktywów. Może być również używana do opisywania wahań na konkretnym rynku. Wysoka zmienność wskazuje na wyższe ryzyko.

3 Bazując na jednostce typu akumulacyjnego A, fundusz na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnął w 5-letnim horyzoncie wyniki lepsze od benchmarku (MSCI AC Asia ex Japan Net TR).

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.