Udostępnij

Schroder ISF Global Equity

Materiał marketingowy

Schroder ISF Global Equity ma na celu dostarczanie długoterminowych, stabilnych wyników poprzez inwestowanie na światowych rynkach akcji w spółki o solidnych perspektywach wzrostu, które nie zostały dostrzeżone przez rynek.

Dlaczego warto inwestować?

  • Dostęp do długoterminowego potencjału wzrostu globalnych rynków akcji.
  • Ekspozycja na możliwość zysku z wykorzystaniem atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, gdziekolwiek by się one nie pojawiły — fundusz nie jest skoncentrowany na konkretnej branży czy wielkości spółek.
  • Korzystanie ze wzrostowego potencjału spółek o niedoszacowanym wzroście.
  • Doświadczony zespół wspierany przez silne zasoby firmy Schroders w zakresie analizy fundamentalnej, czyli 100 lokalnych specjalistów od akcji, którzy dogłębnie badają spółki oraz warunki, w których funkcjonują.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1280498277

Kod Bloomberg

SGLA1PL:LX

Data uruchomienia funduszu

03.06.2005

Benchmark

MSCI World Net Return PLN Hedged

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,39%

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach.
– Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.